Vyhlásenie k zrušeniu Rádu sv. Benedikta v Komárne Svätou stolicou

Sedembolestna Fatima14.12.2015 11:55 | Arcibiskupský úrad
TRNAVA 14. decembra 2015 – Svätá stolica definitívne rozhodla o zrušení Rádu sv. Benedikta so sídlom v Komárne (13. novembra 2015), čím sa potvrdila správnosť krokov trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, ktorý dekrétom z 5. novembra 2014 odobral súhlas na pôsobenie tohto rádu na Slovensku. Rád sv. Benedikta so sídlom v Komárne bol opodstatnene vyradený z registra právnických osôb odôvodňujúci právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Trnavská arcidiecéza vydala k rozhodnutiu Svätej stolice vyhlásenie, ktoré vám prinášame v plnom znení.

S odvolaním sa na spor medzi Trnavskou arcidiecézou a komunitou Rádu sv. Benedikta so sídlom v Komárne, Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorá má povinnosť zasiahnuť a rozhodnúť vo všetkom, čo sa týka komunít zasväteného života – po tom, ako si vypočula názor Štátneho sekretariátu a po dôkladnom preskúmaní situácie Benediktínskej komunity v Komárne, v Trnavskej arcidiecéze na Slovensku, vzhľadom k tomu, že neboli naplnené podmienky stanovené dekrétom vtedajšieho trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola zo dňa 12. septembra 1990 ohľadom existencie dotyčnej komunity, ktorá namiesto toho, aby zvýraznila benediktínsku prítomnosť na Slovensku a podporila pastoračnú starostlivosť o tunajších maďarských veriacich, sa stala prameňom neporozumenia s miestnou cirkevnou komunitou – dňa 13. novembra 2015 dekrétom č. 1742/1990 nariadila zrušiť túto Benediktínsku komunitu v Komárne.

Tým istým dekrétom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života sa taktiež potvrdzuje, že všetky hnuteľné a nehnuteľné cirkevné majetky, ktoré sa vzťahujú k tejto Benediktínskej komunite a nachádzajú sa na slovenskom území, na základe predchádzajúcich Apoštolských konštitúcií z rokov 1977, 1995 a 2008, a v zmysle potvrdenia Štátneho sekretariátu – Oddelenia pre vzťahy so štátmi zo dňa 1. októbra 2011, patria Cirkvi na Slovensku, konkrétne cirkevným jednotkám latinskej cirkvi v Slovenskej republike, na území ktorých sa aktuálne nachádzajú.

Uvedené nariadenia Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života preto predstavujú definitívne a oficiálne rozhodnutie Svätej stolice ohľadne existencie Benediktínskej komunity v Komárne a ohľadne určenia, komu patria hnuteľné a nehnuteľné cirkevné majetky, ktoré sa predtým vzťahovali k tejto Benediktínskej komunite.

Prijímajúc uvedené rozhodnutie Svätej stolice, Trnavská arcidiecéza, spolu s ďalšími diecézami v Slovenskej republike, túži vyjadriť rehoľným komunitám, nevynímajúc rehoľnú komunitu benediktínov, svoje vysoké uznanie za prínos, ktorým v minulosti pomáhali a naďalej prispievajú k obohateniu života cirkevných spoločenstiev. Tak ako vždy, aj teraz zostávajú dvere radostne otvorené každej rehoľnej komunite, nevynímajúc ani komunitu benediktínov, ktorá sa chce spolupodieľať na duchovnom dobre a pastoračných požiadavkách Cirkvi v Trnavskej arcidiecéze i na celom Slovensku. Avšak, táto otvorenosť predpokladá dobrú vôľu Benediktínskeho rádu, kladné rozhodnutie miestneho biskupa a prijatie jasných podmienok zo strany Svätej stolice, predovšetkým Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Cirkevné majetky, ktoré predtým patrili Benediktínskej komunite v Komárne, musia byť ochránené, to znamená, že nesmú byť ani predané, ani sa s nimi nesmie manipulovať za inými účelmi. Budú spravované pod kontrolou príslušného diecézneho biskupa. Ak by totiž hypoteticky prišlo k založeniu novej nezávislej Benediktínskej komunity na slovenskom území v rámci Slovanskej benediktínskej konfederácie, na základe jasných podmienok Svätej stolice by mohli byť tieto majetky, v celosti alebo ich časť, odovzdané do správy tejto novej komunity, aby slúžili na jej živobytie a pomoc pri vykonávaní jej aktivít.

http://www.abu.sk/archiv/spravy/vyhlasenie-k-zruseniu-radu-sv-benedikta-v-komarne-svatou-stolicou

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.