JEŽIŠ KRISTUS JE JEDINÝ SPASITEĽ. + Ďaľšia konšpiračná teória sa naplnila až do bodky: Prvá Satanova slávnostná oslava Satanovej cirkvi v USA!

„I v tomto roku ste prišli sem, na túto horu, aby ste prežili dni trvalého večeradla bratstva a modlitby s vašou nebeskou Matkou.
Prišli ste v hojnom počte, biskupi a kňazi môjho Hnutia zo všetkých častí sveta.
Pozerám na vás s potešením Matky, ktorú počúvate, nasledujete a oslavujete.
Zjednocujem sa s vami vo vašej modlitbe, beriem ju do svojich rúk, aby som ju predložila pred trón Najsvätejšej Božej Trojice.
Pomáham vám milovať sa bratskou láskou, aby sa Ježiš mohol radovať, vidiac, ako žijete jeho nové prikázanie.
Zosielam do vašich duší nebeskú rosu milosti, milosrdenstva, potechy, radosti, pokoja.
Nasledujte ma po ceste, ktorá vás privedie k veľkému Jubileu, po stopách, ktoré vám ukázal môj pápež Ján Pavol II.
Nechajte sa niesť v mojom Nepoškvrnenom Srdci na stretnutie s Ježišom Kristom, vaším Vykupiteľom, vaším jediným Spasiteľom.
Ježiš Kristus je jediný Spasiteľ, lebo je večné Slovo Otca, vtelené v mojom panenskom lone, ktorý sa narodil, rástol a zomrel na kríži pre vašu spásu.
– Ježiš Kristus je jediný Spasiteľ, lebo je Pravda.
Dokonalý obraz Otca, jeho večné Slovo, vám prináša dar Božej Pravdy.
Jeho pravda je obsiahnutá v Evanjeliu.
Milovaní synovia, buďte verní a neoblomní ohlasovatelia evanjelia.
Vidíte, ako je pravda, obsiahnutá v Evanjeliu, zatieňovaná racionalizmom, zraňovaná bludmi, ktoré sa stále väčšmi šíria, a tak sa mnohí vzďaľujú od pravej viery.
Žite do písmena evanjelium môjho Syna Ježiša.
Ohlasujte do písmena evanjelium, ktoré žijete.
Neprestávajte šíriť svetlo pravdy vo svete, preniknutom tmou bludov a odpadu.
Buďte vy apoštolmi novej evanjelizácie vo svete, ktorý sa po takmer dvetisíc rokoch od prvého ohlasovania evanjelia zmenil na pohanský.
– Ježiš Kristus je jediný Spasiteľ, lebo je Život.
On má život, lebo je Boh.
On darúva život všetkým, lebo ho dostal svojím obetovaním sa na kríži za vás.
Dostávate život milosťou, ktorá vás robí účastnými na tej istej božskej prirodzenosti.
Milovaní synovia, vy sa staňte vysluhovateľmi milosti; vy sa staňte tými, čo prinášajú život.
Preto vás prosím, aby ste boli horliví vo vysluhovaní sviatostí, ktoré vám Ježiš zveril.
Ochotne sa usilujte najmä o sviatosť zmierenia, ktorá je dnes v Cirkvi tak veľmi zanedbávaná v mnohých oblastiach sveta.
Vy buďte vysluhovateľmi Božieho milosrdenstva.
Nech cez vás, kňazi, mne zasvätení, zostúpi na všetkých moja materská nežnosť. Vyhľadávajte tých, ktorí sa vzdialili, posilňujte slabých, odpúšťajte hriešnikom, potešujte zarmútených, prinášajte útechu chorým, buďte vodcami neistých, ochraňujte malých.
Vezmite všetkých do svojho kňazského náručia a priveďte ich do bezpečného útočišťa môjho Nepoškvrneného Srdca.
– Ježiš Kristus je jediný Spasiteľ, lebo je Cesta.
Svojím Duchom lásky vás vedie k Otcovi.
Vedie vás po ceste dokonalého a večného šťastia.
Pripravuje vám poslednú a očakávanú chvíľu stretnutia v jase jeho božskej slávy.
Ježiš Kristus je jediná cesta, ktorá vás vovedie do neba.
Niet iného mena pod nebom, v ktorom možno nájsť spásu.
Ľudstvo kráča po ceste, na ktorej sa s ním stretne, keď Ježiš príde v sláve, aby priniesol svoje kráľovstvo na svet.
Kráčajte v radostnom očakávaní jeho príchodu.
Prekročte prah nádeje a žite v pokoji, v radosti, v dôvere a vo svojej detinskej odovzdanosti.
Po tieto dni večeradla Duch Pánov zostúpil na každého z vás a vložil do vašich sŕdc a duší svoje dary.
Duch Svätý vás posilnil vo vašom povolaní a daroval vám svetlo a silu na plnenie vašej kňazskej služby.
Buďte vernými ohlasovateľmi Pravdy; buďte horlivými nositeľmi života; buďte svetlom nádeje a dôvery pre všetkých.
V týchto dňoch som zacelila mnohé rany; vložila balzam útechy na mnohé horkosti; zotrela skryté slzy; inšpirovala k dobrým rozhodnutiam; premenila srdcia.
Milovaní synovia, odíďte z tohto večeradla v pokoji a radosti.
Staňte sa nástrojmi môjho pokoja v každej časti sveta.
Som stále s vami.
Zjavujem sa Cirkvi a ľudstvu vaším prostredníctvom.
Cez vás sa každým dňom uskutočňuje víťazstvo môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete.
S vašími drahými, s tými, ktorí boli zverení do vašej služby, vás žehnám v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.“

Valdragone (Republika San Marino), 24. júna 1997
Exercície vo forme večeradla s 28 biskupmi a 300 kňazmi
MKH z Európy, Ameriky,
Afriky, Ázie a Oceánie

 

KRÁĽ VEČNEJ SLÁVY

„Vystúpte so mnou na svätý vrch milosti a svätosti, aby ste boli osvietení a premenení svetlom slávy môjho Syna Ježiša.
On je jednorodený Syn Otca.
On je Slovo, ktoré splodil Otec vo večnosti, jednej podstaty s ním, jeho dokonalý obraz a odblesk jeho božskej žiary.
On je kráľ večnej slávy.
Tak, ako sa premenil pred troma apoštolmi, Petrom, Jánom a Jakubom, na vrchu Tábor, tak sa vám zjaví v žiari svojej božskej slávy, ak so mnou vystúpite na svätý vrch pokory a malosti, lásky a čistoty, ticha a modlitby.
Otec zjavuje svoje tajomstvá iba deťom a maličkým a pred veľkými a múdrymi ich skrýva.
Syn zjavuje svoju božskú žiaru vám, malé deti, ktoré formujem a vediem s materskou starostlivosťou na vrch svätosti.
– Kráľ večnej slávy
Keď sa Slovo stalo telom v mojom panenskom lone, jeho božská žiara bola úplne zahalená ľudskou prirodzenosťou, ktorú vzalo na seba. Takto je jeho božstvo zakryté jeho ľudskou prirodzenosťou.
Hľaďte na dieťa, ktoré sa práve narodilo a bolo uložené do jasieľ, maličké, ktoré potrebuje všetko, potom dospievajúce v rytme svojho ľudského vývoja, hľaďte na mladíka, skloneného nad svojou každodennou prácou, potom na muža bolesti, ktorý nesie ťarchu slabosti, odmietnutie svojimi vlastnými, odsúdenie na drevo kríža, bičovanie, tŕňovú korunu, ukrižovanie a smrť na kríži!
Viďte, ako sa jeho božstvo skutočne stráca pod bolestnou obmedzenosťou jeho ľudskej prirodzenosti.
A ja som sa predsa, ustavičným aktom hrdinskej viery, klaňala vo svojom Synovi Ježišovi Bohu, a v duši som stále rozjímala o ňom v žiare jeho božstva.
– Kráľ večnej slávy
Vo chvíli vzkriesenia sa jeho božstvo zjavuje v celej svojej žiarivej nádhere a zahŕňa aj jeho ľudskú prirodzenosť. Vo vzkriesenom Ježišovi sa jeho ľudská prirodzenosť stáva božskou, lebo jeho telo je už oslávené, ako keď sa zjavil trom apoštolom na hore Tábor.
„A premenil sa pred nimi: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo“ (por. Mt 17, 2).
V nebi Ježiš teraz sedí po pravici Otca, v žiare svojho božstva.
Dnes musíte väčšmi pozerať na večnú slávu Ježiša Krista.
Mnohí pochybujú o jeho božskej prirodzenosti; robia jeho Slovo diskutabilným; popierajú historickú skutočnosť jeho vzkriesenia.
Milovaní synovia, odvážne ohlasujte všetkým božstvo môjho Syna Ježiša. Zaodejte sa žiarou jeho Pravdy. Pripomínajte jeho smrť a ohlasujte jeho zmŕtvychvstanie v očakávaní jeho príchodu v sláve.
– Kráľ večnej slávy
Keď sa Ježiš vráti vo svojej božskej sláve a zjaví sa celému ľudstvu, každý bude povolaný zažiť ten istý zážitok, ktorý mali Peter, Jakub a Ján na hore Tábor.
Lebo Ježiš sa zjaví vo svojej žiare a jeho ľudská prirodzenosť bude úplne premenená oslňujúcim svetlom jeho božstva.
Potom bude celý vesmír ohlasovať Ježiša Krista ako Božieho Syna, dokonalý obraz Otca, Slovo, ktoré sa stalo telom, jediného a výlučného Spasiteľa, toho, pre ktorého bolo všetko stvorené a ktorý má moc všetko si podrobiť.
Ježiš prinesie na svet svoje slávne kráľovstvo a bude to kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.
Milovaní synovia, žite v radostnom očakávaní jeho slávneho návratu.
Preto vás povzbudzujem, aby ste kráčali so mnou po ceste malosti a pokory.
Takto vám Otec zjaví tajomstvo svojho Syna; Duch Svätý vás povedie k pochopeniu celej a plnej Pravdy; Ježiš Kristus sa zjaví v žiare svojej božskej Osoby, aby sa mu všetci klaňali, milovali a oslavovali ho ako Kráľa večnej slávy“.

Rubbio (Vicenza, Taliansko), 6. augusta 1997
Sviatok Premenenia Pána

Zdroj: Modrá Kniha, Don Stefano Gobbi

 

Církev Satanova slavnostně koná první státem schválenou slavnostní ceremonii na Michiganském kapitolu

Právě před Vánoci (19. 12.), uspořádala pobočka Satanistické církve v Detroitu satanistický obřad na schodech státního Capitolu v Lansingu, ve státě Michigan. Členové církve oblečeni v černém během obřadu drželi černobílé americké vlajky. Skupina zveřejnila video z akce na YouTube a přepis slavnostního projevu. Řeč začínala slovy, „Zdravím své souvěrce. Zdravím vás, bratři a sestry. Sláva Satanovi. Sešli jsme se zde, abychom oslavili ducha lidstva a úsvit nové americké éry.“
Satanisti na Capitole v Michigane, Detroit

Zatímco někdo tvrdí, že Satanisté následují svobodu projevu a vyznání, jiní mají názor, že to znamená, že Amerika kráčí doslova a do písmene do pekla.

Zdroj přepisu: http://thesatanictempledetroit.com/wp-content/uploads/2015/12/Ekphrasis-Ceremony.pdf

Prvním státem posvěcený satanistický obřad na Michigan Capitol, Projev Jexe Blackmora, vedoucího Satanistického chrámu v Detroitu

Zdravím vás, souvěrci. Zdravím vás, bratři a sestry. Sláva Satanovi.

Sešli jsme se zde, abychom oslavili ducha lidskosti a úsvit nové americké éry.

V období, kdy si mnozí připomínají narození Ježíše Krista, si my dnes připomeneme naši vlastní genezi – osvícení veškerého lidstva, zjevení naší přirozenosti zapsané v letopisech dějin, již nám daroval Lucifer, Světlonoš, Jitřenka a Rebel.

krist-and-antikrist-1024x640

Jsme satanisté. Ztělesňujeme mravní, duchovní a sexuální svobodu, osobní nezávislost a trváme na osobní volbě ve všech věcech.

Pečujeme o důležitost individuálního ducha a osobní mravní odpovědnosti.

Pokud jste dnes stanuli zde s námi a přijímáte svou přirozenost, svobodomyslnost, sebeřízení a bezbožnost, pak i vy jste satanisté v očích mnohých lidí vaší společnosti, včetně těch, kteří vás zastupují ve vládě.

Jsme Američané, národ zrozený z mužů a žen, kteří hledají azyl z majoritní náboženské skupiny, která třímala kontrolu a politickou moc a která trestala ty, kdož si jí stavěli na odpor.

Slovy Thomase Jeffersona, „Naše občanská práva nejsou o nic více závislá na našich náboženských přesvědčeních nežli na našich názorech ohledně fyziky a geometrie. “

Právě na těchto schodech se před dvěma týdny shromáždily stovky křesťanů, kteří požadovali, aby bylo našim souvěrcům odepřeno právo uzavírat manželství pod ochrannými křídly americké náboženské svobody. Ve jménu této velké země uráželi principy svobody pro všeobjímající rozmanitost jejích občanů. Nadšeně skandovali hesla pro radikalizaci víry. Pro příliš mnoho lidí se stalo náboženství záminkou k vyloučení, nenávisti a snaze zničit jeden druhého.

Je na čase, abychom odložili naše rozepře a uvědomili si, že máme společný problém. Nezáleží na tom, zda patříte mezi baptisty, metodisty, muslimy nebo nevěřící.

Aby bylo jasno, nejsme ani proti křesťanům, ani proti náboženství.

Jsme proti degradaci. Jsme proti útlaku.

Po příliš dlouhou dobu byli Satanisté charakterizováni jako outsideři. Příliš dlouho jsme padali na kolena nevolnictví před služebníky hanebnosti. Uposlechneme vábení sirén náboženské právnosti, než nás hanebnost promění v bestie?

Ti, kteří touží po činu a jednají, nejsou škůdci pro ostatní. A satanismus je filozofie činu.

Nevyhledáváme následovníky. Hledáme spolupracovníky. Osobnosti pro vizionářskou satanistickou alianci.

Lídry pro novou americkou éru.

Leží však před námi dosti práce, nežli nastolíme svobodnou Ameriku.

Musíme toho podniknout více, pokud víra v zvetšelé iluze prastarého náboženství je povinnou podmínkou pro politickou kariéru našich zastupitelů.

Musíme více jednat, pokud naše vláda chce za nás rozhodovat o naší sexualitě.

Musíme více jednat, pokud je dětem odepírán domov milujících rodičů kvůli pohlaví jejich partnera.

Musíme více jednat, když je ženám odpírán přístup k reprodukční zdravotní péči a lékaři provádějící potraty jsou haněni jakožto vrazi od politiků, které si vybrali, aby je zastupovali ve vládě.

Slovo „Bůh“ znovu a znovu zaznívalo, aby ospravedlnilo opozici vůči hnutí za lidská práva, aby rozdrtilo ženskou emancipaci a aby stálo jako překážka v cestě manželství pro osoby stejného pohlaví.

Toto není „náboženská svoboda.“ Zahrnutí všech nesmí být útlakem hlasů menšiny, které také nejsou bez hodnoty.

Taková „svoboda“ nesmí dále pokračovat a my se musíme probudit.

Tyto takzvaně „zbožné“ instituce samy sebe nazývají obětí a vyzývají k radikalizaci – jsou pastí na našich svobodných cestách. Amerika není nástrojem jedné náboženské skupiny.

Chcete být součástí spícího světa?

Chcete se opájet drogou všednosti?

Chcete navždy zůstat závislí na despotické tradici falešné morálky?

Právě stojíme na křižovatce historie, proto se postavme čelem slepým a pokryteckým lidem – pronásledovatelům svobodného myšlení a rozumu.

Povstaňme v oslavě našeho satanistického založení a zapusťme naše řetězy do prachu pekla.

Těm, kteří odvážně razí, aby organizace víry sehrály vedoucí úlohu ve vedení americké politiky a spravedlnosti, těm já s velkou vážností a upřímností děkuji.

Satanistická Amerika vyslechla vaši výzvu k akci.

Pokud má náboženství být vedoucí silou v oblastech, které byly tradičně přenechány sekulární demokracii, my nezklameme naši vlasteneckou povinnost vnést poznatky našich satanistické praxe do budov vlády, soudních síní, škol, a samozřejmě do domovů a podniků Ameriky, kdekoli a kdykoli si bude situace žádat náboženského vedení.

Za všechny vzdávám hold nové americké éře. Éře Ameriky, která obsáhne naše sousedy podle integrity charakteru spíše nežli podle boha, ke kterému se modlí.

Éře Ameriky, kde povstaneme, abychom hájili spravedlnost a čest pro naše bratry a sestry bez ohledu na to, koho nazývají svým manželem či manželkou, a to bez ohledu na jejich osobní tělesné volby.

Souvěrci, jsme jen tak silní, jak jsou silní ti, kteří pracují pro tuto instituci. Ti, kteří chtějí zachovávat tradice starců, brzy pocítí, jak jim dýcháme na krk, a my i nadále budeme hlasem rozumu, abychom zajistili, že naše Amerika zůstává zemí svobodnou a rovnoprávnou.

Všichni vzdejme hold věčnému rebelovi v každém z nás. Na svobodu, humanitu a spravedlnost. Na satanského Emancipátora a na zánik represivních tradic.

SLÁVA SATANOVI.

22.prosince 2015

http://www.nwoo.org/2015/12/30/cirkev-satanova-slavnostne-kona-prvni-statem-schvalenou-slavnostni-ceremonii-na-michiganskem-kapitolu/#more-34620

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.