Meditácia Ľubomíra Stančeka: PANNY MÁRIE BOHORODIČKY. + Posledná noc v roku: VŠETKO VÁM BOLO ODHALENÉ

1. januára | Lk 2,16-21
Milí priatelia, Panna Mária je ideálnym vzorom každej ženy – Žena sa stala Bohorodičkou, matkou Vykupiteľa. Ženy boli učeníčkami Pána Ježiša. V Cirkvi, v celých jej dejinách vykonávali rozličné služby. Formovali sa Božím slovom, vyznačovali sa celoživotným svedectvom. Dnešná doba je výzvou pre modernú kresťanku, aby v spleti svetského chaosu a propagovanej degradácie ženskosti podala svoje …

Posledná noc v roku
VŠETKO VÁM BOLO ODHALENÉ
„Milovaní synovia, v tichu a v modlitbe zostaňte so mnou v posledných hodinách tohto roka, ktorý sa práve končí.
Nepremárnite ich márnivo a v zábavách, ako to robia mnohí moji synovia.
Tento rok bol osobitne dôležitý pre môj plán. Teraz vstupujete do mojich časov.
Preto som vám ukázala jasnú cestu, po ktorej máte kráčať, aby ste žili zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré ste mi učinili.
PF2016-600x360
Už vám bolo všetko odhalené.

– Všetko vám bolo odhalené: môj plán vám bol prorocky oznámený vo Fatime a v týchto rokoch som ho uskutočňovala prostrednítvom svojho Mariánskeho kňazského hnutia.
Bol vám odhalený vo svojej dlhodobej príprave.
Toto vaše storočie, ktoré sa chýli ku koncu, bolo pod znamením silnej moci môjho protivníka. A tak bolo ľudstvo zvádzané bludmi ateizmu – teoretického i praktického; namiesto Boha sa stavali idoly, ktoré všetci uctievajú: pôžitok, peniaze, radovánky, moc, pýcha a nečistota. Satanovi sa naozaj podarilo kalichom rozkoše zviesť všetky národy zeme. Spôsobil, že do lásky vošla nenávisť; do spoločenstva nejednotnosť; do spravodlivosti mnohé neprávosti; do pokoja trvalá vojna. Veď celé toto storočie sa odvíjalo pod znamením krutých a krvavých vojen, v ktorých padli milióny nevinných obetí.

A tak Najsvätejšia Trojica určila, aby bolo toto vaše storočie pod znamením mojej mocnej materskej a mimoriadnej prítomnosti. Preto som vo Fatime ukázala cestu, po ktorej má ľudstvo ísť, aby sa navrátilo k Pánovi: cestu obrátenia, modlitby a pokánia. A ponúkla som vám ako bezpečné útočište svoje Nepoškvrnené Srdce.

– Všetko vám bolo odhalené: ukázala som vám svoj plán aj v jeho bolestnom uskutočňovaní.
Ľudstvo upadlo do svojvôle diabla a jeho veľkej moci, vykonávanej satanskými a slobodomurárskymi silami; moju Cirkev zatemnil jeho dym, ktorý do nej prenikol. Bludy sa vyučujú a propagujú a odvádzajú mnohých od pravej viery v Krista a v jeho evanjelium; svätý zákon Boží sa otvorene porušuje; pácha sa hriech a často je ospravedlňovaný a tak sa stráca svetlo milosti a Božej prítomnosti; tvrdými útokmi proti Učiteľskému úradu Cirkvi, najmä proti pápežovi, sa intenzívne rozbíja jednota a stále viac sa rozširuje rana bolestných rozkolov.
Aby som trpiacej a ukrižovanej Cirkvi vašej doby poskytla svoju materskú pomoc a bezpečné útočište, založila som Mariánske kňazské hnutie a rozšírila som ho po celom svete prostredníctvom tejto mojej knihy, ktorá vám ukazuje cestu, po ktorej máte kráčať, aby ste šírili moje svetlo.
Touto knihou vás učím žiť zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu s prostotou detí, v duchu pokory, chudoby, dôvery a detinskej oddanosti.

Už je to 25 rokov, čo vás vediem slovami, ktoré hovorím srdcu tohto môjho malého syna, ktorého som si vyvolila za nástroj na uskutočnenie môjho materského plánu. Po tieto roky som ho ja sama viedla mnohokrát do všetkých končín sveta a on sa nechal poslušne viesť, malý a neistý, ale úplne mi oddaný ako dieťa v matkinom náručí.
Teraz, čo som vám mala povedať, všetko som už povedala, teda všetko vám bolo odhalené.
A teda v túto noc sa končia verejné posolstvá, ktoré som vám 25 rokov dávala: teraz musíte o nich rozjímať, žiť ich a uvádzať do praxe. A teraz slová, ktoré som posielala zo svojho Nepoškvrneného Srdca ako kvapky nebeskej rosy na púšť vášho života, tak ohrozovaného, budú vydávať ovocie milosti a svätosti.
Odteraz sa budem zjavovať prostredníctvom slova, osoby a konania tohto môjho malého syna, ktorého som si vyvolila, aby vás viedol a ktorého teraz vediem na bolestný vrchol jeho poslania.
– Všetko vám bolo odhalené: môj plán vám bol predpovedaný predovšetkým v jeho obdivuhodnom a víťaznom naplnení.
Ohlasovala som vám víťazstvo môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete.
Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.
To nastane v najväčšom víťazstve Ježiša, ktorý vo svete nastolí svoje slávne kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja a všetko obnoví.

Otvorte srdcia nádeji.
Otvorte dokorán brány Kristovi, ktorý k vám prichádza v sláve.
Prežívajte v túžobnom očakávaní hodinu tohto druhého adventu. Staňte sa odvážnymi ohlasovateľmi tohto jeho víťazstva, pretože vy, mne zasvätené malé deti, čo žijete mojím vlastným duchom, ste apoštolmi tejto poslednej doby.

Žite ako verní Ježišovi učeníci, v pohŕdaní svetom i sebou samými, v chudobe, v pokore, v tichosti, v modlitbe, v umŕtvovaní, v láske a v spojení s Bohom, i keď vás svet zaznáva a vami pohŕda.
Nadišla chvíľa, aby ste vyšli zo skrytosti a osvecovali zem.
Ukážte sa všetkým ako moji synovia, lebo som stále s vami.
Viera nech je svetlom, ktoré vám svieti v týchto dňoch temnoty a nech vás spaľuje iba horlivosť za česť a slávu môjho Syna Ježiša.

Bojujte, synovia svetla, pretože už nadišla hodina môjho boja.
V krutej zime ste výhonkami, ktoré vyrastajú z môjho Nepoškvrneného Srdca a ktoré rozložím na konáre Cirkvi, aby ste vedeli, že práve nastáva jej najkrajšia jar.
Budú to pre ňu druhé Turíce.
Preto vás volám, aby ste sa vo večeradlách často modlili modlitbu, o ktorú som vás prosila: Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty.
S láskou Matky, ktorú ste po tieto roky počúvali, nasledovali a oslavovali, vás všetkých žehnám v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého.“

Miláno (Taliansko), 31. decembra 1997

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MODLITBY ZASVÄTENIA SA
NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

Ďalej uvedené formuly sa používajú pri slávnostných príležitostiach. Vyjadrujú životný program a môžu teda príležitostne slúžiť ako látka k rozjímaniu alebo ku spytovaniu svedomia.
Avšak zasvätenie Panne Márii je dobre obnovovať aj denne. Je to úkon lásky a dôvery našej vôle, ktorý možno vyjadriť vlastnými slovami, alebo krátkymi formulami, ktoré sa prípadne už používajú. Uvádzame tu niektoré najjednoduchšie a najobvyklejšie:

– Panna Mária, zasväcujem sa ti pre víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca.

– Som celý tvoj a všetko, čo mám, ti obetujem, najmilší Ježišu, prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, našej najmilšej Matky.

– Dobrá Matka, príjmi ma takého, aký som, a urob ma takým, akého ty ma chceš mať.

– Mária, Matka moja, zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela.
Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

Ako vidno, nejde ani tak o slová, viac-menej krásne alebo početné, ale o úprimný životný záväzok.

 

MODLITBA ZASVÄTENIA SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE
pre kňazov Mariánskeho kňazského hnutia

Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), útočište hriešnikov! My, členovia tvojho Mariánskeho kňazského hnutia, ktorí máme tvoriť šík tvojich kňazov, dnes sa celkom osobitne zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Týmto zasvätením rozumieme žiť s tebou a skrze teba svoje kňazstvo a kňazské záväzky.
Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej ľudskej náklonnosti k sebe samým, ku kariére, k pohodliu, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.
Dobrotivá a milosrdná Matka!
Zverujeme ti svoje kňazstvo, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší.
Zaväzujeme sa preto žiť svoje kňazstvo jedine podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, o horlivé slávenie Eucharistie, liturgie hodín a každodennú modlitbu svätého ruženca. Každú prvú sobotu mesiaca budeme na tvoju česť sláviť svätú omšu a budeme sa usilovať o nábožný a prísny spôsob života, ktorý by bol dobrým príkladom pre iných.
Tiež ti sľubujeme vernosť evanjeliu. Chceme ho hlásať celé a byť ako jeho hlásatelia odvážnymi a statočnými – keby bolo potrebné až k preliatiu krvi. Sľubujeme ti, že budeme verní svätej Cirkvi, pre ktorej službu sme boli vysvätení.
Najmä chceme byť spojení so Svätým Otcom a s hierarchiou s ním zjednotenou. Bezvýhradným prijímaním pápežských smerníc chceme chrániť učiteľský úrad Cirkvi proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.
Pod tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu.
Napokon ti sľubujeme viesť veriacich, ktorí sú nám zverení, k obnovenej úcte a dôvere k tebe.
Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazských bratov, čo spôsobuje, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka, a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen.

MODLITBA ZASVÄTENIA SA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE
pre rehoľné osoby a laikov, členov Mariánskeho hnutia

Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Týmto zasvätením rozumieme žiť s tebou a skrze teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením.
Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom – aby sme boli ako ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.
Dobrotivá a milosrdná Matka!
Zverujeme ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší.
Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty.
Tiež ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojími kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.
Pod tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu.
Napokon ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k tebe.
Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou ju od teba očakávať, ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen.

 

MODLITBA ZASVÄTENIA SA MLÁDEŽE PANNE MÁRII
v duchu Mariánskeho kňazského hnutia

Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, (Matka Sedembolestná), moja milovaná Matka!
Pretože patrím k Mariánskemu hnutiu, zasväcujem sa dnes zvláštnym spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Týmto slávnostným úkonom ti ponúkam celý svoj život, svoje srdce, svoju dušu, svoje telo, zvlášť však toto obdobie, v ktorom prežívam svoju mladosť.
Veď ma cestou, ktorú mi ukázal Ježiš, cestou lásky, dobroty a svätosti.
Pomáhaj mi uchrániť sa hriechu, uniknúť zlu, egoizmu a premáhať pokušenia násilia, nečistoty a užívania drog.
Sľubujem ti, že sa budem často spovedať a prijímať Ježiša do svojho srdca ako duchovný pokrm života, že budem zachovávať Božie prikázania, že pôjdem cestou lásky a čistoty, že sa budem denne modliť svätý ruženec.
Chcem byť svedkom jednoty prostredníctvom veľkej lásky ku Svätému Otcovi, k nášmu biskupovi a ku svojím kňazom.
Milujem ťa, moja drahá Matka a obetujem ti svoju mladosť pre víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete. Amen.

Zdroj: Modrá kniha Don Stefano Gobbi

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.