Po Spojenej škole Svätej Rodiny vstupuje do štrajku aj Základná škola sv. Uršule a Matky Alexie. + Schizofrenické a nesolidárne vyhlásenie Združenia katolíckych škôl Slovenska. Je za ním KBS?

StrajkPrerušenie

vyučovania

Milí rodičia,

aj učitelia našej školy
vstupujú od 25.1.2016 do ostrého štrajku.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu nie je možné v našej škole zabezpečiť vyučovací proces, preto bude na ZŠ sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava

od pondelka 25.1.2016 vyučovanie prerušené až do odvolania.

Všetci žiaci školy sú zároveň automaticky odhlásení z obedov v školskej jedálni,
Školský klub detí takisto nebude v prevádzke.

Informácie o nástupe žiakov do školy zverejníme na webstránke
a v internetovej žiackej knižke,
preto prosíme, aby ste tieto médiá priebežne sledovali.

Za porozumenie, podporu a trpezlivosť vopred ďakujeme.
Vedenie školy

http://portal.zssvursule.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=85784

Gymnázium sv. Uršule 25.1.2016 vstupujú do ostrého štrajku

Strajk SV Augustina Zilina

Prerušenie vyučovania aj na Základnej školy Matky Alexie od pondelka 25. januára

Vážení rodičia!

Pedagogickí zamestnanci Základnej školy Matky Alexie sa pripájajú k učiteľom bojujúcim za lepšie školstvo a od pondelka 25.1.2016 vstupujú do otvoreného zákonného ŠTRAJKU (predbežne 3 dni). Z dôvodu, že škola nie je schopná zabezpečiť organizáciu vyučovania, riaditeľka školy

od pondelka 25.1.2016 PRERUŠUJE VYUČOVANIE.

Nebude v prevádzke ani Školský klub detí. Vážení rodičia, dnes sa na Vás obraciame s prosbou o pochopenie a podporu, ktorú nám môžete vyjadriť osobne, mailom alebo prostredníctvom Združenia rodičov Základnej školy Matky Alexie.
O priebehu a konci štrajku Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke školy. Prosíme Vás, aby ste v dňoch štrajku intenzívne sledovali aktuálne informácie v médiách, na našej webovej stránke, v internetovej žiackej knižke, kde sa dozviete termín nástupu žiakov do školy. Informácie o požiadavkách štrajku sú na: www.isu.sk . Právo na štrajk zaručuje čl. 37 ods. 4 Ústavy SR.

Mgr. Adriana Šišková, riaditeľka školy

http://www.zsmatkyalexie.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200050&id=1625

Štrajkujú aj na cirkevných školách

K mobilizácii cirkevných škôl paradoxne prispelo vyjadrenie Združenia katolíckych škôl na Slovensku. Prezident združenia Ján Horecký v stanovisku odmietol štrajk podporiť a dokonca ho nazval aktom sociálneho násilia.
„Som učiteľ na katolíckom gymnáziu v Bratislave a nijako necítim, že by ma Združenie katolíckych škôl nejako zastupovalo. Ideme do štrajku takmer všetci na gymnáziu,“ hovorí Peter Straka z Gymnázia sv. Uršule. Do štrajku sa zapoja aj súkromné školy.

Štrajk podporujú viaceré organizácie, napríklad Nové školské odbory, Slovenská komora učiteľov, Univerzita Komenského v Bratislave, Študentská rada vysokých škôl či Asociácia súkromných škôl a školských zariadení. Podporu učiteľom v otvorenom liste vyjadrili aj slovenskí študenti prestížnej University of London a Aliancia stredoškolákov.

http://domov.sme.sk/c/20076904/ucitelia-sa-s-draxlerom-nedohodli-v-pondelok-zatvoria-skoly.html
[edsanimate animation=“pulse“ delay=“4″ infinite_animation=“yes“ animate_on=““ ]

Vycisteny letak

[/edsanimate]

Združenie katolíckych škôl sa do štrajku nezapojí, prekáža im aj zlé načasovanie
Katolícke školy sa do štrajku nezapoja z dvoch dôvodov.

BRATISLAVA. Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) sa k štrajku, ktorý ohlásila Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU), nepridá. Vyplýva to zo stanoviska zverejneného na ich webovej stránke. Situáciu v školstve a naliehavú potrebu zmien však hodnotí rovnako ako iniciátori štrajku.

Stanovisko_ku_strajku_25.1.2016_oficial

Katolícke školy sa nezapoja z dvoch dôvodov. Prvým je, že štrajk je podľa nich aktom sociálneho násilia, ktorého dôsledky zasahujú v prípade učiteľov nevinné a zraniteľné skupiny obyvateľstva.

„Pre kresťanských pedagógov žiaci nemôžu byť rukojemníkmi a dôsledky štrajku by nemali niesť rodičia našich žiakov,“ uvádza sa v stanovisku. Štrajk učiteľov podľa nich znamená odísť od detí, spôsobiť ťažkosti rodičom – voličom, vyvolať v nich nespokojnosť, ktorú môžu adresovať politikom, čím sa vytvára tlak na vydobytie svojich požiadaviek. „To nie je kresťanský postoj,“ dodávajú.

Termín štrajku

Druhý zverejneným dôvodom je termín štrajku. Šesť týždňov pred voľbami sa podľa nich nedajú na žiadnej vláde vymôcť potrebné systémové zmeny. „Neželáme si, aby práve učitelia zavádzali do spoločnosti tento deštruktívny prvok, štrajkovať tesne pred voľbami, v snahe vymôcť si pre seba aspoň krátkodobý prospech. Učitelia by mali byť nositeľmi ducha a vnášať do spoločnosti pozitívne kultúrne a morálne vzorce správania,“ dodali.

Zároveň uviedli, že si vážia odhodlanie učiteľov, ktorí vstupujú do štrajku. „Spolu rovnako hodnotíme stav a potreby školstva pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Vyjadrujeme solidaritu s ich úsilím,“ dodali.

K pripravovanému štrajku sa vyjadrili aj súkromné školy, ktoré ho podporujú. „Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR rešpektuje slobodné rozhodnutie každého pedagóga, školy i zriaďovateľa, ktorí sa rozhodnú zapojiť do štrajkovej pohotovosti a štrajku a plne ich podporuje v ich aktivitách v záujme zlepšenia postavenia všetkých kolegov v slovenských školách,“ uviedli v stanovisku zverejnenom na webovej stránke.

Štrajková pohotovosť

Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) vyhlásila 11. januára štrajkovú pohotovosť a pohrozila ostrým štrajkom od 25. januára. Zdôvodnila to dlhodobým ignorovaním požiadaviek učiteľov či odborových a profesijných organizácií na zabezpečenie primeraného financovania školstva.

Nespokojní učitelia očakávajú, že do 25. januára vláda a parlament prijmú konkrétne legislatívne opatrenia, ktoré splnia požiadavky učiteľov ešte v tomto volebnom období. Ak sa tak nestane, vstúpia v tento deň do neobmedzeného ostrého štrajku.

Aktuálne je do štrajku zapojených vyše 6700 učiteľov z vyše 380 škôl.

http://domov.sme.sk/c/20076307/zdruzenie-katolickych-skol-sa-do-strajku-nezapoji-prekaza-im-aj-zle-nacasovanie.html

 

Prečo neštrajkujeme…

Vážení a milí rodičia, priatelia,
v súvislosti s mediálne prezentovaným štrajkom zamestnancov školstva (plánovaným od 25.1.2016) Vám oznamujeme, že naša cirkevná škola sa do štrajku nezapája.
Zdôvodnenie je zrejmé z priloženého stanoviska Združenia katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) k štrajku, ktoré je súhlasné s postojom Cirkvi ako zriaďovateľom školy.
Vo veci tohto významu je pre nás dôležitá jednota s Cirkvou a vzájomná jednota medzi nami, teda katolíckymi školami, ako aj vyjadrovaná snaha o jednotu s rodičmi našich detí.
Ako sa uvádza i v stanovisku, situáciu v školstve a naliehavú potrebu zmien hodnotíme rovnako ako iniciátori štrajku. Negatívny stav a vývoj v školstve považujeme za rozhodujúci faktor ohrozenia budúcnosti Slovenska.
Do plánovaného štrajku sa však nezapájame z dvoch pre nás principiálnych dôvodov, ktoré sú opísané v stanovisku.
Stanovisko však okrem toho obsahuje a ponúka všetkým oveľa viac – ukazuje cestu k úspešnému presadeniu spravodlivých požiadaviek týkajúcich sa školstva a jeho významu pre bezprostrednú budúcnosť Slovenska (a ktoré pripúšťa aj radikálne nátlakové kroky…).
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu so všetkými ľuďmi dobrej vole, pre ktorých je kvalitné školstvo rozhodujúcou spoločenskou prioritou pre lepšiu budúcnosť Slovenska.

Pokoj a dobro.
Daniel Masarovič, riaditeľ

https://csmalacky.edupage.org/news/#1679

 

APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA PÁPEŽA JÁNA PAVLA II.

CHRISTIFIDELES LAICI

Biskupom, kňazom a diakonom, rehoľníkom, všetkým laikom, o povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo svete

Vydalo Vydavateľské družstvo Lúč Bratislava, 1990

Všetci sú adresátmi a protagonistami politiky
42. Láska, ktorá slúži človeku a miluje ho, nemôže byť odtrhnutá od spravodlivosti: jedna ako aj druhá vyžadujú, každá svojím spôsobom, plné uznanie práv osoby, ktorým je spoločnosť so všetkými svojimi štruktúrami a inštitúciami priradená.149
Aby kresťansky inšpiroval časný poriadok v spomenutom zmysle služby človeku, nemôžu sa laici zrieknuť zapojenia sa do „politiky“, to znamená, do rozličných a mnohorakých iniciatív, na hospodárskej, sociálnej, zákonodárnej, správnej a kultúrnej úrovni, ktoré slúžia organickému a systematickému podporovaniu všeobecného dobra. Ako synodálni otcovia opätovne konštatovali, majú všetci a každý jednotlivo, povinnosť a právo zúčastňovať sa na politike, aj keď rozličným a komplementárnym spôsobom i úrovňou a na základe rozličných a komplementárnych úloh i zodpovednosti. Obžaloby arrivizmu, modloslužby moci, egoizmu a korupcie, ktoré sa neraz vznášajú proti členom vlády, poslancom parlamentov, vládnucim triedam a politickým stranám, ako aj rozšírená mienka, že politika je oblasťou nevyhnutného morálneho ohrozenia, žiadnym spôsobom neospravedlňuje skepticizmus, alebo odvrátenie sa kresťanov od verejných záležitostí. Ale skôr na tomto pozadí nadobúdajú plný význam slová II. vatikánskeho koncilu: „Cirkev pokladá za chválitebnú a úctyhodnú činnosť tých, čo sa v službe ľudí venujú verejným záujmom a berú na seba zodpovednosť za tieto záležitosti“.150
Politika, ktorá je zameraná na osobu a spoločnosť, nachádza svoje základné kritérium v úsilí o všeobecné dobro, ako o dobro všetkých ľudí a celého človeka, dobro, ktoré sa ponúka slobodnému a zodpovednému prijatiu jednotlivcom a skupinám. „Politické spoločenstvo“ – tak čítame v konštitúcii Gaudium et spes – „jestuje teda v záujme verejného blaha, v ňom má plné opodstatnenie a svoj zmysel, z neho odvodzuje aj svoje pôvodné a vlastné právo. Verejné blaho však spočíva v súhrne spoločenských podmienok, v ktorých by mohli jednotlivci, rodiny a organizácie plnšie a ľahšie dosiahnuť svoju vlastnú dokonalosť“.151
Politika zameraná na človeka a spoločnosť, nachádza ponad to svoje kontinuitné smernice v obrane a podporovaní spravodlivosti, ktorú chápe ako „čnosť“, ku ktorej sa všetci musia vychovávať, a ako „morálnu silu“, ktorá nesie úsilie o uznanie práv a povinností všetkých a každého jedného na základe osobnej dôstojnosti človeka.
Pri vykonávaní verejnej moci je rozhodujúci duch služby. Iba tento môže udržať činnosť politikov, povedľa nutnej kompetencie a schopnosti, „priehľadnou“ a „čistou“, ako to ľud oprávnene žiada. Predpokladom toho je odmietanie a rozhodné premáhanie určitých pokušení, ako je nečestnosť a lož, premárnenie verejných prostriedkov v prospech niekoľkých a so ziskuchtivými záujmami, používanie dvojznačných a nedovolených spôsobov, aby sa v každom prípade moc získala, udržala a zväčšila.
Ako vyzdvihuje konštitúcia Gaudium et spes, laici, ktorí sa angažujú v politike, majú rešpektovať autonómiu pozemských skutočností: „Je veľmi dôležité, najmä v spoločnosti pluralistického typu, mať správny názor na vzťahy medzi politickým spoločenstvom a Cirkvou, a robiť jasný rozdiel medzi tým, čo jednotliví alebo organizovaní veriaci podnikajú vo svojom mene ako občania, dajúc sa viesť svojím kresťanským svedomím, a čo konajú v mene Cirkvi vedno so svojimi duchovnými pastiermi.
Cirkev vzhľadom na svoje poslanie a pole pôsobnosti nijakým činom nesplýva s politickým spoločenstvom, ani sa neviaže na žiaden politický systém, takže je symbolom a zároveň záštitou transcendentnosti ľudskej osobnosti.“152
Súčasne musia laici – tak sa to dnes pociťuje ako naliehavá nutnosť a zodpovednosť – vydávať svedectvo o tých ľudských hodnotách evanjelia, ktoré sú hlboko spojené s politickou činnosťou: sloboda a spravodlivosť, solidarita, vernosť a nezištná oddanosť dobru všetkých, jednoduchý spôsob života, prednostná láska voči chudobným a posledným. Predpokladom toho je, že sú nesení svojou účasťou na živote Cirkvi a osvietení jej sociálnym učením. Pritom im môže byť veľkou pomocou blízkosť ich spoločenstiev a ich pastierov.153

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/christifideles-laici

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.