Video: Homília Dr. Jána Košiara v Bazilike sv. Mikuláša. Na sv. omši bol prítomný aj predseda ĽSNS a viacerí kandidáti na poslancov

Trnava – Slovenský Rím. Tretia pôstna nedeľa 28. februára 2016
Drahí bratia a sestry!
V dnešnom evanjeliu Samaritánka prosí Pána Ježiša: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ (Jn 4, 15) a táto biblická postava nás sprevádza v tretiu pôstnu nedeľu.
CHod volit LSNS 71 vzdelavat na krestanskych principoch
Evanjelista Ján nám dáva za vzor Samaritánku, ktorá hľadá živú vodu. Slová Pána Ježiša, ktorý jej povie aký mala celý život, hoci ju vidí po prvýkrát, sa dotknú jej najhl¬b¬šie¬ho vnútra a spôsobia, že ona sama ho poprosí o živú vodu pre dosiahnutie večného života a spoz¬ná v ňom Mesiáša, lebo on sám sa jej to povie: „To som ja, ktorý sa s tebou rozpráva.“

M. Kotleba v Bratislave 29. 2. 2016 prejav

Prejav kandidáta ĽSNS č. 38 Antona Čulena v kongresovej sále hotela Bratislava 29. 02. 2016

[edsanimate animation=“pulse“ delay=“4″ infinite_animation=“yes“ animate_on=““ ]

Vycisteny letak

[/edsanimate]

Človek, ktorý berie vážne svoje poslanie a povolanie, po stretnutí s Kristom nevyhnutne musí zatúžiť. Aj my chceme takú vodu, ktorá nám dá večný život, a takú vodu nám dá len Boží Syn, Ježiš Kristus.
Prosba Samaritánky k Pánu Ježišovi vyja¬d¬ruje vo svojom najhlbšom zmysle nepreko¬na¬teľnú a neuhasiteľnú túžbu človeka. V skutoč¬nosti každý človek si je vedomý svojej ne¬schop¬nosti, že sám nedokáže naplniť svoju túžbu po pravde, dobre a kráse, ktorá vychádza z hlbín jeho bytia.


Roky života nám plynú a raz určite aj my prídeme rovnako ako biblická Samaritánka, na to, že túžime po vode večného života. Človeku nestačí len jesť a piť, človek cíti, že chce do¬siah¬nuť v živote viac, že chce milovať a byť milovaný. Ak ako ľudia premýšľame, zisťu¬jeme, že hľadáme niečo, čo nás presahuje, a že vlastne hľadáme Boha. Krásne to vyjadril vo svojich Vyznaniach už sv. Augustín. Nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, Pane.

CHod volit LSNS 69 za krestanske hodnoty
Aj v mnohých veršoch Starého zákona sa túžba po Bohu prirovnáva k smädu po vode, napr. v 42. žalme: „Po Bohu túži moja duša, po Bohu živom, kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár?“ Táto túžba sa nám čiastočne už tu na tejto zemi spĺňa, keď prichádzame k stolu Eucharistie a Pánovho slo¬va – Svätého písma. Je to vážna, životná potreba našej duše, hoci ju možno tak naliehavo necítime ako te¬les¬¬ný hlad a smäd. Ale predsa je veľmi dôležitá pre náš večný život, aj pre človeka dnešných čias, možno viac ako kedykoľvek v minulosti. Človek sa predsa zamýšľa nad samým sebou a hľadá odpoveď na zmysel života.


Čistú a živú vodu si potrebujeme naliať nielen v našom osobnom duchovnom živote, ale aj v živote spoločnosti. Aj teraz sme pred významným dátumom, ktorým je 5. marec 2016, keď pôjdeme k urnám aby sme si zvolili našich zástupcov, ktorí nás budú reprezentovať v parlamente.

CHod volit LSNS 81 cudzie nechceme
Žiadajme odpočet od tých, ktorých sme poslali do parlamentu pred štyrmi rokmi a majme otvorené oči i srdcia. Ísť voliť je pre nás veriacich katolíkov, členov Cirkvi je povinnosť, ktorá vyplýva z nášho svedomia. Ponechať veci náhode alebo osudu by bolo veľkou morálnou nezodpovednosťou. Ak by sme sa takto zachovali, potom nemáme právo sa na niečo sťažovať. V našej spoločnosti sú katolíci vo všetkých politických stranách, určite aspoň matrikoví, tak máme možnosť veľkého výberu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kresťanské hodnoty, to nie je len praktizovanie náboženského života, chodenie do kostola a k sviatostiam. To je predovšetkým vzťah k Bohu a k druhému človekovi v celej jeho podstate, to je vzťah k rodine ako základnej bunky spoločnosti, to je jasný názor na človeka Bohom stvoreného ako muž a žena, to je jasný názor na monogamné manželstvo, to je ochrana ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť, to je vzťah ku spravodlivosti v zamestnaní, v hospodárskom živote, v zdravotníctve, v súdnictve, to je kultúra a ochrana ľudí pred nemravnými prejavmi na verejnosti alebo v kinách či divadelných sálach, ochrane chudobných pred úžerníkmi, to je úcta ku každému človeku v médiách, to je usporiadaná spoločnosť, to je pomoc prenasledovaným kresťanom i ochrana slovenského národa na prvom mieste pred moslimskou invá¬ziou, ktorá už stačila veľmi neblaho postihnúť napr. kedysi bývalé kresťanské štáty ako je Nemecko a Francúzsko. Preto pri voľbách treba hodnotiť programy strán a jednotlivých kandidátov z tohto hľadiska. „Keď silný, ozbrojený človek stráži svoj palác, jeho majetok je v bezpečí.“ – čítame v Evanjeliu sv. Lukáša (Lk 11,21).

CHod volit LSNS 49
Poučenie o spoločnosti má aj Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii Gaudium et Spes – Radosť a nádej.
„Politické spoločenstvo a verejná moc majú svoj základ v ľudskej prirodzenosti, a preto patria k poriadku stanovenému Bohom, hoci určenie politického režimu a voľba vedúcich činiteľov sa ponecháva slobodnej vôli občanov“. Aj sv. Pavol v Liste Rimanom napísal: „Niet moci, ktorá by nebola od Boha…“ (Rim 13,1; GS 74) Po skúsenostiach celého sveta i v našich krajoch môžeme dodať, že niekedy je to od Pána Boha požehnanie, a niekedy dopustenie. Ale kresťanstvo, ku ktorému sa ešte mnohí hlásime, má svoj základ v Božom Synovi Ježišovi Kristovi, teda v Bohu.

CHod volit LSNS 51
Na druhej strane, demokracia, tá pochádza z gréckej antiky a existovala už v 6. až v 3. storočí pred Kristom. A základom demokratického systému bol a je človek, ktorý deleguje svoje právomoci na druhého svojim slobodným rozhodnutím. Aj samotné slovo demokracia je gréckeho pôvodu a skladá sa z dvoch slov demos – ľud a kratos – vláda, teda vláda ľudu. Len niekedy nevieme, či je to genitív, alebo datív, či je to ľud, ktorý vládne, alebo sú tu ľuďmi volené elity, ktoré potom vládnu ľudu aj tak, že sa nám to vôbec nepáči.
Druhý vatikánsky koncil preto upozorňuje: „Nech teda všetci občania pamätajú na právo a zároveň povinnosť používať svoje slobodné hlasovacie právo v záujme všeobecného dobra. Cirkev pokladá za chválitebnú a úctyhodnú činnosť tých, ktorí sa v službe ľuďom venujú verejným záujmom a berú na seba zodpovednosť za tieto otázky.(GS 75)

Kotleba v RTVS 1. 3. 2016
Lebo Cirkev, ktorá na základe svojho poslania a svojej kompetencie nijako nesplýva s politickým spoločenstvom ani sa neviaže na nijaký politický systém, je zároveň znamením a ochranou transcendentného charakteru ľudskej osoby. (GS 76)
Tento koncilový dokument Gaudium et Spes je citovaný aj v Katechizme Katolíckej Cirkvi (KKC §2245), preto celkom právom môžeme povedať, že je to pre nás ako kresťanov katolíkov záväzné. Katechizmus v ďalšom bode dodáva: K poslaniu Cirkvi patrí „vynášať morálny úsudok aj o veciach, ktoré sa týkajú politickej oblasti, keď to vyžadujú základné práva osoby alebo spása duší, pričom používa všetky tie a iba tie prostriedky, ktoré sú v zhode s evanjeliom a s dobrom všetkých so zreteľom na rôzne doby a situácie“. (KKC §2246)

Panna Maria znak
Aj sv. pápež Ján Pavol II. má mnohé vyjadrenia na túto tému. V encyklike Centesimus Annus – Stý rok sa venuje aj roku veľkých zmien, ktoré nastali v roku 1989, a má tam aj toto poučenie:
„Cirkev si veľmi váži demokraciu ako systém, ktorý zabezpečuje občanom účasť na politických rozhodnutiach a podriadeným zaručuje možnosť svoje vlády voliť a kontrolovať a tam, kde je to potrebné, pokojnou cestou ich aj odvolávať. Nemôže preto schvaľovať utváranie úzkych vládnucich skupín, ktoré pre vlastné stranícke záujmy alebo ideologické ciele strhávajú na seba štátnu moc. Skutočná demokracia je možná len v právnom štáte a na základe správneho chápania ľudskej osoby. Vyžaduje splnenie podmienok, nevyhnutných na podporu jednotlivcov výchovou a formáciou v duchu pravých ideálov, na podporu „subjektivity“ spoločnosti utváraním štruktúr zainteresovanosti a spoluzodpovednosti. Dnes je sklon tvrdiť, že agnosticizmus (po slovensky neverectvo) a skeptický relativizmus predsta¬vujú filozofiu a základný postoj, ktoré zodpovedajú demokratickým formám politiky. A tí, čo sú presvedčení, že poznajú pravdu a na nej zotrvávajú, z demokratického hľadiska nie sú dôveryhodní, lebo neakceptujú, že pravdu určuje väčšina, prípadne, že sa mení podľa politickej situácie. V tejto súvislosti musíme povedať, že v prípade, ak nejestvuje žiadna posledná pravda, ktorá riadi a usmerňuje politické konanie, potom idey a presvedčenia sa dajú ľahko zneužiť na mocenské ciele. Demokracia bez zásad, ako dokazujú dejiny, ľahko sa premení na otvorenú, alebo skrytú totalitu.“ (CA, 1991, č. 46)

voľby-6-1024x480
TK KBS 25. januára zverejnila list Mons. Milana Lacha, SJ, pomocného biskupa Prešovskej arcieparchie a predsedu Rady Konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu v zdravotníctve k naliehavým problémom slovenského zdravotníctva, ale nielen. Nezaškodí mať ho stále na zreteli, aspoň kým sa situácia nezmení. Aj do 1989 sme mysleli, že to tak naveky musí ostať. A neostalo. Lebo kým človek žije, z Božieho mandátu – už z knihy Genezis, „Buďte plodní, množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju“ (Gn 1 28) – veci môže zmeniť. V dnešných našich podmienkach stačí nebyť ľahostajný a nenechávať sa opíjať donekonečna rožkom, ako sa to v našich krajoch hovorí. Biskup Lach napísal:
„Rastúca morálna aj materiálna bieda slovenského zdravotníctva, zapríčinená bezohľad¬ným drancovaním zo strany mocných; ponižovanie a ohrozenie pacienta; vykorisťovanie, útlak a znevažovanie zdravotníckych pracovníkov, osobitne sestier, dosiahli neúnosné roz¬mery. Mnohí kvalifikovaní a zodpovední lekári a sestry rezignovali na možnosť zmeny k lep¬šiemu a odchádzajú z našich nemocníc i z našej vlasti. Mladí ľudia nevidia perspektívu dôstojného uplatnenia v zdravotníctve a odchádzajú za prácou i slušnejšími životnými a pra¬covnými podmienkami do zahraničia. Občania nedostávajú adekvátnu zdravotnú sta¬rostli¬vosť.

CHod volit LSNS 34 srdce krvave
Bohu žiaľ, namiesto vecného dialógu a hľadania prijateľných riešení nahromadených problémov sme svedkami arogancie moci, utláčania a zastrašovania poctivých, slušných ľudí, ktorí ešte našli v sebe statočnosť sa verejne angažovať. Týmto ľuďom nejde o politiku alebo politikárčenie. Ide im o dobro všetkých obyvateľov Slovenska, ktorí majú právo na primerane kvalitnú, dostupnú a dôstojnú zdravotnú starostlivosť.
Nakoľko ide o veľmi závažné morálne skutočnosti ubližujúce všetkým občanom Slo¬venska, nedovoľujú zodpovedným kresťanom, tobôž kňazom a poverenému biskupovi ďalej mlčať. (…)

magnific2-1240x1659-224x300
Zároveň sa obraciam na predstaviteľov finančných a iných štruktúr skrytej, ale reálnej moci, ktoré sú pravými pôvodcami súčasných problémov a v skutočnosti riadia slovenské zdravotníctvo a ďalšie oblasti života našej vlasti, vrátane tzv. veľkej politiky: v mene chu¬dob¬ných, utláčaných, okrádaných a vykorisťovaných vás naliehavo žiadam: prestaňte po¬va¬žovať občanov Slovenskej republiky len za zdroj obohatenia a ľahkého zisku! Namiesto roz¬sievania biedy, strachu a nenávisti máte možnosť podporiť pre tento ľud dobro a dôstojný život. Pretože len úcta k druhým ľuďom je jedinou cestou k spáse, zatiaľ čo cesta ľahostajnosti a opovrhovania druhými vedie k zatrateniu a k zúfalej samote. Prosím, pre¬ukážte milosrdenstvo ľudu tejto krajiny. Napravte a odčiňte zlo, za ktoré nesiete osobnú aj korporatívnu zodpovednosť! Tak môžete aj vy dúfať v Božie milosrdenstvo, ktoré je nekonečné, a očakávať Božie požehnanie pre všetky dobré diela, na ktoré sa podujmete.
Mons. Milan Lach SJ, predseda Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve

vollby

Dúfajme, drahí bratia a sestry, že 5. marca ste mnohí z vás aj v okrskových volebných komisiách, už za akúkoľvek stranu, a že nebude platiť známa Stalinova axióma, „nie je dôležité kto a ako volí, ale kto spočítava hlasy”.
A spolu so Samaritánkou z dnešného evanjelia aj my hľadajme prameň živej vody.

J. Košiar

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Názory, komentáre, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.