Mimoriadna výzva k modlitbe sedembolestného ruženca na zastavenie zabíjania nenarodených detí na Slovensku a na osobnú účasť pred NR SR 12. 6. na podporu Vdp. M. Kuffu

Priatelia, duchovní otcovia a veriaci, od dnes do 12. júna sa o 21.00 hodine budeme spájať v modlitbe sedembolestného ruženca za poslancov NR SR, ktorí rokujú o potratovom zákone.

Vás duchovní otcovia prosíme o pozvanie veriacich k modlitbe posvätného ruženca v tomto čase.

Vyzývame veriacich na Slovensku a všetkých ľudí dobrej vôle na zjednotenie sa v modlitbe Sedembolestného sv. Ruženca, do ktorej sa už zapojili viaceré organizácie z Bratislavy, Trnavy, Žiliny, Michaloviec a Humenného.

Dôležité je aj vaše osobné svedectvo ale aj priama účast a podpora pre Vdp. Mariana Kuffu na tichej demonštrácii „Nemý výkrik“ pred NR SR dňa 12. 6. 2018, kedy sa bude znovu rokovať v NR SR o „potratovom zákone“. Pred NR SR by sa malo prísť modliť pokiaľ možno čo najviac občanov Slovenska. Čas upresníme.

Je dôležité, aby sa modlilo pokiaľ možno celé Slovensko. Prosme Boha o odpustenie a toľko potrebnú milosť pre Slovenský národ. Postavme sa s pomocou Božou a Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska na stranu života. Zastavme šírenie kultúry smrti.

Boh žehnaj Slovensko!

Proliferi

Kontakt:

Margita Potocká
tel.: 0908 576 285

Lucia Žužová
tel: 0905 299 144

Katechizmus Katolíckej Církvi o potrate

„Nezabiješ zárodok potratom ani neusmrtíš novonarodené dieťa.“49 (Didaché)

2272 -Formálna (vedomá a dobrovoľná, a nie iba materiálna) spolupráca pri potrate je ťažký hriech. Cirkev trestá tento zločin proti ľudskému životu kánonickým trestom exkomunikácie. „Kto zapríčiní potrat, ktorý skutočne nastane, upadne do exkomunikácie uloženej vopred vyneseným rozsudkom (excommunicatio latae sententiae)“, 51 „samým činom spáchania deliktu“ 52 a za podmienok stanoveným právom. 53 Cirkev tým nemieni zužovať oblasť milosrdenstva. Zdôrazňuje závažnosť spáchaného zločinu a nenapraviteľnú škodu spôsobenú usmrtenému neviniatku, jeho rodičom a celej spoločnosti.

Pochvala Vdp. M. Kuffu pre poslankyňu ĽSNS N. Grausovú, ktorej tím pripravil zákon na ochranu nenarodených detí

2273 Neodňateľné právo každého nevinného ľudského jednotlivca na život je konštitutívnym prvkom občianskej spoločnosti a jej zákonodárstva:

„Občianska spoločnosť i politická moc musia uznať a rešpektovať neodňateľné právo osoby. Práva človeka nezávisia ani od jednotlivcov, ani od rodičov a nie sú ani koncesiou spoločnosti a štátu. Patria k ľudskej prirodzenosti a sú vlastné ľudskej osobe vďaka stvoriteľskému činu, v ktorom má osoba svoj pôvod. Medzi týmito základnými právami treba v tomto ohľade pripomenúť právo na život a telesnu neporušitelnost každej ľudskej osoby od chvíle počatia až po smrť.“ 54

 

Vo chvíli, keď pozitívny zákon zbavuje nejakú skupinu ľudských bytostí ochrany, ktorú im má občianske zákonodárstvo poskytnúť, štát popiera rovnosť všetkých pred zákonom. Keď štát nedáva svoju moc do služeb práv všetkých občanov a najmä tých nejslabších,, sú tým ohrozené samotné základy právního štátu…Ako dôsledok rešpektovania a ochrany, ktoré treba priznať ešte nenarodenému dieťaťu už od chvíle jeho počatia, má zákon stanoviť primerané trestné sankcie za každé úmyslné porušenie jeho práv:“ 55

2274 Keďže sa s embryom má už od počatia zaobchádzať ako s osobou, treba ho chrániť v jeho neporušiteľnosti, liečiť ho a uzdraviť, pokiaľ je to možné, ako každú inú ľudskú bytosť.

MODLITBA SEDEMBOLESTNÉHO RUŽENCA

Po prežehnaní sa znakom svätého Kríža nasleduje: Verím v Boha…,

Sláva Otcu…,

Otče náš…,

3 x Zdravas Mária… a) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke…,

b) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke…,

c) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej

Matke…, Sláva Otcu…, Otče náš…,

7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované…, Sláva Otcu…,

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Otče náš…,

7 x Zdravas Mária…Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala…,

Sláva Otcu…, Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Atď.

7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala…,

7 x Zdravas Mária…Ježiš, s ktorým si sa stretla na krížovej ceste…,

7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si videla na kríži zomierať…,

7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí…,

7 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila…,

3 x Zdravas Mária…Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala…,

Oroduj za nás Matka Sedembolestná. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Prosíme Ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o bolestiach Tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen. Na koniec sa opäť prežehnáme znakom svätého Kríža.

http://modlitba.sk/?p=9352