Posolstvá Neba Kadarkút. Duch Svätý: Odpustky

Moje drahé deti!

V dnešnom svete je význam odpustkov v očiach ľudí, vzdialených od Boha a viery, spájaný s jarmočnými šiatrami, kolotočmi, hodovaním, konzumáciou slávnostných jedál a dávaním si vzájomných darčekov. Pritom ale vôbec netušia, že odpustky sa nespájajú len s oslavami sviatku nejakého patróna miestneho kostola, ale sú aj veľkým duchovným darom pre veriacich.

Význam odpustkov spočíva v odpustení podlžností, ktoré zostali už po vyspovedaných a odpustených hriechoch. Odpustkami sa nazývajú preto, lebo človek sa cez ne môže oslobodiť od trestov, ktoré by inak na neho ešte čakali.

Pretože potom, ako ste sa vyspovedali zo všedných a ťažkých hriechov, máte veru ešte pred Božou spravodlivosťou podlžnosti, ktoré musíte odčiniť a môžete ich splatiť týmito troma spôsobmi:

1.) Vykonaním zadosťučinení, ktoré vám boli uložené kňazom – spovedníkom.
2.) Dobrovoľným prijatím obiet ako sú postenie, bdenie, modlitby a konanie dobrých skutkov.
3.) A získaním odpustkov udelených vám Cirkvou.

Veru veľa Mojich detí nevyužíva odpustky ako možnosť získať odpustenie svojich podlžností aj napriek tomu, že sa nimi pred Bohom dosiahne dvojnásobného účinku.

Odpustky môžu byť dvojaké: čiastočné a úplné. Rozväzujúca a zväzujúca moc, ktorú Kristus udelil Cirkvi, ju oprávňuje k tomu, aby odpustila každý pretrvávajúci trest – a v takýchto prípadoch hovoríme o úplných odpustkoch. Ale má moc aj k tomu, aby odpustila len jednu čiastku trestov – vtedy hovoríme o čiastočných odpustkoch. S tým, že odpustí, nejaký čas trvajúce tresty, aj tak môžme povedať, že daruje odpustky. K tomu, aby toto vedel precvičovať, základ dáva klenotnica Cirkvi. Pod týmto nech nikto nemyslí nahromadené materiálne poklady! Pokladnicu Cirkvi tvoria zásluhy smrti Ježiša Krista na kríži, zásluhy Panny Márie a svätých a ich orodovania.

Pozrime sa na to, kto môže získať odpustky! Sú to naše katolícke deti a trpiace duše v očistci. Odpustky nemôžu získať tí, ktorí nie sú katolíkmi, pretože odpustky sú darom rozväzujúcej a zväzujúcej moci danej pápežovi a oni nie sú v cirkevnom spoločenstve s pápežom skrze sviatosti. Avšak aj tí, ktorí sú iného vierovyznania, môžu splácať svoje dlhy dobrými skutkami a odriekaním.
Aké podmienky majú čiastočné a úplné odpustky? Kto chce získať čiastočné odpustky, ten musí byť v stave milosti.

Aké protirečenie by znamenalo v poriadku milosti, ak by hriešnik mohol prosiť osobitný dar milosti a dostal by ju. Kto chce získať úplné odpustky, tomu nestačí, že je v stave milosti, čiže nemá smrteľný hriech. Potrebné je k nej svätá spoveď a sväté prijímanie pokiaľ možno v deň získania odpustkov, úmysel k získaniu odpustkov a aby sa pomodlil na úmysel Svätého Otca jeden Verím v Boha…, Otčenáš…, Zdravas´…, Sláva Bohu… Po týchto všetkých podmienkach si môže vykonať zvolenú modlitbu alebo dobrý úmysel.

Teraz Moje drahé deti, s pozornosťou sledujte, aké povolenia dáva pápež veriacim k získaní odpustkov!

Pápežský súhlas na udeľovanie čiastočných odpustkov
1.) Čiastočné odpustky môže získať ten veriaci, kto uprostred plnenia povinnosti svojho života a nosení svojej ťarchy s pokornou vierou zodvihne svoju dušu k Bohu a pomodlí sa jednu letmú modlitbu, vzývanie.

2.) Kto z pohnútky viery pomôže s milosrdným srdcom s materiálnymi statkami, s utešovaním svojmu spolu – blížnemu trpiacemu nedostatkom.

3.) Kto sa dobrovoľne zriekne pre neho milého a povoleného jedla, nápoja, konzumného tovaru, duchovnej zábavy.

4.) Kto sa pomodlí vyzývanie so začínajúcim názvom „Odpočinutie večné daj im Pane“ za očisťované duše.

5.) Kto sa pomodlí modlitbu „Anjel Pána“ alebo „Raduj sa, nebies Kráľovná.“

6.) Kto rozjíma s vnútornou zbožnosťou.

7.) Kto sa modlí za pápeža.

8.) Kto sa zbožne prežehná so znakom kríža.

9.) Kto sa pomodlí modlitbu „Duša Kristova.“

10.) Kto sa pomodlí ktorékoľvek litánie.

11.) Kto zaspieva alebo sa pomodlí „Magnifikat.“

12.) Kto sa pomodlí modlitbu so začínajúcim názvom „Pod Tvoju ochranu“

13.) Kto si vykoná jeden deviatnik.

14.) Kto v ktorýkoľvek deň v roku navštívi cintorín.

15.) Kto si vykoná (spieva, alebo recituje) „Tedeum“ (Teba, Bože, Chválime)

16.) Kto sa pomodlí modlitbu so začínajúcim názvom „Zdravas´, Kráľovná…“

K získaniu čiastočných odpustkov zvolených z hore uvedených okrem dobrého skutku alebo modlitby treba len to, aby sme boli v stave milosti, čiže nech nás nezaťažuje smrteľný hriech, a nech máme v úmysle získať odpustky na znižovanie dlhov pre seba alebo pre našich zosnulých.

Pápežský súhlas na udeľovanie úplných odpustkov
1.) Kto sa zúčastní pol hodinu na adorácii sviatosti, ten získa úplné odpustky.

2.) Kto pol hodinu číta Sväté Písmo.

3.) Kto si vykoná pobožnosť krížovej cesty.

4.) Kto navštívi cintorín v období medzi 1 – 8 novembrom.

5.) Kto sa horlivo zúčastní na jednom vysvätení kostola.

6.) Kto sa zúčastní na jednej „prvej – svätej omši.“

7.) Kto sa zúčastní na svätej omši prvoprijímajúcich.

8.) Kto na pamiatku zosnulých navštívi kostol

9.) Kto sa zúčastní v obnove sľubu veľkonočného krstu.

10.) Zbožné vykonanie krížovej cesty s rozjímaním.

11.) Účasť na trojdňovom duchovnom cvičení.

12.) Účasť na výročí vysvätenia pápeža.

13.) Prijatie pápežského požehnania, hoci aj cez TV.

14.) Navštívenie jedného kostola vtedy, ked sú tam odpustky.

15.) Rozjímavé pomodlenie v komunite všetkých 5 desiatkov jedného ruženca.

K získaniu úplných odpustkov okrem výberu z vyššie uvedených dobrých skutkov, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

1. Svätá spoveď, 2. Sväté prijímanie, 3. Pomodliť sa na úmysel Svätého Otca jeden Verím v Boha, Otčenáš, Zdravas´ a Sláva.

Ešte je pre vás jedno dôležité čo je potrebné vedieť. Odpustky môžete obetovať len na splácanie vašich vlastných hriechov a na znižovanie nejaký čas trvajúceho trestu duší trpiacich v očistci. Odpustky nemôžete obetovať za svojich živých spolu – blížnych. Preto nie, lebo kto žije na zemi, ten aj sám má možnosť získať odpustky. Vašou úlohou je modliť sa za ich obrátenie.

Drahé kajúce deti Moje! Teraz, ako som dokončil Svoje učenie, nech vám porozprávam, že stojím pred vami v trblietavom bielom odeve, s dlhými bielymi krídlami. Pozrite sa, čo vám ukážem! Jednu nádhernú umelecky vyrezávanú debničku, ktorú pre Mňa zhotovili anjelské ruky. Do tejto zbieram vaše obetovania odpustkov.

Navštívim vás každý večer vo vašom príbytku, aby ste vložili do Mojej debničky vaše v ten deň získané odpustky, jednako vaše čiastočné a úplné odpustky, ale len tie, ktoré ste obetovali za očisťujúce duše. Vezmem so Sebou jednu menšiu červenú krabičku v tvare srdca. Do tejto vložte vaše odpustky, ktoré ste získali na splácanie dlhov vašej vlastnej duše. Do debničky vložené odpustky pretvorím na jasné hviezdy, do krabičky v tvare srdiečka vložené odpustky pretvorím na zlaté perly.

Potom ako som už zhromaždil mnoho – mnoho hviezd a perly, vezmem ich k vášmu Otcu do Neba. Nahliadne do debničky, veľmi sa teší hviezdam, a pošle ich so Mnou dolu do očistca. Ja ich umiestnim na čelo duší. Tým ktorým tam žiary vaša hviezda, ich trest sa zmierni a skráti. Ó, keby ste videli tieto trpiace duše, ako štastne nosia na sebe tento znak! Vyslobodia sa oveľa skôr.

Ktovie čo urobí Otec s perlami? Vloží ich do Svojho svätého Srdca, na najistejšie miesto, a keď nadíde váš čas a volá vás, vyberie ich, ukáže vám ich. Pripomenie vám aj hviezdy, s ktorými ste vy orodovali za očisťované duše.
Ak je tak mnoho vašich obetovaných odpustkov, že Jeho otcovské Srdce sa ním preplnení až po okraj, zmaže všetky vaše dlhy. Ak je veľmi málo, tak ešte musíte odpykávať.

Drahé poklady Moje! Ja, Duch Svätý, vám navrhujem to zo Svojej nekonečnej múdrosti, aby bolo viac hviezd než drahých perál. Prirozdzene obetujte odpustky za vaše vlastné dlhy (tresty za hriechy), ale myslite ešte viac na úbohé, trpiace duše, ktoré už nič nevedia urobiť pre seba, a strašne trpia. Každá pre nich obetovaná a im darovaná čiastočná alebo úplná odpustka skráti ich utrpenie.

Pozrite, ukazujem vám jednu nebeskú váhu. Po jednom určitom čase, navštívim vás vo vašich domovoch. Vezmem Svoju váhu, do pravej rajnice vložíme tvoje hviezdy, do ľavej rajnice tvoje perly. Ktohovie ktorý sa ponorí hlbšie!

Na rozlúčku vás požehnám láskou k dušiam trpiacim v očistci v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

8.5.2012 Posolstvá Neba Duch Svätý: Odpustky

Voľný preklad Zoltán
Posolstvo dostala Eva Ackermann
Posolstvo dosptupné na: http://uzenet.blogger.hu/2018/05/08/kadarkuti-egi-uzenetek-145-szentlelek-a-bucsu