Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista dané Márii Júlianne

4.9.2018 Na adorácii Sviatosti Pán Ježiš:
„Moje drahé deti! Ponorte sa v ohnivom jazere lásky môjho Srdca! Vzdajte vďaku za to, že som tu ostal medzi vami v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Trónim medzi vami, ako Kráľ milosrdenstva. Vojdem do vášho srdca, ak Ma prijmete. Chcem sa stať jedno s vami! Jedno v láske, v pokoji a vo veselosti. Ak Ma prijmete do vášho srdca s čistým srdcom, tak okúsite ten pokoj a tú radosť, ktorú Ja cítim vo vás. Vtedy prijmete do seba Nebo, Ktorým som Ja Sám. Lebo Nebom je nekonečné vyliatie lásky a pokoja.

Moje deti! Túžte sa dostať do Božieho Kráľovstva, ktoré vám od počiatku pripravil môj Otec. Tým, ktorí Ho milujú.


Maličkí moji! Nedovoľte, aby vaše myšlienky obsadili veci sveta! Všetko tu ostane. Všetko pominie. Svoj pohľad zdvihnite na Mňa, na Ukrižovaného! Pozrite sa, koľko som trpel preto, aby som otvoril pred vami bránu môjho Kráľovstva! Ja Sám som bránou. Kto vojde skrze Mňa, ten nájde pastvinu. Večné šťastie. Ja som cesta, pravda a život. Len skrze Mňa, ako skrze jednu bránu môžete vojsť na večný život.

Moji maličkí! Pochopte: Ja som život! Moje slová sú duch a život. Večný život pre všetkých tých, ktorí zaumienia a obrátia v činy moje učenie. Ale večná smrť číha na všetkých tých, ktorí sú hluchí na počutie mojich slov.
Moje deti! Vy rozhodnete o vašom večnom osude. Ja som vás všetkých vykúpil. Ale len tí môžu získať večné šťastie, ktorí spolupracujú s mojou milosťou.

Moji maličkí! Uplynie čas. Moje milosrdenstvo vystrieda moja spravodlivosť. Dovtedy sa uberajte do úkrytu, kým trvá čas milosti. Teraz ešte môžete získať rozhrešenie od vašich hriechov. Teraz ešte Ma môžete prijať do vášho srdca. Ale príde hodina, ba už aj tu je, keď Ma satan vezme od vás. Oberie vás o sviatosti. Moje kostoly zatvoria. Namiesto pravdivého učenia ohlasujú kacírstva. Teraz príďte ku Mne! Teraz som ešte medzi vami. Zbožňujte Ma, velebte Ma, proste Ma! Vypočujem každú vašu prosbu. Čas je vám ešte k dispozícii. Ale už nie dlho.

Drahé moje deti! Dnes vás ešte uprosujem. Ale keď vaša duša vykročí z vášho prachovo šiatrového tela, musím vás súdiť. Dnešok je ešte váš. Smrť príde náhle. Po ňom sa už neviete obrátiť. Vezmite vážne moje varovanie, ktoré k vám adresujem s veľkou láskou. Požehnám vás s nekonečnou láskou môjho Srdca v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Posolstvo dostala: Mária Júlianna
Posolstvo bude dostupné na: jezusuzenete.hu

Preklad:

Zoltán