Benedikt XVI. a päť prekvapivých odhalení, ktoré sa nachádzajú v „Treťom tajomstve“ Panny Márie z Fatimy

Ježiš: „Smrť môjho syna Benedikta, ktorý sa už vo svojom tele a vo svojej duši zjednotil so Mnou, je blízko…“ Krv mučeníkov očistí Zem.
Môj strážny anjel mi ukazoval pápeža Benedikta XVI., ako pomaly napredoval hore na horu Golgoty. Z oblohy padal krvavý dážď a Duch Svätý mi dal najavo, že krv mučeníkov padala na zem. Tak bolo, ako keby sa celý svet chcel zrútiť. Ale, videla som niečo, čo mi dalo nádej. Krv mučeníkov v pôde zeme zapustila korene a stvorený svet sa začal nielen očisťovať, ale aj obnovovať. Na hore Golgoty som videla Krista visieť na kríži. Keď pápež Benedikt dorazil ku Kristovmu krížu, vtedy z bočnej rany Vykupiteľa vyžaroval jeden mohutný svetelný lúč, ktorý zahalil pápeža Benedikta do takej miery, že už nebolo vidieť ani jeho, ale ani Ježiša. Bola som očitým svedkom jedného slávneho okamihu, lebo medzitým anjeli zostúpili z neba a hlasne velebili Svätú Trojicu.

Ježiš: „Smrť môjho syna Benedikta, ktorý sa už vo svojom tele a vo svojej duši zjednotil so Mnou, je blízko. Jeho mučenícka smrť oslávi Svätú Trojicu.


Po smrti môjho syna sa zmeny uskutočnia ešte rýchlejšie. Moju Cirkev otrasú sily pekla, ale nebudú ju vedieť zničiť. Dovolím všetko toto, lebo počas oddeľovania vyjde skutočne najavo, že kto sú ku Mne verní.“

Posolstvo obdržala Mária Magdolna
13. 3. 2019
Preklad: Zoltán

http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/page/2

 

Tretia časť tajomstva bola na žiadosť Panny Márie zachovaná v tajnosti.
Bola zverejnená až 13. mája 2000. Sestra Lucia píše:


„Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej strane Našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá mal zapáliť celý svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom Našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie!“

– „A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli: ,niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú’ biskupa oblečeného do bieleho ,mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec’. Iní rôzni biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu.
Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní a šípmi a takým istým spôsobom zomierali jedni po druhých biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia.“

– „Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“

Na konci tohto tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca:
Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov. Panna Mária vo Fatime si želá modliť sa svätý ruženec, veď sa predstavila ako Kráľovná Posvätného ruženca.

Zjavenie 13. júla sa skončilo a Panna Mária opäť ich prosí, aby nasledujúci mesiac trinásteho prišli do Covy da Iria.

https://www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime

 

Päť prekvapujúcich odhalení tretieho tajomstva Fatimy
22. mája 2017 luigino 12897 Views 1 Comment

V roku 2000 kardinál Joseph Ratzinger objasnil znaky a symboly nájdené v mariánskom zjavení z Fatimy

13. mája 2017 sme prežívali 100. výročie mariánskych zjavení vo Fatime v Portugalsku. Za uplynulé storočie ľudia na celom svete rozvinuli rôzne teórie, ktoré majú dešifrovať a vysvetliť skryté posolstvo troch „tajomstiev“ Fatimy. Sestra Lucia, najstaršia z troch pastierikov, povedala, že „interpretácia nepatrí k vizionárovi, ale k Cirkvi.“ Je na Cirkvi, aby interpretovala rôzne znaky a symboly Panny Márie z Fatimy, aby veriacim poskytla jasný návod na pochopenie toho, čo nám Boh chce odhaliť.

Cirkev to urobila presne v roku 2000, kedy kardinál Joseph Ratzinger, prefekt Kongregácie pre náuku viery, napísal zdĺhavý teologický komentár a výklad slávneho „tretieho tajomstva“.
Tu je päť prekvapivých odhalení, ktoré sa nachádzajú v „Treťom tajomstve“ Panny Márie z Fatimy, ako ju interpretuje kardinál Ratzinger (v súčasnosti emeritný pápež Benedikt XVI.).

„Pokánie, pokánie, pokánie!“

„Kľúčovým slovom tejto tretej časti je trojitý výkrik: „Pokánie, pokánie, pokánie!“ Na začiatku evanjelia čítame: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15) Rozumieť znameniam čias znamená prijať naliehavosť pokánia – obrátenia – viery. Toto je správna odpoveď na tento okamih histórie, charakterizovaný vážnymi nebezpečenstvami načrtnutými v nasledujúcich slovách. „Ústredným posolstvom Panny Márie z Fatimy bolo „pokánie“. Snažila sa pripomenúť svetu potrebu odvrátiť sa od zlého a napraviť škody spôsobené našimi hriechmi. Toto je „kľúč“ na pochopenie zvyšku „tajomstva“. Všetko nám jasne poukazuje na potreby pokánia.

„Ohnivý meč!“

Anjel s horiacim mečom, ktorého deti videli po ľavej strane Božej Matky pripomína analogické obrazy z Knihy zjavenia. Predstavuje hrozbu súdu, ktorý dolieha na svet. Perspektíva, že svet by mohol byť spálený v mori ohňa, sa dnes už vôbec nejaví ako číra fantázia. Sám človek vyhotovil svojimi objavmi ohnivý meč. Videnie potom ukazuje moc, ktorá odporuje ničiacej sile – jas Božej Matky a z toho pochádzajúca výzva pokánie – pokánie – pokánie. Vízia zaznamenáva, že ohnivý meč vyhasol v kontakte s nádherou Panny Márie. Najsvätejšia matka má posledné slovo a jej žiara môže zastaviť akúkoľvek katastrofu.

„O budúcnosti nie je ešte rozhodnuté!“

Dôležitosť ľudskej slobody človeka je veľmi zdôraznená: budúcnosť nie je nezmeniteľne stanovená a výjav, ktorý videli deti, vonkoncom nie je filmom anticipujúcim budúcnosť, na ktorom by sa už nič nedalo zmeniť. Celé toto videnie sa v skutočnosti deje len preto, aby priviedlo na scénu slobodu a zameralo ju pozitívnym smerom. Zmyslom videnia nie je teda ukázať film o nezmeniteľne stanovenej budúcnosti. Jeho význam je presne opačný: dať do pohybu sily zmeny na dobro.
Na rozdiel od všeobecnej viery, intenzívne vízie, ktoré udelila Panna Mária z Fatimy, nie sú náhľadom toho, čo sa stane. Predstavujú to, čo sa môže stať, ak nereagujeme na výzvu Panny Márie k pokániu a obráteniu srdca. Stále si zachovávame svoju slobodnú vôľu a podnecujeme ju, aby sme ju využili pre dobro celého ľudstva.

„Krv mučeníkov je semeno Cirkvi!“

Záver „tajomstva“ je povzbudivé videnie, ktoré chce dejiny krvi a sĺz preniknúť uzdravujúcou mocou Boha. Anjeli zbierajú pod ramenami kríža krv mučeníkov a zavlažujú tak duše, ktoré sa približujú k Bohu. Kristova krv a krv mučeníkov sú vnímané spoločne: krv mučeníkov steká z ramien kríža. Ich mučeníctvo sa odohráva v solidarite s umučením Krista, stáva sa s ním jedno. „Dopĺňať v prospech Kristovho tela – Cirkvi – to, čo ešte chýba jeho utrpeniu“ (Kol 1, 24). Ich život sa stáva Eucharistiou, začlenením do tajomstva zrna, ktoré odumiera a stáva sa tak plodným. Je pravdou, že vízia obsahuje veľa utrpenia a nebezpečenstva, ale ono nie je márne. Cirkev môže v nasledujúcich rokoch veľa trpieť, a to by nemalo byť prekvapením. Cirkev prešla prenasledovaním už od ukrižovania Pána a naše utrpenie v súčasnosti bude mať len dobré účinky v budúcnosti.

„Ja som premohol svet!“

„Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ Čo to znamená? Srdce otvorené Bohu, očistené uvažovaním o Bohu je silnejšie ako pušky a iné zbrane. Máriino fiat, slovo jej srdca, zmenilo dejiny sveta, pretože uviedlo na tento svet Spasiteľa, lebo zásluhou tohto ÁNO sa Boh mohol stať človekom v našom priestore a taký ostáva navždy. Zlý má moc v tomto svete, vidíme to a ustavične zakúšame. Má moc, lebo naša sloboda sa neustále necháva odvádzať od Boha. Ale odkedy má sám Boh ľudské srdce a tak obrátil slobodu človeka smerom k dobru, smerom k Bohu, teda sloboda rozhodnúť sa pre zlo nemá už posledné slovo. Odvtedy platia slová Písma: „Vo svete máme súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33). Fatimské posolstvo nás vyzýva dôverovať tomuto prísľubu. V blízkej budúcnosti môže dôjsť k utrpeniu, ale ak sa budeme pevne držať Ježiša a jeho matky, staneme sa víťazmi.

https://modlitba.sk/?p=10751