Predpoveď sv. Františka o konci sveta. Sedí na dnes? Nekanonicky zvolený pápež spôsobí obrovskú Schizmu

„Príde nekanonicky zvolený pápež, ktorý spôsobí obrovskú Schizmu, budú kázané rozdielne myšlienky ktoré spôsobia že mnohí, dokonca aj členovia rôznych rádov, budú pochybovať, áno, dokonca aj súhlas s týmito kacírmi.

Spôsobí že sa môj Rád rozdelí, potom budú existovať tak univerzálne nezhody a perzekúcie, že ak by tieto dni neboli skrátené dokonca aj vyvolení by boli stratení.“
(zdroj: The Reign of Antichrist od Rev. R. Gerald Culletona)

Krátko pred svojou smrťou Sv. František z Assisi zvolal svojich nasledovníkov a varoval ich o prichádzajúcich trápeniach hovoriac:

1. Rýchlo sa blíži doba, jej súčasťou budú veľké skúšky a trápenia; rozpaky a nezhody ako duchovné, tak aj svetské budú svetom oplývať; láska mnohých vychladne a zloba bezbožných vzrastie.

2. Démoni budú mať neobvyklú silu. Nepoškvrnená čistota nášho Rádu a iných bude tak zatienená, že ostane veľmi málo kresťanov, ktorí budú počúvať pravého suverénneho pápeža a Rímsko-katolícku cirkev svojimi vernými srdciami a dokonalou láskou. V čase tohto trápenia muž, nekanonicky zvolený, bude povýšený do Pontifikátu, ktorý vďaka jeho rafinovanosti sa bude usilovať stiahnuť mnohých k omylu a smrti.

3. Potom sa znásobia škandály, náš Rád bude rozdelený a mnoho iných bude úplne zničených pretože budú súhlasiť s touto chybou namiesto toho, aby jej oponovali.

4. Bude existovať taká rozdielnosť názorov a rozkolov medzi ľuďmi, veriacimi a duchovenstvom, že ak by tieto dni neboli skrátené, ako hovorí Evanjelium, dokonca aj vyvolení by boli privedení k omylu ak by neboli špeciálne vedení, uprostred tohto veľkého zmätku, nesmiernou Božou milosťou.

5. Našim pravidlám a spôsobu života bude (niekoľkými) násilne oponované a nás tak postihnú hrozné skúšky. Tí, ktorí ostanú verní dostanú korunu života; ale beda tým, ktorí veriac výhradne vo svoj rád padnú do vlažnosti, pretože nebudú schopní prijať pokušenia dopustené na osvedčenie sa vyvolených.

6. Tí, ktorí vytrvajú vo svojom zápale a budú dodržiavať cnosť láskou a nadšením z pravdy, utrpia zranenia a budú prenasledovaní ako rebeli a schizmatici. Svojim prenasledovateľom, štvanými zlými duchmi, budú hovoriť že robia veľkú službu Bohu odstránením takých pokazených ľudí z povrchu zemského. Ale Pán bude útočiskom chudobných a zachráni všetkých ktorí v neho budú veriť. A preto aby boli ako ich Pán (Kristus), títo vyvolení budú konať sebaisto a ich smrť im zabezpečí večný život. Vďaka tomu, že si vyberú poslúchať radšej Boha ako človeka, sa nebudú báť ničoho a budú radšej dávať prednosť smrti, ako súhlasu s klamstvom a zradou.

7. Prídu kňazi, ktorí prestanú hlásať pravdu, zatiaľ čo iní ju budú prevracať a spochybňovať. Posvätnosť života sa stane terčom posmechu dokonca aj u tých čo ho majú chrániť, lebo v tých dňoch im Kristus pošle nie skutočného pastiera ale Ničitela.

(Zdroj:Sebrané spisy Serafinského Otce svatého Františka z Assisi, Washbourne, 1882, st. 248-250)

Matej Trančo
https://www.lifenews.sk/node/11517
Foto zdroj Internet

0
0