Otvorený list Iniciatívy 2016 adresovaný riaditeľovi RTVS J. Rezníkovi. + Pokiaľ nezačne RTVS informovať objektívne, Harabin vypracuje podanie na Ústavný súd ohľadom zrušenia povinnosti platiť koncesionárske poplatky

E. Zelenayová: Je neprípustné, aby v RTVS redaktori podprahovo komentovali správy a deformovali verejnú mienku

V júni tohto roka zvolili poslanci NR SR v druhom kole hlasovania za nového riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Na čele verejnoprávnej inštitúcie nahradil Václava Miku v auguste. Mnohí si od jeho zvolenia sľubovali zmenu vysielacej štruktúry. Podľa Iniciatívy 2016 však k žiadnemu výraznému posunu nedošlo.

Aktivisti z Iniciatívy 2016 adresovali Rezníkovi otvorený list, v ktorom ho upozorňujú, „že RTVS si dlhodobo neplní povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 532 a nič sa v tomto smere nezmenilo ani po jeho nástupe do funkcie generálneho riaditeľa.“

Eva Zelenayová, ktorá patrí medzi aktivistov Iniciatívy 2016, ozrejmila, že za najväčšie dlhodobé nedostatky vo fungovaní verejnoprávnej televízie považuje bulvarizáciu a jednostrannosť spravodajstva i publicistických formátov. Za ďalší nedostatok pokladá uzavretosť pre názory z kruhov národne a kresťansky orientovaných osobností ako aj nevyzretosť moderátorov, keďže sú preferovaní najmä mladí ľudia. Vo vysielaní jej preto vzhľadom na uvedené najviac chýba pluralita.

O vyváženosti podľa jej slov teda vôbec nemôže byť reč. „Spravodajstvo je selektívne, časť informácií sa k verejnosti vôbec nedostane, ďalšie je poznačené obmedzenými znalosťami tvorcov správ,“ vysvetlila a dodala „množstvo príspevkov RTVS ponúka z druhej ruky. Je neprípustné, aby v RTVS redaktori podprahovo komentovali správy a deformovali verejnú mienku.“

Z koncepčného hľadiska sa podľa Zelenayovej v RTVS nič nezmenilo, preto nevníma vo vysielaní žiadny posun. „Generálny riaditeľ zatiaľ v ničom nepresvedčil,“ uviedla.

Otvorený list s návrhmi

Iniciatíva 2016 sa preto rozhodla adresovať Rezníkovi otvorený list, v ktorom mu okrem iného navrhuje, aby „RTVS reflektovali vo svojom vysielaní historicky významné medzníky slovenského národa a v súlade so zákonom rozvíjali kultúrnu identitu obyvateľov SR.“

Iniciatíva tiež žiada, aby sa pripravili diskusné relácie historikov na aktuálne otázky našich dejín, predovšetkým tie, ktoré sa viažu k tematike slovenskej štátnosti, a aby pri príležitostí 25. výročia vzniku SR pripravili diskusné relácie s významnými protagonistami z obdobia vzniku štátu.

Aktivisti tiež navrhujú odvysielanie taliansko-poľského historického filmu 11. september 1683 – Bitka pri Viedni, ktorý nemohli diváci vidieť v čase, keď na čele RTVS stál Mika. Zelenayová považuje za dôležité, aby diváci videli tento film, pretože „ide o historický dokument, v ktorom sa Európa ubránila cudzej kultúre, cudzej nadvláde a azda aj vlastnej genocíde.“ „A je aktuálny aj dnes,“ dodala na záver aktivistka z Iniciatívy 2016.

https://www.hlavnespravy.sk/otvoreny-list-adresovany-reznikovi-zelenayova-je-nepripustne-aby-v-rtvs-redaktori-podprahovo-komentovali-spravy-deformovali-verejnu-mienku/1251380

 

Pokiaľ nezačne RTVS informovať objektívne, Harabin vypracuje podanie na Ústavný súd ohľadom zrušenia povinnosti platiť koncesionárske poplatky

Sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin vyjadril pozitívne presvedčenie, že list adresovaný generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi bude znamenať nápravu v realizácii ústavného práva na slobodu prejavu a na šírenie pravdivých informácii aj takých, ktoré sa nepáčia „presstitútkam“, mimovládkam a skorumpovaným politikom.

„Pokiaľ nie, vypracujem podanie na Ústavný súd na ústavnoprávne posúdenie ďalšieho opodstatnenia povinnosti platiť koncesionárske poplatky. Teda nie návrh na zvýšenie, ale na zrušenie povinnosti platiť koncesionárske poplatky,“ píše Harabin. Štefan Harabin tak reaguje na skutočnosť, že o trestnom oznámení, ktoré podal na členov Dzurindovej vlády, kvôli umožneniu bombardovania Juhoslávie, žiadne slovenské média, ani verejnoprávne neinformovali. Zo slovenských médii o trestnom oznámení informovali iba Hlavné správy a niektoré zahraničné média. Ak si verejnoprávne média – televízia a rozhlas neplnia svoju funkciu, má sudca najvyššieho súdu Štefan Harabín za to, že by si nemali nárokovať ani právo na platby od občanov. Jednostranné informovanie, ktoré sa v RTVS zaviedlo hlavne za riaditeľa Václava Miku po niekoľkomesačnom pôsobení Jaroslava Rezníka na tejto pozícií stále pretrváva.

Vysielanie verejnoprávnych médií nemôže byť poplatné iba časti politického spektra (v tomto prípade opozície) a iba extrémistickým liberálnym názorom mimovladkárov.

List, ktorý Štefan Harabin zaslal riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi: Bratislava, 11. decembra 2017

Rozhlas a televízia Slovenska do rúk – generálneho riaditeľa RTVS Mlynská dolina 845 45 Bratislava

 

Žiadosť o poskytnutie priestoru v spravodajsko-publicistickej relácii

Vážený pán PhDr. Jaroslav Rezník Obraciam sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie priestoru v spravodajsko-publicistickej relácii, kde by sa diskutéri zaoberali vojnovým konfliktom v bývalej Juhoslávii, ktorý sa odohral v rokoch 1991 až 2001. Takto vytvorená a odvysielaná relácia by vytvorila priestor na diskusiu expertov z rôznych oblastí, či už vojenských, politických, politologických alebo právnych. Týmto by Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“) umožnila slovenskej verejnosti nezávislú diskusiu zodpovedajúcu zákonu č. 532/2010 Zákona o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov.

Podľa tohto zákona je RTVS vysielateľom, ktorého poslaním, je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania. Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby, ktorú tvoria aj spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy. Tieto sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a majú prispievať k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a v neposlednom rade aj k environmentálnej zodpovednosti verejnosti.

Jednou zo zákonných podmienok týchto programových služieb je poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov, pričom tieto programy musia odrážať rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov s účelom podpory rozvoja občianskej a vedomostnej spoločnosti. Moja žiadosť je odrazom nedôsledného informovania médiami tzv. hlavného prúdu, RTVS nevynímajúc.

Na generálnu prokuratúru som 8. novembra 2017 osobne podal trestné oznámenie na členov vlády Mikuláša Dzurindu, ktorí hlasovali za poskytnutie vzdušného priestoru na výkon vzdušnej operácie nad teritóriom Juhoslovanskej zväzovej republiky (príloha č. 1). Dodnes som sa nestretol so žiadnou reakciou v médiách RTVS, pričom zahraničné médiá (príloha č. 2, 5) a aj tzv. alternatívne média (príloha č. 3, 4) sa touto témou už zaoberali. Ústava Slovenskej republiky v článku (ďalej len „čl.“) 26 zaručuje slobodu prejavu a právo na informácie. Účelom práva na informácie je zaručiť šírenie informácií medzi ľuďmi.

Vo vzťahu slúžiacom na prenos informácie sa zaručuje právo informáciu rozšíriť, ako aj právo informáciu dostať (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, ďalej len „ÚS SR“, z 11 marca 1999, PL. ÚS 15/1998). Informovanosť jednotlivcov sa zabezpečuje tromi spôsobmi. Jednotlivci majú právo informácie vyhľadávať svojou vlastnou činnosťou. Zároveň majú právo na informácie od orgánov verejnej moci. A hlavne jednotlivci majú právo na sprostredkované informácie, ktoré im poskytujú masmédiá.

Pokým „súkromné médiá z hľadiska uplatnenia práva na informácie majú právo úvahy, či určitú informáciu, ktorá má povahu informácie vo verejnom záujme, sprostredkujú osobám oprávneným prijímať, vyhľadávať a rozširovať idey a informácie, zatiaľ v duálnom systéme organizácie elektronických médií verejnoprávne médiá majú povinnosť zabezpečiť šírenie informácií verejného záujmu“ (Nález ÚS SR z 11. marca 1999, PL. ÚS 15/1998.).

Podľa vyjadrenia ÚS SR je „vecou verejnou nielen všetka agenda štátnych orgánov a štátnych inštitúcií, ale aj osôb pôsobiacich vo verejnom živote, napr. činnosť politikov, úradníkov, sudcov, advokátov alebo kandidátov či čakateľov na tieto funkcie; vecou verejnou je aj umenie vrátane novinárskych aktivít a showbiznisu a ďalej všetko, čo na seba upútava verejnú pozornosť. Tieto verejné záležitosti môžu a majú byť verejne posudzované. (Nález ÚS SR zo 7. júla 2011, IV. ÚS 302/2010, ZNUÚS 2011).

Vec verejného záujmu sa identifikuje nielen prostredníctvom subjektu, môže sa identifikovať aj objektom diania. Stotožnenie veci s verejným záujmom je premenlivé v čase. Sú veci trvalo verejného záujmu, dlhodobo i krátkodobo verejne zaujímavé. Spätosť s verejným záujmom je relatívna. Záležitosť individuálneho charakteru sa môže stať vecou verejného záujmu zmenou príčinnej súvislosti či zmenou počtu, zvýšením výskytu, pôvodne ojedinelého javu. Podstatou je, že verejný záujem sa neustanovuje verejnou mocou. Verejná moc nepriznáva status verejného záujmu, ani neschvaľuje určitú otázku za vec verejného záujmu.

Záležitosť sa stáva vecou verejného záujmu neformálne, lebo sa stane zaujímavou pre verejnosť. V prípade výkonu ústavných alebo zákonných právomocí verejných činiteľov na verejnosti ide totiž o takú ich činnosť, ktorá podlieha rôznym služobným príkazom, usmerneniam, ako aj zákonnému režimu kontroly buď odbornej, alebo laickej verejnosti. Verejnosť sa k spôsobu, akým verejní činitelia vykonávajú svoje ústavné alebo zákonné právomoci, môžu vyjadrovať napríklad prostredníctvom otázok, sťažností a pod. Otázkou verejného záujmu je preto slobodné získavanie informácii o spôsoboch, akým verejní činitelia vykonávajú na verejnosti svoje ústavné alebo zákonné právomoci, alebo inú činnosť.

Verejní činitelia si musia byť vedomí toho, že budú vystavení pozornosti verejnosti minimálne v tom rozsahu, v akom svoje ústavné alebo zákonné právomoci, resp. inú činnosť vykonávajú na verejnosti, resp. v styku s verejnosťou. Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP) vo svojej judikatúre uvádza, že médiá majú významnú a nezastupiteľnú úlohu v demokratickej spoločnosti. Médiám patrí úloha oznamovať pri rešpektovaní svojich povinností a zodpovednosti informácie a myšlienky týkajúce sa otázok vo všeobecnom záujme.

Prenechávať informovanie verejnosti na iné médiá by mohlo hraničiť so zakazovaním šíriť určité informácie. Toto by mohlo mať ďalekosiahle dôsledky, keď zakázané informácie by mohli byť dostupné rôznymi inými spôsobmi, avšak bez toho, aby ich rozširoval kvalifikovaný personál, čo znamená, že takto šírené informácie môžu verejnosť uviesť do omylu. Neuverejnenie informácií môže mať negatívny dopad na verejnosť, keďže táto sa môže dostať k informáciám vďaka alternatívnym zdrojom. Toto by mohlo vytvoriť podmienky, ktoré by mohli viesť k porušeniu práva prijímať a rozširovať informácie podľa čl. 10 Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách (ďalej len „Dohovor“), ktorým je Slovenská republika viazaná.

Právo na informácie a právo na slobodu prejavu, ktoré Dohovor garantuje, sa musia uplatňovať v kontexte celého Dohovoru, čo je vyslovene uvedené v čl. 17 Dohovoru: „Nič v tomto Dohovore sa nemôže vykladať tak, aby dávalo štátu, skupine alebo jednotlivcovi akékoľvek právo vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov zameraných na zničenie ktoréhokoľvek z tu priznaných práv a slobôd alebo na obmedzovanie týchto práv a slobôd vo väčšom rozsahu, než to Dohovor ustanovuje.“ Úlohou médií v demokratickej spoločnosti je kontrolovať a odhaľovať previnenia štruktúr verejnej moci. RTVS zvlášť! Ako jediná celoplošná verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania – ako ju definuje zákon, je financovaná z rôznych zdrojov, ktoré stanovuje zákon.

Podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 532/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov príjmy RTVS sú: úhrada za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Zákon, ktorý podrobne upravuje túto problematiku, je zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska, zákon č. 340/2012 Z. z. V tomto zákone je výslovne uvedené, kto je platiteľom úhrady, ktorej účelom je finančné zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania poskytovaných RTVS: Platiteľ úhrady je (podľa § 3 a)) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.

Keďže sa tento odsek vzťahuje aj na moju osobu, túto svoju povinnosť si svedomite plním (príloha č. 6 – potvrdenie o platbe úhrady za poskytovanie služieb RTVS). Na základe uvedeného Vás žiadam o vybavenie žiadosti v tom smere, aby som v spomínanej relácii mohol odprezentovať verejnosti, čo ma viedlo k podaniu spomínaného trestného oznámenia. Vyjadrujem pozitívne presvedčenie, že ústavné právo na slobodu prejavu a na šírenie informácii nebudem musieť uplatňovať súdnou cestou, vrátane ústavnoprávneho posúdenia opodstatnenia platiť koncesionárske poplatky .

S úctou Štefan Harabin

Prílohy: Trestné oznámenie podané 8. novembra 2017

https://regnum.ru/news/polit/2344709.html http://www.hlavnespravy.sk/o-harabinovom-podani-proti-clenom-dzurindovej-vlady-ktori-hlasovali-za-povolenie-preletov-lietadiel-nato-sa-hovorilo-aj-v-ruskej-dume/1208846 https://www.napalete.sk/harabinov-podnet-za-prelety-nato-je-podla-rusov-vitany-precedens/ https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/455702-dzurindova-vlada-celi-trestnimu-oznameni-kvuli-bombardovani-jugoslavie.html Potvrdenia o platbe za september, október a november 2017 http://www.srspol.sk/clanek-pokial-nezacne-rtvs-informovat-objektivne-harabin-vypracuje-podanie-na-ustavny-sud-ohladom-zrusenia-povinnosti-platit-koncesionarske-poplatky-15623.html