Paríž v obliehaní a mainstream v propagandistickom vytržení

Dnešný deň je Paríž, ako aj veľa ciest v rôznych častiach Francúzska v obliehaní občianskeho hnutia, ktoré je známe pod názvom „gilets jaunes“ – žlté vesty.
Toto voľné hnutie začalo pred niekoľkými dňami mobilizáciou obyčajných ľudí proti plánovanému zvyšovaniu daní za pohonné hmoty vo Francúzsku

Demonštranti v žltých vestách kráčajú po parížskom bulvári Champs-Elyssés počas pokračujúcich protestov proti zvyšovaniu cien pohonných látok a znižovaniu životnej úrovne v sobotu 24. novembra 2018

Geniálny nápad stále menej populárneho prezidenta Macrona sa stretol s čoraz širšími protestmi ľudí v celom Francúzsku. Hnev obyčajných ľudí je tentoraz nasmerovaný na blokáciu ciest a hlavných cestných dopravných uzlov. Viac menej s úspechom a veľkou podporou u zvyšku národa sa im tieto aktivity darí držať pri živote už niekoľko dní.

Pokračovať v čítaní „Paríž v obliehaní a mainstream v propagandistickom vytržení“

Sv. Klement I., pápež a mučeník. Asi v roku 860 jeho pozostatky našiel sv. Cyril a Metod, ktorí ich preniesli do Konštantínopolu, na Veľkú Moravu a následne aj do Ríma

Sv. Klement bol tretím nástupcom sv. Petra na pápežskom stolci. Cirkev spravoval asi v rokoch 92-99, no s istotou to nevieme určiť. Môže byť, že je tým Klementom, ktorého Pavol radí medzi svojich „verných spolupracovníkov v liste Filipanom 4,3. Ani to sa však nedá dokázať.

Podľa Tertuliána Klement nastúpil sa stolec sv. Petra hneď po Petrovi v roku 68. Naproti tomu v zozname rímskych biskupov, ktorý nám zostal zachovaný prostredníctvom Ireneja a Eusébia, je Klement až na treťom mieste po Petrovi, to znamená po Línovi a Klétovi (Anaklétovi). Ohľadom udalostí počas Klementovho pontifikátu nevieme veľa okrem schizmy, ktorá nastala v Korinte, kde sa niektorí z mladších členov postavili proti hierarchii. Kvôli tejto situácii napísal pápež Klement List Korinťanom, ktorý sa nám zachoval dodnes. Poukazuje v ňom na právomoc, ktorú dal Kristus apoštolom a tí svojim nástupcom. Upozorňuje, že cirkevná obec nemá právo zosadiť svojho biskupa a má byť podriadená hierarchii. List bol napísaný veľmi dobrým štýlom a z rozprávania Dionýza v pol. 2. storočia sa zdá, že ho v Korinte aj prijali.

Pokračovať v čítaní „Sv. Klement I., pápež a mučeník. Asi v roku 860 jeho pozostatky našiel sv. Cyril a Metod, ktorí ich preniesli do Konštantínopolu, na Veľkú Moravu a následne aj do Ríma“

Arcibiskup Fulton Sheen: Kto bol Kristus naozaj? Varujem Vás. Skôr diktatúry nájdu Krista, ako civilizácia, ktorej predstavíte Krista bez kríža, nájde toho skutočného Krista s krížom

Každý človek má vymedzený čas v živote, kedy má prijať určitý postoj k tomu, kým bol Ježiš Kristus pre neho.

Paríž 1945 a 2018

Tragédiou života je, že o Ježišovi až tak veľa nevieme. Správame sa k nemu rovnako ako telo po zaočkovaní. Zmyslom očkovania je, pustiť si do teľa určité množstvo mikróbov, aby keď príde na telo veľký útok, bolo imúnne. Veľa z nás je imúnnych voči Kristovi, pretože vieme o ňom trochu, ale dostatok na to, aby sme ho vedeli odmietnuť. Máme pocit, že vieme o ňom dosť a nemá nás čím prekvapiť. Máme o ňom vlastnú predstavu.

Kto je teda Kristus? Náš Pán položil podľa Svätého písma túto otázku v meste – Cezarea Filipova. Bolo to polopohanské mesto, ktoré uznávalo iného boha ako bol JAHWE. Druhá polovica mesta bola židovská. Išlo teda o zmiešanú komunitu alebo ako dnes hovoríme, ide o multikultúrnu spoločnosť. V tomto prostredí Ježiš položil otázku: “Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?” (Mt 16,13) Išlo o to, čo dnes nazývame prieskumom verejnej mienky. Ježiš dáva touto otázkou možnosť apoštolom zažiť, ako dopadne náboženstvo, ktoré nechá Pravdu určovať demokraticky, podľa názoru väčšiny. V dnešnej dobe aj v katolíckej Cirkvi môžeme počuť ako jednotlivec sa rozhodne vyhlásiť v rozpore s Katechizmom, že niečo už nie je hriechom, lebo nežijeme v stredoveku a väčšina ľudí to za hriech nepovažuje.

Pokračovať v čítaní „Arcibiskup Fulton Sheen: Kto bol Kristus naozaj? Varujem Vás. Skôr diktatúry nájdu Krista, ako civilizácia, ktorej predstavíte Krista bez kríža, nájde toho skutočného Krista s krížom“

Vladyka Milan Chautur: Cirkev Bethel – sekta, alebo nie? Biskup Judák varuje pred Godzone a sektou Bethel

Vladyka Milan Chautur: Cirkev Bethel – sekta, alebo nie?

Dobrý deň, pán biskup mám 17 rokov a dlhšiu dobu mám v hlave veľa otázok ohľadom rôznych spoločenstvách hlavne amerických. Viem, že čo je v Amerike, je tam, ale prenáša sa to na katolícke spoločenstvá na Slovensku a konkrétnejšie by som sa chcela opýtať aký mate názor na cirkev „Bethel“.
Je dobré počúvať ich? Je dobré, ak spoločenstvo berie od nich nejaké prvky a riadi sa ich prenáškami? Sú sekta? 

Už samotný fakt, že sa veľakrát pýtate na neblahý vplyv Bethelu na mladých ľudí hovorí o kontroverznosti tohto amerického hnutia, ktoré s istotou nie je katolícke.

Pokračovať v čítaní „Vladyka Milan Chautur: Cirkev Bethel – sekta, alebo nie? Biskup Judák varuje pred Godzone a sektou Bethel“

V Európe sa najviac modlia Slováci. Prestížny výskum potvrdil rozdiely v hodnotách medzi západom a stredovýchodom Európy. Kto je konzervatívnejší?

Výskum inštitúcie Pew Research Center zistil pretrvávajúce rozdiely v chápaní hodnôt medzi krajinami stredovýchodnej Európy a západnej Európy.

Skúmaný bol postoj k národnostným a náboženským hodnotám, k manželstvu rovnakého pohlavia, či k legálnemu potratu

Rozdiely zistila séria prieskumov v rokoch 2015 až 2017 medzi takmer 56-tisíc dospelými v 34 krajinách západnej, strednej a východnej Európy. Chýba Luxembursko, Slovinsko, Albánsko, či Island. Každému respondentovi boli položené viaceré rovnaké otázky, ktoré umožnili porovnanie krajín západnej Európy (tzv. “Západ”) s krajinami strednej a východnej Európy (tzv. “Východ”).

Napríklad v takmer každej krajine strednej a východnej Európy, kde prieskum prebehol, menej ako polovica dospelých by bolo ochotných prijať moslima či žida do svojej rodiny, kým v takmer každej zo západoeurópskych krajín, ktoré sa zúčastnili prieskumu, viac ako polovica tvrdí, že by moslima či žida prijali do svojej rodiny.

Pokračovať v čítaní „V Európe sa najviac modlia Slováci. Prestížny výskum potvrdil rozdiely v hodnotách medzi západom a stredovýchodom Európy. Kto je konzervatívnejší?“

Povedzme NIE nekresťanskému pochodu čertov v Bratislave aj v Piešťanoch! Video: Bill Wiese, 23 minut v pekle. + Sv. Faustína bola na Boží príkaz v pekle

Po minuloročnej premiére kontroverzného pochodu čertov (diablov) v Piešťanoch sa druhý ročník tohto podujatia presúva 9. decembra tohto roku do Bratislavy.

Odmietame podobné akcie ako výraz profanácie a urážky kresťanských sviatkov. Odmietame ich aj ako výraz ohavnej komercionalizácie a vulgarizácie našej kultúry, v ktorej Vianoce predstavovali počas stáročí podnet pre najkrajšie umelecké diela a pre vyjadrenie tých najkrajších ľudských citov. Premeniť tento symbol krásy na oslavu ohavnosti, hollywoodskej brutality a odpornosti považujeme za prejav kultúrneho barbarstva a duchovného vandalizmu. Vyjadrime svoj spoločný odpor k prenikaniu ducha pop-kultúry, sekularizmu, bezduchého kopírovania úpadkových západných pseudo-tradícii do našej národnej kultúry. Cieľom liberálnych a ľavicových elít je degradácia kresťanských sviatkov na nákupný a zábavný ošiaľ bez akéhokoľvek duchovného rozmeru. V prípade pochodu čertov ozvláštnený ešte o nadmernú dávku vizuálnej odpornosti. Ak nebudeme odporovať zlu, naša kultúra zanikne.

V Piešťanoch bude opäť 15. decembra. Usporiadatelia zaiste očakávajú dobrý zisk. Otázne však je na úkor čoho bude dosiahnutý. Na stránke https://music-zone.eu/certovske-vianoce-certi-z-rakuska-v-bratislave-a-pochod-certov-v-piestanoch/
je táto akcia označená ako „čertovské Vianoce“ čo vzbudzuje zaiste rozporuplné pocity. Vianoce sú kresťanskými sviatkami Narodenia Pána Ježiša a symbolizujú v rámci európskej kultúry túžbu po dobre, kráse a láske. Spájanie tohto kresťanského sviatku s vizuálnymi ohavnosťami, na ktoré si obyvateľstvo bohužiaľ už pomaly zvyká počas tzv. helloweenu, amerického sviatku importovaného na Slovensko obchodnými reťazcami, je krajne nevhodné.

Ako môžeme vidieť z priloženej fotodokumentácie, vizuálna stránka akcie vôbec nepripomína stáročné ľudové zvyky, na ktoré sa organizátori odvolávajú. Masky účastníkov pochodu čertov, vykazujú démonickú a hororovú ohavnosť, evokujúcu reálne satanistický podtext. Nejedná sa o nejakých insitných folkloristických čertov, ale skôr o des vzbudzujúcu predstavu skutočných diablov.

Nie je potrebné príliš hlboké vzdelanie v teológii, aby každý dokázal pochopiť, že ostentatívne prezentovanie diabla počas Vianoc je nezlúčiteľné s ich kresťanským posolstvom a predstavuje ich protiklad. Pokiaľ sa tak deje na verejnom priestranstve, s hlasnou propagáciou a zároveň sa popri tom zneužíva pojem Vianoc, je to v príkrom rozpore s tvrdením slovenskej ústavy o cyrilo-metodskom dedičstve, ktoré by malo byť jedným z konštitutívnych prvkov slovenskej štátnosti.

Tento pochod je hlbokou urážkou všetkých kresťanov v čase ich najvýznamnejšieho sviatku. Čo je horšie, je to urážka Boha a jeho Syna, Nášho Pána Ježiša Krista. Národy urážajúce Boha svojim konaním na seba privolávajú Boží trest. Boh nedopustí beztrestné urážanie svojho Syna.

Protestujeme proti tzv. pochodu čertov v Bratislave aj v Piešťanoch!

http://www.reaguj.sk/povedzme-nie-nekrestanskemu-pochodu-certov,88,k.html

https://sk-sk.facebook.com/slovakiachristiana/