List hovorcovi KBS: Na bránach niektorých kostolov v Bratislave možno nájsť oznam, podľa ktorého arcibiskup oznámil, že sv. omše budú od 15. 10. 2020 bez účasti veriacich. Ako tomu máme rozumieť?

Dôstojný pán Martin Kramara, hovorca KBS,

veľké množstvo veriacich na Slovensku s radosťou prijalo skutočnosť, že Pán Boh vypočul naše modlitby a KBS sa síce až v tzv. druhej vlne, ale predsa len konečne postavila proti rafinovaným útokom extrémistických zástancov bojového ateizmu na Boha a Cirkev, ktoré sú až do očí bijúce.

Na jednej strane je potešujúce, že sa KBS odvážne postavila na obranu práv veriacich a autonómie Cirkvi (garantované aj v Ústave SR Čl. 24 (3) (ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY, ale aj v medzinárodnej Zmluve s Vatikánom[1] o. i. článok 6, ods. 1; a 2), podľa ktorých Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy), voči rafinovanému útoku vzbúrencov proti Bohu, ktorí sa v duchu šíriacej sa neomarxisticko-leninskej ideológie a bezbožného ateizmu znovu na Slovensku pokúsili zrušiť verejné slávenia bohoslužieb. Napriek tomu na viacerých bránach kostolov v Bratislave možno nájsť oznam, ako napríklad (kostol Najsvätejšej Trojice, u kapucínov, u františkánov) ktoré informujú, že arcibiskup oznámil, že sv. omše budú od 15. 10. 2020 bez účasti veriacich. Ako tomu máme rozumieť?

Aktualizácia: sväté omše bude možné sláviť v počte 6 osôb vrátane kňaza

List Vdp. Štefana Mordela Vdp. J. Vittekovi: Uvedomujete si, dôstojný pán, do akého zmätku a bolestivého duševného rozpoloženia uvádzate veriacich? Nič Vám nehovorí, že prekračujete dovolené hranice? Naozaj bolo také prísne nariadenia biskupov? Nehovorí sa v tomto nariadení, že ide o „dovolenie“ prijímať na ruku? Dovolenie predsa neznamená nariadenie. Nedokážete to rozlíšiť? Je to skutočne smutné

Žiaľ, na druhej strane je až nepochopiteľné, ako mnohí kňazi a to najmä v Bratislavskej arcidiecéze (česť výnimkám), sťažujú veriacim prístup k svätému prijímaniu do úst a nútia veriacich v rozpore s ich svedomím prijímať Eucharistiu do rúk. Napriek tomu, že k plnej účasti na svätej omši patrí aj prijatie Eucharistického Ježiša Krista na jazyk, veriaci sú často trestaní tým, že takto môžu prijímať Telo Kristovo až po svätej omši, alebo je im to celkom odmietnuté. Natíska sa otázka, kto nariadil tento trest či sankciu a prečo? Už viackrát som počul z úst veriacich otázku „či niektorí kňazi ešte vôbec veria v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša Krista v Eucharistii“, keď vykonávajú určitú nadprácu a namiesto toho, aby sa riadili liturgickými predpismi Svätej stolice, zavádzajú nezmyselné nariadenia členov štátnych epidemických komisií, ktoré nemajú ani poňatia o tom, čo sa pri svätej omši vlastne odohráva a sväté prijímanie označujú ako „prijatie chleba“.

V tejto súvislosti sme s potešením prijali list prefekta kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinála Roberta Saraha predsedom biskupských konferencií Katolíckej cirkvi o slávení liturgie počas pandémie COVID-19 a po nej: „S radosťou sa vráťme k Eucharistii!“ Zverejnený je aj na stránke KBS. O. i. v ňom kardinál Sarah odvážne uvádza: „Liturgické normy nie sú záležitosťami, o ktorých môžu rozhodovať občianske autority, ale iba kompetentná cirkevná autorita (porov. Sacrosanctum concilium, 22)“.

Portál lifenews.sk prednedávnom uverejnil video s odvážnou výzvou arcibiskupa Carlo Mária Vigana, ktorú podpísali aj mnohí ďalší kardináli. Okrem iného v nej píše: „Napokon, ako pastieri zodpovední za Kristovo stádo nezabúdajme, že Cirkev pevne trvá na svojej autonómii slúžiť, konať pobožnosti a učiť. Táto autonómia a sloboda sú jej prirodzeným právom, ktoré jej udelil náš Pán Ježiš Kristus, aby vykonávala svoj náležitý účel. Z tohto dôvodu si ako pastieri rozhodne uplatňujeme právo autonómne rozhodovať o slávení omše a sviatostiach, rovnako ako požadujeme absolútnu autonómiu vo veciach bezprostredne spadajúcich do našej jurisdikcie, ako sú liturgické normy, a spôsob podávania prijímania, a vysluhovania sviatostí.

Štát nemá žiadne právo z akýchkoľvek dôvodov zasahovať do cirkevnej suverenity. Cirkevné orgány nikdy neodmietli spoluprácu so štátom, ale takáto spolupráca neoprávňuje civilné orgány ukladať akékoľvek zákazy alebo obmedzenia týkajúce sa verejných bohoslužieb, alebo výkonu kňazskej služby.
Práva Boha a veriacich sú najvyšším zákonom Cirkvi, ktorých sa neuvažuje vzdať, a ani to nemôže“. [2]

V tejto súvislosti aj vzhľadom na vyššie uvedené si Vám, dôstojný pán hovorca, dovoľujem znovu pripomenúť už dlhotrvajúce šikanovanie a zastrašovanie veriacich zo strany niektorých kňazov voči veriacim pristupujúcim k prijatiu Eucharistického Ježiša Krista, ktoré je v rozpore nielen s dokumentami Svätej stolice, ale aj s odporúčaniami KBS. Napriek pravidlám zverejneným na stránke TK KBS, podľa ktorých sa od 1. októbra menia hygienické pravidlá, ktoré sa dotýkajú Cirkvi a v ktorých je o. i. uvedené že:

„Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé, si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii)“[3]

Aj vo Vašom vyjadrení zo dňa 7. 5. 2020 uvádzate že: „Rozdávatelia nesmú veriacim upierať prijatie Eucharistie do úst. Ani keď biskupská konferencia rozhodne o možnosti prijímania do rúk, neruší to alternatívu prijímania do úst“.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200507032

O tom, že podávanie svätého prijímania na ruku nie je vhodné, ale aj o poučení o spôsobe šírenia svätého prijímania sa píše aj v dokumente pápeža Pavla VI: MEMORIALE DOMINI. Tento spôsob podávania svätého prijímania (na jazyk) sa musí zachovať, berúc do úvahy súčasnú situáciu Cirkvi na celom svete, a to nielen preto, že má za sebou mnoho storočnú tradíciu, ale najmä preto, že vyjadruje úctu veriacich k Eucharistii.[4]

Je tu vážna otázka, ktorou by sa mala urýchlene zaoberať KBS a vydať k nej čím skôr konečné a jasné stanovisko aby kňazi prestali uvádzať do zmätku a bolestivého duševného rozpoloženia svojich veriacich a prekračovať dovolené hranice. Aj vzhľadom na hore uvedené si nemožno „dovolenie“ prijímať na ruku vysvetľovať aj ako striktný zákaz prijímania do úst.

Vážený pán hovorca KBS, na záver by som Vás chcel upozorniť, že ste mi doposiaľ neodpovedali ani na jeden list, čo som Vám poslal. Mňa učili, že zo slušnosti sa patrí aspoň potvrdiť príjem.

Prajem Vám požehnaný deň.

Anton Čulen

[1] http://www.culture.gov.sk/vdoc/251/zakladna-zmluva-medzi-sr-a-svatou-stolicou-5b.html

[2] Viac tu: https://alianciazanedelu.sk/archiv/7207

[3] https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063

[4] https://alianciazanedelu.sk/archiv/6764

———- Forwarded message ——— Od: Anton Culen <uskutocnujte.slovo@gmail.com> Date: ut 20. 10. 2020 o 10:13 Subject: Dôstojný pán Martin Kramara, hovorca KBS, To: <hovorca@kbs.sk> Cc: <predseda@kbs.sk>, <tajomnik@kbs.sk>, KBS <kbs@kbs.sk>

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen