Video- Kázeň vdp. Doc. ThDr. IcLic. Štefana Mordela, PhD.: Musíme sa naučiť, že voľby to nie je odpadový kôš, do ktorého môžeme hocičo hodiť. Treba veľmi uvážiť, koho poveriť, aby nás zastupoval

Drahí bratia a sestry, Božie slovo nám poukazuje, aký je úžasný naozaj stav človeka, ktorý sa priblíži k Bohu.

Prorok Izaiáš hovorí, že videl sedieť Pána na vysokom a vznešenom tróne. A videl serafínov, ktorí volali Bohu na slávu. Svätý. svätý, svätý je Pán zástupov.
Tieto slová sa používajú pri oslave pred premenením v kánone. A keď si prorok uvedomuje, že je pred Božou tvárou, a že je nehodný hľadieť na túto vznešenosť Božiu, hovorí beda mi, lebo som človek s nečistými perami. Na vlastné oči som videl Kráľa, Pána zástupov.

A vtedy Boh očisťuje skrze jedného zo serafínov, ktorý vyberie uhlík s kliešťami z oltára, dotýka sa jeho úst a očisťuje ho. A vlastne týmto spôsobom, touto víziou pripravuje proroka Izaiáša na jeho veľké poslanie, vo svojom národe, vo svojom ľude, ktorý má upevňovať a ktorý má viesť k Bohu.

Pretože to pokušenie straty viery a prispôsobenia sa vonkajšiemu pohanskému svetu je stále veľké. Obdivuhodnú skúsenosť, podobnú skúsenosť má aj svätý Peter, ako sme počuli v evanjeliu. Kde keď videl, ako Pán Ježiš naozaj svojou silou spôsobil zázračný úlovok rýb, on v tomto vidí naozaj Božie znamenie a veľkosť a silu Boha.

A preto hovorí Pane odíď odo mňa, lebo som človek hriešny a Pán Ježiš ho posilňuje: Neboj sa, odteraz budeš ešte viac, budeš loviť ľudí. Pán Ježiš ho uschopňuje, uspôsobuje, aby bol svedkom jeho evanjelia a aby z ostatnými apoštolmi, v ich čele, naozaj viedol Cirkev a budoval a rozvíjal v tomto pozemskom živote, v tomto pozemskom svete Kristovo kráľovstvo.

A svätý apoštol Pavol obdobne pripomína evanjelium, ktoré hlásal a že veriaci v Korinte ho prijali a uverili v Pána Ježiša. Ale sa tam objavujú aj iné názory, napríklad, že nejestvuje zmŕtvychvstanie. A vtedy Pavol zasahuje a píše Korinťanom, hovorí: Keby prišiel aj anjel z neba a hlásal vám iné evanjelium, ako sme vám my hlásali, nech je prekliaty!

To znamená, že Božie posolstvo je nemeniteľné! Božie posolstvo je stále aktuálne a stále platné. Nemožno svojvoľne s ním narábať! Nemôže povedať jeden teológ, učený, ktorý je dokonca vysokým predstaveným v jednej reholi, že apoštoli nebehali za Pánom Ježišom s magnetofónom, takže tie jeho slová nemusíme tak brať celkom doslovne. Vidieť, že tento človek, ktorý takto rozmýšľa, nemá úctu pred Božím slovom a myslí si, že môže s evanjeliom robiť, čo sa mu zachce. K evanjeliu pristupujeme s veľkou úctou a s veľkým rešpektom!

Z akou naozaj presvedčivou silou Ducha hovorí prorok Izaiáš, keď spomína na toto svoje videnie, ktoré mal, pred Božím majestátom! Aká úžasná moc, sláva, svätosť a vznešenosť! A my si toto máme všetko uvedomiť.

Samozrejme, sme pod vplyvom tohto sveta, ktorý jednoducho vlastne pláva proti Bohu, proti viere, proti Božiemu zjaveniu.

Takzvaná evolučná teória, chcela všetko vysvetliť, je to vraj vedecká teória, ktorú vymysleli, marxisti, alebo teda Darvin, a potom marxisti, aby mohli ukázať, že to je vedecká teória a že naozaj všetko povstalo samo z prvej bunky, náhodou, jednoducho nebolo tam nijaké… Pritom je tam kopu, kopa nezmyslov, pretože nikdy sa toto nedokázalo.

A práve naopak, z prírody som videl také diely, ak by ste mali záujem, myslím, že našiel som to a tam ako nezmyselnosť vývojovej teórie, že jednoducho samotná príroda, život zvierat dokazuje, že tie zvieratá od počiatku boli také, ako sú, pretože inak by nemohli prežiť. To znamená, Boh vystrojil, dal stvoriteľský zámer, a vystrojil tieto zvieratá, že nemohli sa vyvíjať za milióny a milióny rokov. Ale milióny a milióny rokov stačí na to, aby ohlúpli našu myseľ, aby sme tvrdili, alebo prijali to, že Boh sa až tak veľmi nestará o tento svet, Boh až tak veľmi nepôsobil a vieme si vysvetliť, život a vôbec všetku existenciu na svete, aj bez existencie Boha.

Samozrejme, tento ateizmus, ktorý potom pôsobí ďalej, ide, relativizuje a rozleptáva všetky štruktúry. Keď teraz sledujeme ako zaútočili napríklad Nemci, niektorí dokonca aj kňazi a biskupi na emeritného Svätého Otca Benedikta XVI. Je to čosi nepochopiteľné.

A v komentári filozofka Gabriela Kubyová, členka kuratória Fóra nemeckých katolíkov, sa pýta: Čo ženie biskupov, teológov a žurnalistov, aby takto bojovali proti Benediktovi XVI.? Aký majú zámer? Je to akoby hon na zver, ktorou sa teraz stáva Benedikt XVI. keďže ho nedokázala opečiatkovať a zaradiť do kníh dejepisu aféra z Wiliamsonom z roku 2009 ako antisemitu, a potom z roku 2010 zatajovača tajného priaznivca pedofilných zločinov medzi kňazmi, tak teraz ešte na sklonku jeho života, chcú ho označiť ako klamára! Objavuje sa to aj v televízii.

A práve Svätý Otec Benedikt XVI., emeritný pápež, je skutočne spolupracovníkom pravdy. Má byť odhalený, chceli ho odhaliť ako pokrytca a postaviť na pranier ako zločinca. A naozaj, ako keď na Krista pred Pilátom kričali, preč s ním, ukrižuj ho! Zničte jeho pamiatku, opľujte jeho teológiu! A Svätý Otec naozaj je ručiteľom pravej viery! On, hovorí táto filozofka, že on prepožičal žiarivú silu pre našu dobu, svetlo, ktoré dosiahne každého, kto má len trochu citlivosti voči pravde! Ktorá chce byť vykorenená, ktorá má byť zničená novou ideológiou, liberálnou a relativistickou. A jednoducho herézu a bludy etablovať ako čosi vznešené a ako normu.

A keď hovorím, milí bratia a sestry tieto veci, to nie je nadsádzka, nie je to metafora, je to realita, tvrdá realita! Veď keď Svätý Otec nastúpil v roku 2005 – Benedikt XVI., tak čo povedal? Prosil veriacich, modlite sa za mňa, aby som nezutekal so strachu pred vlkmi! On vedel do čoho ide, vedel, že bude mať okolo seba nepriateľov! A teraz títo nepriatelia ukazujú jednoducho, celkom otvorene a verejne ukazujú, aké majú srdce a čo je v ňom! Koľko nenávisti a zloby!

Veď si len predstavte, že keďže jeden z kardinálov hovorí, že bude vždy, raz do mesiaca bude v Kostole sv. Petra a v kostole sv. Pavla celebrovať každomesačnú bohoslužbu LGBTI! Rozumieme tomu? Svätokrádežne, urážlivo, a naozaj s blasfémiou prinášať najsvätejšiu obetu, ktorá nebude obeta Kristovi, ale Satanovi? Sú to veľmi vážne veci!

Iný kňaz, dokonca vysoko postavený hierarcha, tiež z Nemecka, a je ich viac, ktorí naozaj jednoducho tvrdia, že sa musí zmeniť sexuálna náuka, alebo teda morálka, ktorá drží manželstvo pohromade, a jednoducho program je len užívať a ničiť. Ešte môže byť väčší, naozaj milí bratia a sestry, môže byť ešte iný, väčší dôkaz, tohto strašného úpadku, v ktorom sa Cirkev dneska borí?

A práve Svätý Otec Benedikt XVI. proti tomuto vystupoval! A preto ho potrebujú tieto liberálne kruhy zničiť, zdeptať a odstrániť, aby mohli presadiť svoju naozaj zvrátenú ideológiu! A tento kultúrny marxizmus, ktorý sa teraz rozvíjal a ktorý zasiahol už celý svet.

Veď si len predstavte ten Klaus Schwab, čo založil Svetové ekonomické fórum a stretávajú sa vždy každoročne v Davose, alebo aj niekde inde, Pravda, on sa chválil verejne, je to nahrané, že už máme polovicu vlád pod palcom! A zvlášť chválil kanadského premiéra, ktorý je veľmi dobre oddaný a spolupracuje vynikajúco. Vieme, čo sa deje v Kanade, že aký je tam celonárodný pochod. Ale aj francúzskeho prezidenta spomína tento Schwab. A vidíme, čo sa deje v týchto krajinách, aké obrovské protesty, pretože jednoducho oni chcú za každú cenu vytvoriť a jednoducho nastoliť Nový svetový poriadok! V ktorom bude už čosi celkom iné: z človeka urobiť pomocou týchto nekonečných vakcinácií urobiť povoľný nástroj a vylepšiť ho ako robota. Čiže čosi diabolské, čosi, čo jednoducho nemá v dejinách obdoby.

 

A práve tento chatrný pápež, ktorý zostal ako emeritný pápež, ktorý mlčí a modlí sa, ale diabol mu nedá pokoj! Ešte stále ho vidí a potreboval by ho zničiť. A myslí si, že keď ho odstráni, že budú mať už voľnú cestu a že nastolia tu Nový svetový poriadok, a už bude tu čosi, čo bude… Nech nás Boh chráni od tohoto!

A vidíme, aký je dnes obrovský zápas, keď je ten kanadský premiér taký obľúbený, prečo sa skryl teraz, utiekol kdesi a skryl sa, lebo sa bojí ľudí. To isté, čo je francúzsky prezident, obrovské, obrovské protesty, tisíce a milióny ľudí pomaly na cestách a protestujú proti tomuto, proti tejto zbesilosti a proti tejto zlobe.

Milí bratia a sestry, Pán Ježiš keď hovorí Petrovi, nič sme nechytili, nemáme úspech, nijaký úspech nemáme! Čo povedal Pán Ježiš Petrovi? Zatiahni ešte raz a choďte na hlbinu! Zatiahni na hlbinu, choďte na hlbinu! Toto je milí bratia a sestry, my musíme ísť na hlbinu!

Keď pápež Ján XXIII. dostal Fatimské posolstvo a mu ho prečítali, povedal, to sa nás netýka, to nie, nás sa to netýka a odsunul… A zlo dokazuje, že sa nás to týka! Že ten úpadok naozaj dorazil v obrovských medziach, a že to povedal Benedikt XVI. veľmi jasne v tej meditácii krížovej cesty, že loď Cirkvi sa jednoducho nakláňa, lebo uviazla na plytčine.

A čo iné je ako plytčina tieto nemorálnosti, tieto nehoráznosti, čo sa týka LGBTI a všetkých týchto tuná kvílení. Rozumieme sa, keď v Kalifornii Katolícka univerzita dá študentom do dotazníka možnosť osem všelijakých rodov. Môžu si vybrať s ôsmich rodov! Že nie muž a žena, ale ešte všeličo spomedzi to ešte môže si vybrať, na Katolíckej univerzite. Vieme si predstaviť horší úpadok?

Milí bratia a sestry, prečo to spomíname, pretože musíme ísť na hlbinu! My sa musíme vrátiť k Pánu Bohu! My sa musíme začať modliť! My musíme prosiť na kolenách od Boha, aby nás ochránil! Aby nám dal silu, aby sme obstáli v tomto zápase!

Veď aj u nás sa toto všeličo možné hrnie! Koľko sme v televízii počúvali, vakcína, to je láska, vakcína je sloboda, aj do Katolíckych novín to napísali! Potom treba druhú, tretiu, štvrtú a neviem, koľko ešte treba bude tých vakcín, že by nás ochránili! A nechránia! A stále nové a nové klamstvá! Najskôr že to bude ľahší priebeh, potom že to bude, že ochránia, poznáme všetky tieto tuná…

Milí bratia a sestry, nič nás neochráni, ak nás neochráni Boh, tak sme stratení! Ale Pán Ježiš nám ukazuje cestu a dáva nám radu, ktorú dal Petrovi. Zatiahni na hlbinu! A Peter zatiahol na hlbinu a obrovský úspech. Aj my zatiahnime na hlbinu!

Vieme, že naša krajina je ohrozená, pretože naša nezodpovedná vláda podpísala zmluvu so Spojenými štátmi, čo vôbec nebolo potrebné, sme v NATO, tak samozrejme Rusko neohrozuje Slovensko, ale keď navozia, tuná príde tritisíc amerických vojakov a navozia tuná rakety a všetko možné a tu budú cvičiť teroristov a tuná budú odtiaľto ostreľovať, ja neviem, Rusko, tak samozrejme sa Slovensko stane bojovým poľom. Žiaľ Bohu, že musíme aj toto povedať, a že sa musíme s týmto konfrontovať.

Vidíme, ako nesmierne je to dôležité naozaj vyprosovať silu Ducha Svätého, lebo rečičiek je veľmi veľa pekných pred voľbami, ale že musíme sa naučiť, že voľby to nie je odpadový kôš, do ktorého môžeme hocičo hodiť. Treba veľmi uvážiť, koho poveriť, aby nás zastupoval, aby naša krajina bola chránená. Prosme od Pána Ježiša posilu a pomoc, aby sme obstáli v tomto zápase a naozaj, tak, ako učeníci, ktorí boli bezradní, keď išli z Emauz, všetko je stratené, všetko zničené, my sme dúfali, že On vykúpi a nevykúpil!

Možno sme v tejto situácii, ale Pán Ježiš nás vykúpil. Len sa musíme vrátiť k nemu a to úprimne a oddane, pokorne. A prosme ho Pane zostaň s nami, lebo sa zvečerieva! Pane obdaruj nás nanovo radostnou zvesťou, svojou slobodou a svojím svetlom. Daruj nám milostivý dar lásky, ktorá sa teší z pravdy, ktorá všetko verí, všetko dúfa, všetkému odolá a nikdy neprestane. Amen.

6. 2. 2022 Klin

Pripravil Anton Čulen

Tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce a času. Ak sa vám naše články páčia, môžete nás podporiť sumou 5 eur na čísle účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

5
0

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen