Biskup K. Küng: „Nie je ľahké žiť ako kresťan“. Aj mladí ľudia nájdu cestu, keď budú vidieť kresťanov, ktorí veria a napriek vlastným chybám sa usilujú o pravý kresťanský život

Milí bratia a sestry!
Zasa raz sme vstúpili Popolcovou stredou do Pôstneho obdobia a prosíme Boha, aby nám skrze tomto obdobie obrátenia a pokánia dal milosť kráčať vpred v poznaní Krista a zviditeľňovať silu jeho vykúpenia naším životom z viery.

 Boh oslovuje nás všetkých. Na prvú Pôstnu nedeľu vnímame posolstvo: „Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu,“ (Mk 1,14-15).

Musíme byť bdelí, aby sme sa nenechali nakaziť vlažnosťou šírenou našou blahobytnou spoločnosťou. Mnohí ľudia sa náboženského života do veľkej miery alebo aj celkom vzdali, nemálo ľudí sa uspokojí iba s občasnou účasťou na cirkevnom živote pri určitých príležitostiach a sláveniach. Pre nich, ako sa zdá, nie je náboženský život zvlášť dôležitý.
Buďte presvedčení o tom: Ježiš je medzi nami, aj dnes, aj teraz a oslovuje nás všetkých. Možno namietnete: Ale mnohí ľudia ho nepočúvajú, aj naše deti sa od neho odvrátili, hoci sme urobili všetko, aby sme pred nimi žili našu vieru a odovzdali sme im ju.

Je pravdou, že v našej spoločnosti sú vplyvy mnohoraké a sčasti veľmi masívne. Nie je ľahké žiť ako kresťan a nenasledovať rozšírený trend. Pravdou však tiež je, že práve preto je potrebné byť dôsledný. Majme dôveru! Boh je verný, aj keď sú ľudia neverní. On prisľúbil: „Ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom“ (Gn 9, 8). My sme prijali krst. Ten „vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily“ – tak učí sv. Peter (1 Pt 3,21).

Čo teda máme robiť? Napravme svoj postoj, kde sme povolili, napr. v skutočne pravidelnej návšteve nedeľnej svätej omše a ak je možné aj viackrát v týždni, dokonca denne, aby sme znova pocítili túžbu po Kristovi. Modlime sa denne viackrát a spájajme denné modlitby ráno pri vstávaní s pohľadom vpred a večer s krátkym pohľadom naspäť a so spytovaním svedomia, aby sme posilnili svoju dušu. Aj modlitba pred jedlom a po ňom je dôležitou prestávkou cez deň. Cenným stretnutím s Božou Matkou je modlitba „Anjel Pána“ a odporúčam aj modlitbu posvätného ruženca – aspoň jeden desiatok denne by mal byť možný.

Osobný rozhovor s Bohom každý deň a najmenej desať minút, považujem za zvlášť užitočný, aby sme sa na neho obracali s našimi otázkami a prosbami a spoznávali jeho vôľu. Veľký úžitok prináša aj denné čítanie Svätého písma a duchovnej knihy, čo nám poskytne duchovné podnety. Vďaka elektronickým médiám je to ľahšie ako kedykoľvek predtým. K tomu všetkému patrí zvláštne úsilie v boji proti chybám, ktoré sa nám často stávajú a o rast v tých oblastiach, v ktorých by sme sa mohli zlepšiť. Bez našej vôle to však nepôjde.

Prijímajme aj sviatosť zmierenia s úprimným osobným vyznaním, s ľútosťou nad našimi hriechmi, so skutočným načúvaním radám kňaza a s pevnými predsavzatiami! Ježiš dal svoj život, aby Boh skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi. (Kol 1,20). Nechajme sa od neho zmieriť s Bohom! On vstal z mŕtvych. On žije!
Aj mladí ľudia skôr či neskôr nájdu cestu, keď budú vidieť kresťanov, ktorí veria a napriek vlastným chybám usilujú o pravý kresťanský život. Je potrebné osloviť mladých i starých. Tak znova prídu duchovné povolania a budú vznikať kresťanské rodiny. V našej diecéze sú aj v súčasnosti zárodky, ktoré rastú. Máme všetky dôvody na skutočnú nádej. Dobro priťahuje a šíri sa ďalej.

Tak vám želám požehnané Pôstne obdobie a Veľkú noc plnú radosti a dôvery!

13.2.2018 (kath.net/dsp) 021 835 – Kath.net dokumentuje pastiersky list 2018 diecézneho biskupa z rakúskeho St. Pöltenu Mons. Klausa Künga: