Čo sú kantrové dni -spracované podľa modlitebnej knihy katolíckeho kresťana Andreja Radlinského – Nábožné výlevy

Čo sú kantrové dni -spracované podľa modlitebnej knihy katolíckeho kresťana Andreja Radlinského – Nábožné výlevy (siedme vydanie 1889, Viedeň).

Na slávu
Cirkvi víťaznej na nebi,
na prospech
Cirkvi bojujúcej na zemi,
na pomoc
Cirkvi trpiacej v očistci.

Na štvoro suchých dní (kantry)
Poučenie- Štvoro suchých dní , alebo štvrťročný pôst nazýva sa tak odtiaľ, že sa štyri krát do roka, v každej totižto štvrti roka: a síce na jar medzi 1. a 2. nedeľou pôstnou, v lete medzi nedeľou svätodušnou a nedeľou najsvätejšej Trojice Božej, na podzim v týždni po sviatku Povýšenia Svätého Kríža a v zime medzi 3. a 4. nedeľou adventnou drží a že naši predkovia horlivejšou , ako my, ich potomci nábožnosťou nadšení, tieto dni ako stredu, piatok a sobotu o suchom chlebe a o vode postivše sa strávili.

Suché dni menujú sa tiež kantry podľa toho, že máme svoje telo tuhým pôstom kantryť. Ustanovené sú ale preto, aby sme zaprením a krotením tela svojho za svoje hriechy Bohu nejako zadosťučinili, za obdržané dobrodenia Bohu sa slušne poďakovali a pre nastávajúci nový štvrť rok požehnania Božieho, ako tiež i dobrých duchovných pastierov, ktorý obyčajne v tomto čase bývajú svätený, pre seba od Boha vyprosili.

V suché dni v zime (medzi 3. a 4. nedeľou adventnou).
Modlitba: Dobrotivý Otče! Požehnaj tento svätý pôst, ktorý Cirkev svätá predpisuje, aby som sa zabraňujúc sebe dovolený pokrm učil (a) odopierať nezriadeným žiadostiam a aby som si skrúšeným srdcom spomenul (a) na hriechy svoje, pre ktoré nie som hoden (á), dary Tvoje požívať. Ó ako mnoho dobrých vecí som od Teba prijal (a)! ako mnoho je nám z dobroty Tvojej prichystaného pre obživenie tela na tento čas, keď zem odpočíva! Tu vidím, ako dobrý Otec si Ty ku mne, ktorý (á) som Ťa tak často rozhneval (a); ale zmiluj sa nado mnou; odpusť mi hriechy a udeľ mi milosti, aby som sa ich do budúcna vyvaroval (a). Pevne som si zaumienil, pozor dať na seba, aby som sa tých výstupkov nedopustil (a), ku ktorým svet v tento zimný čas príležitosť dáva.

Chcem sa vyvarovať nočných schôdzok a túlaní, v ktorých mravopočestnosť kresťanská a všetky čnosti veľkú škodu trpia; zdržím sa navštevovania tých miest, kde sa nepočestné reči, ohovárania alebo zlé hry vedú. Chcem sa tiež varovať nemiernosti v jedle, záhaľky, ospanlivosti, netrpezlivosti a rúhavého šomrania proti ostrej zime. My sme nerozumné deti: čože my vieme, čo je nám dobré? Ty si nám dosť prostriedkov udelil, proti zime sa hájiť. Ó ja Ti chcem za to ďakovať, keď budem svoje studené údy pri teplých kamnách alebo v posteli zohrievať a dobrotu tepla skusovať.

Učiň, aby chudobný ľudia, ktorí pre nedostatok zimu trpia súcitné srdcia našli; nedaj aby som im tepla a čo môžem odoprel. Hoci sa teraz zdá všetko stvorenie Tvoje mŕtvym byť, predsa je ho ešte dosť, áno nové sa mi pred oči stavia a k úctivej vďačnosti k Tebe na povzbudenie.

Nebo teraz omnoho jasnejšie obsypané sa ligotá, polia snehom, akoby teplou perinou prikryté, inovaťou obielené stromy, ľad kryštálu podobný, všetky potoky pokrývajúci, okná ľadovými kvietkami zakryštaľované, strechy s visiacimi ľadovcami dosť príležitostí mi poskytujú k duchovnému vzdelaniu. A ak tento prirodzený prostriedok k poznaniu Tvojich dokonalostí nie je dostatočný, teda tým viacej času mám sväté knihy čítať a Teba v nich poznávať, daj mi len chuti, i schopného srdca k tomu.

Prosím Ťa tiež, za všetkých, ktorí budú v tieto suché dni, v tomto štvrťroku na kňazov svätení. Udeľ im Ducha Svätého, ktorým bol sv. Ján Krstiteľ naplnený, ktorého nám Cirkev svätá tak často teraz pred oči kladie. Priprav ich k tomu úradu kajúcnosťou, nevinnosťou a vzdialením sa od sveta, ako si sv. Jána pripravil: aby aj oni ako tento svätý predchodca pokorne a horlivo služby svoje k nášmu spaseniu konali. Amen

Modlitby cirkevné. Na stredu kantrovú- Dopraj prosíme Ťa všemohúci Bože! Aby nám nastávajúca slávnosť vykúpenia nášho i pomoc pre tento časný život priniesla, i odplatu večného blahoslavenstva udelila. Skrze Pána nášho Ježiša Krista.

Amen

Na piatok kantrový: Vzbuď prosíme Ťa Pane! moc Svoju a príď: aby tý, ktorí v dobrote Tvojej dôverujú, od všetkého protivenstva čím skôr oslobodený boli. Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Amen

Na sobotu kantrovú- Bože! Ktorý vidíš že len pre našu neprávosť trápenia znášame: dopraj milostivo, aby sme príchodom Tvojím potešení boli. Ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Amen

 

Suché dni jarné (medzi 1. a 2. Nedeľou pôstnou)
Modlitba: Učiň dobrotivý Otče! Aby som bol (a) týmto svätým pôstom povzbudený (á) a posilnený (á) proti zlým žiadostiam a náruživostiam a aby som dary Tvoje triezvo užíval (a). Ó ako často som už medze striedmosti prestúpil (a)! Ako často tohto minulého štvrťroku to, čo sa Ti nepáčilo konal (a) a preto darov Tvojich nehodným (ou) sa učinil (a)! Ako som veľmi telu svojmu povoľoval (a) jeho bujnosť napomáhal (a) a tým dušu svoju k dobrým myšlienkam, žiadostiam a skutkom oslabil (a).

Ach, odpusť mi to pre Ježiša Krista, a vzbuď ma, aby som tak užitočný pôst od Cirkvi ustanovený zachoval (a), aby bol môj duch ku všetkému dobrému posilnený. Požehnaj nám tento pôst a učiň, aby ním duch kajúcnosti a poníženosti bol v nás splodený a utvrdený, aby sme sa Ti páčili a aby si prosby naše vyslyšal, ktoré Ti v poníženosti prednášame za tých, čo do stavu kňazského vstupujú, aby si im, ako aj všetkým duchovným pastierom ducha kajúcnosti udelil, nakoľko majú oni nie len svoje vlastné chyby, ale i ľudu sebe zvereného hriechy oplakávať a pred trónom Velebnosti Tvojej odpustenie prosiť.

Onedlho zase z dobrotivého riadenia Tvojho, Bože môj, prestanú skoro smutné zimné dni, všetko stvorenie ožije k velebeniu moci a slávy Tvojej. Spev vtáctva sa bude rozlievať v povetrí, zem vydá trávu, byliny a kvetiny. Polia, lúky, záhrady sa rozzelenajú, celá príroda bude pracovať a Tvoju milosť ohlasovať. A ja by som mal nepracovať a leňošiť? Ó nie! I ja sa prebudím a s vtáctvom budem chválu Tvoju prespevovať a pouvažujúc, aké veľké úžitky semená prinášajú, budem Tvoju všemohúcnosť obdivovať, chváliť a seba k dôvere v Teba vzbudzovať. Krása a vôňa kvetín majú ma k vďačnosti a láske k Tebe, ich Stvoriteľovi dvíhať.

Učiň ó Pane ! aby ma všetko v jarnom čase k pobožnosti, čnosti a radosti v Tebe vzbudzovalo. Ach, akože by som sa opovážil (a) Teba, dobrotivého Boha svojho zlými skutkami odraziť. Dám si na seba pozor, aby som sa pred Tebou i pred ľuďmi bez úhony choval (a), ranného a večerného modlenia nevynechal (a), a ak by som nemohol počas dňa zájsť do kostola, budem aspoň v duchu na poli omšu svätú počúvať a budem častejšie sviatosti prijímať.

V nedeľu a vo sviatok nevynechám svätú omšu, počúvanie Božieho slova a čítanie nábožných kníh. Z mojich úst nikto nebude počuť nemravné slová, kliatby, zlé priania, nedám nikomu ani doma, ani na poli príčinu k hnevu a kliatbe, neurobím nikomu škodu ani v záhrade, ani na poli, ani v lese žiadnemu zvieraťu neublížim a nebudem ho ľahkovážne trápiť. Keď sa budem zabávať, táto zábava bude počestná a dovolená. Ó posilni ma Bože môj!

V týchto predsavzatiach mojich, prosím Ťa o to skrze Ježiša Krista Pána nášho. Amen

Cirkevné modlitby. Na stredu kantrovú: Prosíme Ťa ó Pane,! Vypočuj milostivo prosby naše, a vystri vše vládnu pravicu Velebnosti Svojej, aby sme boli od všetkých protivenstiev ochránení, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen

Na piatok kantrový: Pane buď milostivý ľudu Svojmu, a nakoľko Ti je z milosti Tvojej s pobožnosťou oddaný, zľutujúc sa nad ním, Svojou dobrotivou pomocou ho posilni. Skrze Pána nášho Ježiša Krista.

Amen

Na sobotu kantrovú: Zhliadni ó Pane! Milostivým okom na Tvoj ľud a odvráť milostivo od neho metlu hnevu Svojho. Skrze Pána nášho Ježiša Krista.

Amen

A. Č.