Pred 105 rokmi sa vo Fatime zjavila Panna Mária. Prečo je jej odkaz stále aktuálny?

V nedeľu, 13. mája 1917, sa vybrali traja malí pastierikovia, Lucia (10 r.), František (9 r.) a Hyacinta (7 r.), pásť svoje ovečky do Cova da Iria, kde sa stali svedkami doteraz najveľkolepejšieho zjavenia Panny Márie v ľudskej histórii.

Dnes si pripomíname jeho 105. výročie. Vďaka výzvam našej Nebeskej Matky z Fatimy sa menili dejiny, prehĺbil sa život viery a Cirkvi. A na to všetko si Boh vyvolil tri negramotné deti. Jeho myšlienky totiž nie sú našimi myšlienkami a Jeho cesty nie sú našimi cestami… (Iz 55,8)

Panna Mária sa portugalským deťom zjavila v jemnom jase, oblečená v bielom. Vystrašená Lucia nabrala odvahu ako prvá a opýtala sa: „Kto ste, Pani, a odkiaľ prichádzate?“ Panna Mária odpovedala, že z neba. Po otázke Lucie, či do neba pôjde aj ona, Hyacinta a František – sa dozvedela, že áno, ale František sa musí veľa modliť. Lucia sa ďalej pýtala: „A čo od nás chcete?“ Panna Mária povedala: „Chcem, aby ste vždy 13. prichádzali na toto miesto, šesť mesiacov po sebe. Potom vám poviem, čo chcem. A chcem, aby ste sa veľa modlili.“

Po otázke Nebeskej Matky, či sú deti ochotné obetovať sa Bohu, znášať utrpenia a ich súhlasnej odpovedi ich uistila, že Božia milosť ich bude posilňovať. Potom deti zalialo svetlo, padli na kolená a modlili sa. Po niekoľkých okamihoch ich Božia Matka vyzvala ku každodennej modlitbe ruženca, aby vyprosili svetu mier a koniec vojny.

O mesiac neskôr už na miesto zjavenia prišli aj ďalší ľudia a deti boli opäť vyzvané k modlitbe svätého ruženca. 13. júla 1917 malá Lucia poprosila Pannu Máriu o zázrak, aby všetci uverili v pravdivosť týchto zjavení. Nebeská Matka sľúbila, že sa tak stane v októbri 1917. V ďalších zjaveniach sa im predstavila ako Matka a Ružencová Panna Mária. Deti sa začali postiť, zriekali sa jedla, okolo pása nosili povraz a obetovali to za obrátenie hriešnikov.

Tri fatimské tajomstvá

Božia Matka zverila negramotným pastierikom aj tri posolstvá. V prvej časti im ukázala peklo a Lucia to neskôr opísala takto: „Videli sme more ohňa, diablov a duše, akoby boli priesvitným uhlím čiernej alebo bronzovej farby, ale s ľudským výzorom. Duše sa v tomto požiari vznášali, dvíhané do výšky s plameňmi, ktoré ale potom znovu padali na všetky strany, podobné iskrám vo veľkých požiaroch.

Boli bez váhy a rovnováhy. Krik, stonanie od bolesti, zúfalstvo spôsobovali hrôzu a trasenie. Pod vplyvom tohto videnia som zúfalo vykríkla. Diabli sa rozlišovali tým, že mali hrozné a škaredé črty strašných a neznámych zvierat. No boli priesvitní, tak ako aj rozžeravené uhlie. Boli sme takí prestrašení, že sme dvihli oči k Panne Márii a prosili o pomoc.

Vtedy nám povedala: „Videli ste peklo, kam idú duše úbohých hriešnikov. Na ich záchranu chce Boh ustanoviť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, mnohé duše sa zachránia a nastane pokoj. Ale ak ľudia neprestanú Boha urážať, ešte za pontifikátu pápeža Pia XI. príde hrozná vojna, bude prenasledovanie cirkvi, Svätého Otca, mnohí spravodliví budú trpieť. Potom prídem a požiadam o zasvätenie Ruska a o zadosťučinenie a zmierne pobožnosti v prvé soboty v mesiaci.“

Druhé posolstvo hovorí o tom, že Rusko rozšíri strašné bludy do celého sveta a príde veľké prenasledovanie. „Mnohí dobrí ľudia budú mučení, mnohí kňazi a biskupi budú väznení. Budú to veľmi ťažké časy,“ povedala Panna Mária s tým, že „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ono sa obráti a vo svete nastanú dni pokoja. V Portugalsku sa zachová čistá viera.“

Tajomstvo tretieho tajomstva

Tretia časť tajomstva bola na žiadosť Panny Márie v tom čase utajená. Lucia ho však opísala v zapečatenom liste v roku 1944 a odovzdala ho pápežovi. Posolstvo bolo zverejnené až 26. júna 2000 spolu s komentárom, ktorý vydala Kongregácia pre náuku viery a podpísal ho vtedajší ešte len kardinál Ratzinger.

„Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej strane Našej Pani tak trochu vyššie anjela, ktorý mal v ľavej ruke ohnivý meč. Šľahali z neho ohne a zdalo sa, že tieto plamene by mali podpáliť svet. Ohne však hasli, keď prišli do styku s jasom, ktorý vychádzal z pravej ruky Našej Pani, ktorú mala obrátenú smerom k anjelovi. Anjel s pravou rukou ukazoval na zem a silným hlasom povedal: „Pokánie, pokánie, pokánie!“

Potom sme videli v obrovskom svetle, žiariacom z Boha – bolo to niečo podobné, ako keď vidíme osoby v zrkadle, ktoré pred ním prechádzajú – biskupa, oblečeného v bielom. Mysleli sme si, že by to mohol byť Svätý Otec. Rozliční ďalší biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmú horu, na vrchole ktorej bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby z korkového duba.

Svätý Otec predtým, než tam prišiel, prešiel mestom, ktoré bolo spolovice zničené, a veľmi trasľavým krokom, zničený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvol, ktoré ležali na ceste. Keď prišiel na vrchol hory, kľakol si pod tým veľkým krížom. Vtom ho zabila skupina vojakov, ktorí naňho strieľali z pušiek i šípmi. Takisto zahynuli jeden po druhom aj ďalší kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry, rôzni laici, muži a ženy rozličných skupín a postavenia. Pod obidvomi ramenami kríža stáli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú nádobu, do ktorej zberali krv mučeníkov a kropili ňou duše, ktoré sa približovali k Bohu.“
Zdroj: wikimedia commons

Slnečný zázrak

Panna Mária naučila deti aj modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku sv. ruženca:

Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Je to takzvaná fatimská modlitba, ktorá bola pridaná k ružencu ako odprosujúca modlitba za hriešnikov.

Šieste zjavenie Panny Márie nastalo dňa 13. októbra 1917 a do Cova da Iria prišlo asi 70 000 ľudí. Pršalo a bol silný vietor. Panna Mária sa zjavila deťom ako vždy nad nízkym dubom a Lucii povedala, aby na tomto mieste postavili kaplnku na jej počesť a aby sa každý deň modlili ruženec.

Lucia chcela vedieť, kedy sa skončí vojna a Panna Mária ju uistila, že čoskoro. A potom nastal slávny „slnečný zázrak“. Po skončení rozhovoru Panny Márie s Luciou náhle prestalo pršať a Slnko nezvyčajne žiarilo. Potom sa roztočilo okolo svojej osi a zastavilo. To sa trikrát zopakovalo a potom ľudia videli, ako sa začalo približovať k Zemi. Kričali od hrôzy, padli na kolená a modlili sa. Slnko sa následne vrátilo na svoje miesto. Celé to trvalo asi 10 minút a mimoriadne javy spojené s týmto zázrakom mohli pozorovať aj ľudia vzdialení až 40 kilometrov.

Keby ľudia vedeli, čo je večnosť…

Po týchto pravidelných zjaveniach sa Panna Mária deťom zjavila ešte niekoľkokrát. Lucii povedala, že Hyacintu a Františka si zoberie veľmi skoro, ale ona ešte ostane na tomto svete. „Pán Ježiš chce ustanoviť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju prijme, tomu sľubujem spásu a tieto duše budú drahé Bohu, budú ako kvety, ktorými ja sama okrášlim Jeho trón.“ Keď sa Lucia zľakla, že na túto dôležitú úlohu ostane úplne sama, Nebeská Matka jej povedala, že útočiskom a ochranou bude Lucii jej Nepoškvrnené Srdce.

V roku 1918 František ochorel. V Portugalsku vtedy zúrila chrípková epidémia a on jej podľahol. Rovnako ochorela aj malá Hyacinta, ktorá mala zjavenie v roku 1919. Panna Mária jej povedala: „Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko možné, aby zmenili svoj život. Prídu módy, ktoré budú urážať Pána Ježiša. Osoby, ktoré slúžia Bohu, nemôžu byť otrokmi módy. V Cirkvi nieto miesta pre módu. Pán Boh je vždy ten istý. Hriechy, ktoré privádzajú do pekla toľké duše, sú hriechy nečistoty. Lekári nemajú svetla, aby uzdravili chorých, lebo nemajú Božiu lásku. Kňazi musia byť čistí. Veľmi čistí. Neposlušnosť kňazov a rehoľníkov voči vlastným predstaveným a voči Svätému Otcovi sa veľmi nepáči Pánu Ježišovi.“ Hyacinta zomrela v roku 1920.

Prečo je posolstvo z Fatimy také dôležité?

Keď súčasní, „moderní“ ľudia počujú o umŕtvovaní a pokání, sú presvedčení, že to bola záležitosť stredoveku. Ale morálna kríza aj kríza viery, ktorá dnes zachvátila svet a Cirkev, je taká vážna, že si vyžaduje neustále modlitby, pokánie a obety. Táto pravda je neustále prítomná najmä v posolstvách Panny Márie z Fatimy. Vo svojej nevinnosti nevzdelaní pastierikovia dokonale pochopili potrebu obetovať sa ako zmierujúce obete. Ale výzva Panny Márie, v ktorej žiada o modlitbu a pokánie, sa týka aj nás všetkých, celého ľudstva. Nezabúdajme, že utrpenie sa stáva hnacou silou v Božích veciach. Pán Ježiš vykúpil ľudstvo krvavou obetou a obrovským utrpením, ktorým prešiel na Kalvárii.

Pridaj sa k Fatimskému Apoštolátu

Nadácia Slovakia Christiana aj redakcia portálu Christianitas.sk berú vážne odkaz našej Nebeskej Matky z Fatimy a preto sme sa stali jej apoštolmi. Fatimský Apoštolát na Slovensku je duchovnou rodinou Fatimskej Panny Márie a tiež osobitnou formou zapojenia sa priateľov a dobrodincov Nadácie Slovakia Christiana v aktívnej propagácii Posolstva Panny Márie z Fatimy.

Chceme šíriť posolstvo viery, nádeje a lásky, konať pokánie za duše v očistci a modliť sa posvätný ruženec. Ak sa chcete aj vy stať „fatimským apoštolom“ ozvite sa nám na bezplatné číslo 02/ 222 00 777 a vždy v 13. deň mesiaca bude na vaše úmysly a za vašich najbližších odslúžená svätá omša. Dostanete aj každodennú modlitebnú podporu rehoľných sestier, ktoré veľkodušne súhlasili spojiť prosby a úmysly apoštolov Fatimy so svojimi modlitbami. Šesťkrát ročne vám bezplatne pošleme časopis „Spojenectvo s Máriou“ a po šiestich mesiacoch účasti na apoštoláte dostanete posvätenú sošku Panny Márie Fatimskej. Nech skoro zvíťazí Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

Mária Magotsová
https://www.christianitas.sk/pred-105-rokmi-sa-vo-fatime-zjavila-panna-maria-preco-je-jej-odkaz-stale-aktualny/

0
0

Vážený priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen