Posolstvá Neba -Ježiš: Panna Mária ako vzor pre ženy

Ježiš: Dnes by som vám chcel predstaviť moju svätú Matku a dať ju ženám za vzor.

Ak by sa všetky dievčatá a ženy snažili jej podobať, svet by sa zmenil. Zaniklo by hýrenie, roztopašnosť, nemorálnosť, lebo dievčatá by sa usilovali zachovať si čistotu a ženy vernosť. Nebolo by už pobehlíc ani verejných domov. Zanikli by aj potraty, lebo podobne k Panny Márie, materstvo by pokladali za posvätné a nedotknuteľné.

Chlapci by si nemohli získať dievčatá za jednu kolu, ale boli by donútení sa s nimi oženiť. Muži by už viac nepodvádzali svoje manželky, pretože manželky by svojou krotkosťou, vernou láskou a usilovnosťou vytvárali pre svojich manželov z domova príťažlivý rodinný kozub, podobne ako moja svätá Matka Jozefovi.

Drahé moje deti! Spomedzi hlavných hriechov – o ktorých som vás učil – by som chcel vyzdvihnúť štyri a pomocou nich vám predstaviť Pannu Máriu ako príklad a vzor hodný nasledovania. Sú to hriechy pýchy, lakomstva, maškrtníctva alebo inými slovami nenásytnosti a smilstva.

Pozrime sa teraz na prvý z hlavných hriechov – pýchu a všetko preskúmajme z pohľadu ženského pohlavia. Poobzerajte sa vôkol seba, ako veľa je domýšľavých a namyslených dievčat alebo žien. Pokladajú sa za najkrajšie, najpríťažlivejšie, najrozumnejšie a najšikovnejšie. Necenia si pracovitosť, usilovnosť, cnosť ani vonkajšie prejavy iných. Ako veľmi sa od nich líšila moja svätá Matka. Svojou pokorou zvíťazila nad pýchou. Už vtedy bola dôkazom toho, že nie je namyslená, ale nekonečne pokorná, keď jej môj Otec oznámil, že sa stane matkou Mesiáša.

V jej srdci a intelekte sa udialo toto: „Ja som nikto a nič, som len zrnko prachu a iní by boli oveľa hodnejší pre túto veľkú úlohu. A čo ak Všemohúci nepríjme panenský sľub svojej služobnice?“ Ale archanjel Gabriel ju upokojil a oznámil jej, že sa nestane matkou prostredníctvom človeka, ale mocou Najvyššieho. Jej skromnosť sa prejavila aj v tom, že v jej požehnanom stave nikomu nepovedala o tom, že je Matkou Mesiáša. Nepovedala to ani Jozefovi a Alžbete, ale boli to nebeskí poslovia, ktorí im to zjavili.

Veď aký veľký rozruch by to vyvolalo v Izraeli, keby vyšlo najavo, že očakávaný Mesiáš sa už nachádza v lone jednej panny. Ale moja svätá Matka vo svojej pokore o tom zachovávala najhlbšie mlčanie, aj keď ju v jej viditeľnom požehnanom stave mnohí ohovárali, zatiaľ čo ona a Jozef boli ešte len snúbencami.

V Nazarete ňou pohŕdali mnohí kvôli jej chudobe. Bolo pre ňu ponižujúce, keď bola karhaná príbuznými kvôli tomu, že som sa od nej ako 30 ročný odlúčil zhromaždiac okolo seba mojich učeníkov a putujúc po mestách a dedinách som vyučoval.

Dostalo sa jej poníženia od zlých ľudí, keď na krížovej ceste ukazovali na ňu prstom len preto, že je matkou Nazaretského. Pýtali sa jej: „Prečo si Ho lepšie nevychovala? Nebol by teraz takto pochodil.“

Vaša Panna Mária premohla lakomstvo a hrabivosť. A pozrite sa na dnešné ženy, ako sa len povyšujú pre svoju vyparádenosť. Sú ovešané šperkami, zlatými retiazkami, náramkami a obrovskými náušnicami, rozvážajú sa na značkových autách a tie bohaté medzi nimi žijú v poschodových palácoch. A to len preto, lebo ich bohom sú peniaze a urobia pre ne všetko, aby ich nazhromaždili a utratili za materiálne statky.

Nepodporujú hladujúcich chudobných, dokonca ani vtedy, ak pre nesplatené úvery prídu o svoje domy. Moja drahá Matka Ma v chudobe priniesla na svet a v chudobe vychovala. Nikdy nelipla na pozemských statkoch. Zriekla sa dokonca aj Mňa, ktorý som bol jej najdrahším pokladom. Už v mojom dojčenskom veku Ma zasvätila Bohu. Zriekla sa plodu svojho lona, aby tým odčinila krádež Evy, ktorá ukradla Boží plod.

Keď nadišiel čas môjho verejného vystúpenia, nechala Ma s pochopením odísť do sveta, aby som v ňom mohol začať vykonávať svoje vykupiteľské dielo. S nevýslovnou bolesťou Ma sprevádzala až do konca na Golgotu, kde Ma odovzdala môjmu Otcovi ako obetný dar na zadosťučinenie za hriechy ľudstva.

Tým sa stala názorným príkladom pre ostatné matky, aby sa v záujme vyššieho cieľa vedeli zrieknuť všetkého, dokonca aj svojho vlastného Syna.

Moja svätá Matka premohla aj hriech nenásytnosti. Dievčatá a ženy! Ako veľa je vás tých, ktoré sa neviete nasýtiť jedlom, pitím, konzumným tovarom a maškrtami. Nikdy nemáte dosť moderných šiat, topánok a šperkov. Koľké z vás sú v zajatí televíznych seriálov, internetu, počítača.

Vaša Panna Mária bola úplne iná. Dokázala si odoprieť každý pôžitok, konzumovala len jednoduché jedlá, ktoré boli nevyhnutné na udržanie jej života. A keď dostala nejakú dobrotu, ihneď sa s ňou podelila so Mnou a Jozefom. Ani v poznaní nebola nenásytná a bola povďačná za každé poznanie, ktoré jej do rozumu vložil Nebeský Otec.

Netúžila za pohodlím. Keď ju na konci jej požehnaného stavu priviezol Jozef na chrbte osla do Betlehema, aby sa zúčastnili sčítania ľudu, pociťovala veľkú únavu a zimu. Nesťažovala si, ale najmä ľutovala Jozefa, že musel kráčať pešo. Nešetrila svoje telo a jej jediným cieľom bolo dostať sa bližšie k Bohu, po ktorom túžila.

Čistota duše mojej Panny Márie zvíťazila aj nad smilstvom, ktoré je až ku chamtivosti vedúce k nenásytnosti. Mnohým dnešným ženám už nestačí, že so svojim manželom vedú normálny manželský život, ale hriešne s nim manipulujú dopúšťajúc sa smilstva. Sú natoľko nenásytné, že im už nestačí ich manžel. Na internete vyhľadávajú stále nových a nových priateľov, aby urobili vzrušujúcejšími svoje nemravné životy. Pre ne sa stal sex bohom, ktorého sa nedokážu nasýtiť.

Medzi dnešnými dievčatami sa ledva ešte nájde taká, ktorá by si uchovala panenstvo až do sobáša. Moja svätá Matka nedovŕšila ani 3 roky, keď sa úplne zasvätila Bohu a dala Mu sľub, že zostane navždy pannou. Svoj sľub aj dodržala: ako panna sa vydala za Jozefa, ako panna Ma nadprirodzeným spôsobom porodila a aj po mojom narodení žila svoj život až do konca ako panna.

Drahé deti moje! Viete, kto je čistý? Ten, kto premáha nielen svoje telo, ale aj svoje pocity a myšlienky. Moja svätá Matka nemala ani jednu nečistú myšlienku. To je takmer nemožné vám ľudom kvôli pokušeniam zlého. On sa vám snaží vnášať túžby do vášho srdca, do vášho intelektu, no tie nie sú hriechom, pokiaľ zostávajú pokušením.

Hriešnymi sa stávajú až vtedy, keď sa zahrávate s hriešnymi myšlienkami a nesnažíte sa ich od seba zahnať. Vtedy musíte volať na Mňa a na svätého Michala a my vás oslobodíme od pokušenia a vaša duša zostane čistá.

Drahí moji kajúcnici! Toto som vám chcel dnes povedať o mojej Nepoškvrnenej Svätej Matke. My štyria – celá svätá Trojica spolu s Pannou Máriou – sme k vám prišli na svetelnom oblaku. Už pri počiatku zmierenia som sa Ja postavil sem na svoje miesto povedľa môjho nástroja, aby som vám dal poučenie. Vedľa mňa stojí v kráľovskom odeve môj Nebeský Otec.

Jeho plecia zdobí červené zlatom pretkávané rúcho a na Jeho hlave je trblietajúca sa koruna. Vo svojej pravici drží pastiersku palicu zlatej farby na znak toho, že prináležíte do Jeho stáda. Panna Mária je odetá do snehobielych šiat s bielym opaskom a jej tvár je lemovaná bielym závojom. V ruke drží bielu ľaliu ako symbol čistoty. Na pravom pleci môjho nástroja sedí Duch Svätý v podobe holubice.

Nebeský Otec si teraz želá k vám prehovoriť: „Moje drahé deti, zem je plná pýchy, lakomstva, nenásytnosti a smilstva. Mám na vás, mojich najhorlivejších priateľov, požiadavku, aby ste Mi pomohli vyhubiť tieto najohavnejšie hriechy.

Pozývam vás na jedno vzdialené miesto. Vydáte sa naň spolu s nami? No ešte predtým môj svätý Syn a vaša nebeská svätá Matka prejdú okolo vás s jedným veľkým prázdnym prúteným košíkom, aby ste, každý jeden z vás, do neho vložili svoje vykonané modlitby, dobré skutky, sväté omše, sväté prijímania, májové litánie, strelné modlitby, účasti na modlitbových hodinách, prinesené obety, bdenia, pôsty a sebazaprenia z minulého utorka.

Potom košík prinesú predo Mňa a Ja jeho obsah premením svojím požehnaním na milosti, na biele ružové lupene. Teraz sa spolu s týmto košíkom všetci posaďte na krídla vašej predstavivosti a vzlietnite do vesmírnych výšok. A už sme sa tam ocitli a teraz sa zahľaďte nadol. Pod vami vidíte zemeguľu, ktorá je temná od ťarchy hriechov. A teraz, moji maličkí, nakloňte košík, siahnite do neho a sypte na zem lupene ruží. Všade tam, kam lupene dopadnú, sa na zemi rozjasní. A my z Najsvätejšej Trojice teraz nanesieme na čelo každého nášho dieťaťa, ktoré sype na zemeguľu lupene ruží, symbol kríža na znak jeho vykúpenia, pretože s vymazaním vašich hriechov ste veľmi pomohli vykúpeniu, ktoré sa neustále deje až dodnes.

Teraz sa ujíma slova môj Ježiš a hovorí: „Poďte, moji drahí kajúcnici, vráťme sa nazad na naše miesto. Chcem vám poďakovať a požehnať vás za vašu dnešnú pomoc.

Odovzdávam vás pod ochranu mojej svätej Matky a žehnám vám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

Posolstvá Neba 22.5.2012 Ježiš: Panna Mária ako vzor
Posolstvo obdržala: Eva Ackermann

Posolstvo je dostupné na: http://uzenet.blogger.hu/2018/05/22/kadarkuti-egi-uzenetek-147-jezus-a-szuzanya-mint-peldakep