Vdp. M. Čajka odhalil pravdu o parlamentnej rezolúcii o pomoci prenasledovaným kresťanom. Zaujímavé, čo sa z toho vykľulo!

Tvojich bohov si nectíme
Môj komentár k článku na Postoji: Je tu nuda, v politike nám chýbajú výrazní konzervatívni štyridsiatnici

„O ochrane slobody náboženstva alebo viery“

Takže tento mladík (Samuel Trizuljak, v článku na Postoji) bol pri tvorbe parlamentnej rezolúcie o pomoci prenasledovaným kresťanom.
Zaujímavé, čo sa z toho vykľulo!
Zachytil som, že to parlament schvaľoval, a hoci som nevedel presne o čo sa jedná, napriek tomu čosi podozrivé som vetril. Aby sa parlament tak z ničoho nič postavil za kresťanov (145 hlasov), to sa mi zdalo ťažko uveriteľné, keďže sa nedokáže postaviť ani proti brutálnym vraždám nenarodených detí.
Tento článok (na Postoji, link je hore) vlastne dáva odpoveď na moje podozrenie.
Pekňučko sa v ňom pomerne dlho hovorí o kresťanoch, dávajú sa dojemné príklady, a ako čerešnička na torte sa spomenie Asia Bibi. Takže čitateľ je zrejme už dosť uspaný, aby si nevšimol “skok” v myšlienke, že sa ku kresťanom pridá slovko “a”, teda, že chceme previezť všetkých kresťanov a jezídov z Iraku. A “samozrejme” je za tým srdcervúca úprimná pomoc (ktorú máme my financovať).


Áno, zaiste, skutočne prenasledovaným treba pomôcť, ale, mimochodom, KTO zverejní, koľko z našich väčšinou kresťanských prostriedkov pôjde pre obranu moslimského náboženstva a koľko na obranu prenasledovaných kresťanov?
Teraz som si pozrel oficiálne znenie tohto parlamentného uznesenia, je takéto:

“…o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete (tlač 1554).”

Ale vráťme sa k tomu, že budeme prevážať jezídov, ktorých náboženstvo obsahuje zoroastrizmus, manicheizmus, gnosticizmus, judaizmus, šamanizmus. To len na vysvetlenie.
Potom sa v článku akoby “mimochodom” spomenú aj moslimovia.
No ale to hlavné prichádza až po Mazúrekovej otázke ohľadom moslimov. Pán Samuel hovorí, že

“chceme chrániť… ak je ohrozená viera kohokoľvek vrátane moslimov, v takom prípade stojíme za prenasledovanými moslimami.” [zdôraznenia sú moje]

Čo na to povedať?
Skôr by to dalo určitú logiku, ak by mladý pán povedal: Ak sú ohrození fyzicky ktoríkoľvek ĽUDIA pre svoje presvedčenie.
Vyštudoval v Cambridge a Oxforde a takéto veci nerozlišuje?!
Takže, tvrdí tento mladý “génius”: ak je ohrozená VIERA KOHOKOĽVEK!!!

Takže ak jeden verí, že 2+2=7 a druhý verí, že 2+2=36, ďalší verí, že 2+2=4, a ďalší, že 2+2=44, atď, znamená to, že bude sa chrániť viera všetkých, aby nebola ohrozená viera nikoho, aj tých, čo tvrdia, že výsledok je 7, ani nikto nebude môcť popierať a vysmievať sa (ako povedal Danko) z toho, že výsledok je napríklad 44, ani nikto nemôže ohroziť vieru, ktorej výsledok je 36, atď.

Pochybuje tu niekto o tom, že takýto “postoj” je DEBILINA????!!!!

“Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?!” (2 Kor 6:15)

Aká?? Veď aj ten, čo verí diablovi, má vieru (ako uverila Eva diablovi). Takže tento mladý mudrland nechce dovoliť, aby bola Evina viera ohrozená! No, to pekne!

“Vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali.” (2 Kor 11:4)

Takže mladý pán nemá žiadny problém, ak niekto príde hlásať iného Krista, napríklad vo forme Mohameda, alebo Budhu, alebo vo forme animizmu, atď? Zdá sa mi, že s tým nemá žiadny problém ani Postoj.

“Ono ani nie je iné [evanjelium], ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!” (Gal 1:7n)

===
Takže fyzické prenasledovanie za náboženské presvedčenie sa, ako to ja vidím, nenápadne presunulo na „ochranu viery“, a to napríklad aj moslimskej.
Takže ak katolík povie, že moslimská “viera” nie je pravda, tak sa zrejme vystaví prenasledovaniu zo strany zákona. Vlastne opak toho, čo rezolúcia údajne chce HLAVNE riešiť. Ja to vidím tak.

Aj Cirkev hovorí o “náboženskej slobode” (viď dokument II. vat. koncilu Dignitatis Humanae). A náležite to vysvetľuje. Hovorí tam napríklad:

— Veríme, že týmto jedine pravým náboženstvom je katolícka a apoštolská Cirkev… A všetci ľudia sú povinní hľadať pravdu, najmä čo sa týka Boha a jeho Cirkvi. A poznanú pravdu sú povinní prijať a zachovávať.

— náboženská sloboda, ktorej sa ľudia dožadujú pri plnení svojich povinností voči Bohu, sa vzťahuje na ochranu pred donucovaním v občianskej spoločnosti, zostáva nedotknuté tradičné katolícke učenie o mravných záväzkoch jednotlivcov a spoločenstiev voči pravému náboženstvu a jedinej Cirkvi Kristovej.

— Patrí medzi základné články katolíckeho učenia, nachádzajúceho sa v slove Božom a dôsledne hlásaného Otcami, že človek má zodpovedať Bohu uveriac slobode. Nikto sa teda nesmie k viere nútiť proti vôli..

— aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať proti svojmu svedomiu a nikomu sa nebránilo konať podľa vlastného svedomia súkromne i verejne, tak jednotlivo, ako aj v spoločenstve s inými, v patričných medziach.

— Preto právo na ochranu pred vonkajším donucovaním nezaniká ani u tých, čo nerobia zadosť povinnosti hľadať a uznať pravdu; a neslobodno zamedzovať uplatňovanie tohto práva, pokiaľ sa zachováva spravodlivý verejný poriadok.

— Robí sa teda bezprávie ľudskej osobnosti a samému poriadku, ktorý Boh ustanovil pre človeka, keď sa nedovoľuje slobodné uplatňovanie náboženstva v spoločnosti, pokiaľ sa zachováva spravodlivý verejný poriadok.

— Právo na náboženskú slobodu sa uplatňuje v ľudskej spoločnosti, a preto jeho používanie podlieha istým normatívnym úpravám… keďže občianska spoločnosť má právo chrániť sa proti prechmatom, ktoré by sa mohli vyskytnúť pod zámienkou náboženskej slobody, prináleží zvlášť verejnej moci poskytnúť túto ochranu… človeku treba priznať tú najväčšiu slobodu a nie je dovolené ju obmedziť, iba keď a pokiaľ je to potrebné.

— predsa vždy zostalo v platnosti učenie Cirkvi, že nik sa nemá k viere nútiť.

— Lebo podľa vôle Kristovej katolícka Cirkev je učiteľkou pravdy a má za úlohu hlásať a hodnoverne učiť Pravdu

===
Nuž nikto sa nesmie nútiť k viere.
Ale dať paragraf, že som podľa zákona povinný uznať či uctiť si VIERU kohokoľvek druhého, toto je čisté diabolstvo, lebo to len pripravuje pôdu pre ďalšie a rozsiahle prenasledovanie kresťanov, ktorých akože “HLAVNE” by táto rezolúcia mala chrániť.
Ak kresťan povie, že moslimské náboženstvo je blud, že to nie je pravda, že je to hlúposť, ako napríklad to, že 2+2=75, tak v rámci OCHRANY VIERY pôjde podľa zákona do väzenia alebo ho umučia.
Babylonskí mládenci podľa tohto zákona či rezolúcie by boli popravení, či prinajmenej zabasnutí, lebo pohŕdali a NECTILI si iné náboženstvá:

“vedz, kráľu, že tvojich bohov si NECTÍME a zlatej soche, ktorú si postavil, sa neklaniame!“ (Dn 3:18)

Tento článok na mojej stránke: https://sites.google.com/site/eireneredemptio/Home/pohlady/tvojich-bohov-si-nectime

https://gloria.tv/article/dDaauGfxAqvK3wC4qb47uN6Mc