Viera a prikázania. Pas do neba. Video: Boží prorok a Otec národa Vdp. M. Kuffa Dunajská Lužná 24. 1. 2020

Na ceste do večnosti predovšetkým Cirkev žiada od svojich veriacich vieru. Bez viery nemožno byť poriadnym katolíkom. Bez viery nikto nemôže byť spasený.

Kdesi som čítal zaujímavú rozprávku.
Istý bohatý a učený pán vraj zomrel a prišiel na druhý svet. Keď sa tam dostal, musel ísť po dlhočiznej ceste. Z akousi obavou po nej kráčal a neustále sa obzeral. Odrazu zazrel popri ceste nápis: „Ak sa niekto znovu nenarodí z vody a Ducha Svätého, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“. (Ján 3, 5)
-Chvála Bohu! –vzdychol si onen muž- som pokrstený a nemám sa teda čoho báť!
A spokojne kráčal ďalej. Ale čoskoro uzrel pri ceste nový nápis: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“. (Mt 16, 24)


-Ani tieto slová Pána Ježiša ma neodsudzujú! –potešil sa muž. Popri všetkom svojom bohatstve mal som aj ja kríže a trápenia. Trpel a plakal som často…
A pokračoval v ceste. Onedlho ale znovu videl popri ceste nápis: „Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“. (1Kor 6, 9-10)

-Chvála Bohu! – vzdychol si muž pri čítaní tohto nápisu. Ja nepatrím medzi týchto ľudí. Vždy som bol verný svojej manželke, nenávidel som neprávosť, cudzieho majetku som sa nedotýkal, k chudobným som bol štedrý a svoj majetok som venoval na dobročinné ciele…

V povedomí svojho čistého štítu kráčal ďalej v tom presvedčení, že sa mu nebeská brána otvorí dokorán. Jeho radosť ale netrvala dlho. V diaľke uzrel ďalší nápis a keď prišiel k nemu, čítal slová: „Kto neuverí, bude zatratený“. (Mk 16, 16)

Mráz mu prešiel po celom tele a začal lapať po dychu, lebo on neveril. Chytil sa za hlavu a plakal. No napriek tomu kráčal ďalej a hľa, uzrel posledný nápis: „A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik“. (Mt 18, 17)

Vtedy už padol na kolená a nariekal. Uvedomil si, že veľa chýb spravil v živote.
Nie je ten nešťastný muž tvojou vlastnou fotografiou? Viera je pasom do neba a preto katolík nielenže miluje svoju Cirkev, ale aj verí v jej učenie. Dobrý katolík dobre vie, že keď verí Cirkvi, verí vlastne samotnému Bohu.

Andrej Klíman
Pripravil A. Čulen