Sťažnosť voči pokračujúcej nehumánnej reklamnej kampani Body the Exhibition zrejme skončila na komunistickej „lampárni“ RPR. Iba tam si môže jednoduchý občan v „demokratickej“ Slovenskej republike sťažovať

Rada pre reklamu ako „LAMPÁREŇ“

Ako sme informovali čitateľov nášho webu AZN, tak dňa 10. 11. 2017 som poslal elektronickú sťažnosť na Úrad vlády SR, Genrálnu prokuratúru SR, starostovi mestskej časti Petržalka, kancelárii primátora hl. mesta SR Bratislavy, ale aj priamo na Radu pre reklamu emailom, ale aj prostredníctvom elektronického formulára na stránke RPR.

Body the exhibition na električke č. 2 dňa 16. 1. 2018

 Ani na základe ubezpečenia z Úradu Vlády SR („Na základe e-mailovej komunikácie s RPR, ktorej arbitrážna komisia vydala v danej veci arbitrážny nález, SK ÚV SR zistila, že Vaše podanie zo dňa 10. 11. 2017 bolo už RPR doručené a tá v jeho predmete koná s tým, že o jej ďaľšom postupe budete informovaný. V danej veci je preto potrebné vyčkať na vybavenie podania týmto orgánom, ktorému bolo zaslané a ktorý je k tomuto konaniu vecne príslušný. Nakoľko nie je zákonný dôvod, na základe ktorého by ÚV SR malo vo Vami uvedenej veci konať, berieme Vaše podanie zo dňa 10. 11. 2017 na vedomie a bez ďaľšieho konania v predmetnej veci ho odkladáme.“ List z ÚV SR TU:  IP – 282 Čulen – 1 oznámenie0001 (1)) ma RPR do dnešného dňa neinformovala o tom, či moju sťažnosť prejednala a s akým výsledkom. Nijaké stanovisko k predmetnej sťažnosti sa mi nepodarilo nájsť ani na stránke RPR TU:  http://www.rpr.sk/sk/novinky. Vyzerá to tak, že na základe princípu etickej samoregulácie, ktorou sa RPR riadi (princípom etickej samoregulácie sa napr. riadia aj opice v džugly), skončila moja sťažnosť niekde na „lampárni“. 

Ako za vlády ÚV KSČ. Ale čo chceme po komunistoch, ktorí sa zrazu zo dňa na deň zmenili na demokratov a kapitalistov.

Nech nás pred nimi Pán Boh chráni.

Anton Čulen

From: Anton Culen [mailto:uskutocnujte.slovo@gmail.com]
Sent: Friday, November 10, 2017 7:10 PM
To: GPSR@genpro.gov.sk
Cc: starosta@petrzalka.sk; Primator <primator@bratislava.sk> Subject: VEC: Sťažnosť voči pokračujúcej nehumánnej, ale aj úplne novej reklamnej kampani Body the Exhibition s mŕtvolami ľudí inej (zrejme žltej) rasy a neznámeho pôvodu, ktoré sú stiahnuté z kože

VEC: Sťažnosť voči pokračujúcej nehumánnej, ale aj úplne novej reklamnej kampani Body the Exhibition s mŕtvolami ľudí inej (zrejme žltej) rasy a neznámeho pôvodu, ktoré sú stiahnuté z kože a nainštalované do rôznych póz a to aj napriek nálezu Arbitrážnej komisie RPR zo dňa 21. 9. 2017

Dobrý deň,

RPR vydala 21. 9. 2017 Arbitrážny nález k reklamnej kampani (billboardy): Body the Exhibition zadávateľa: JVS GROUP, s.r.o., Česká republika. Podľa tohto nálezu je táto reklama v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 prvá veta vo vzťahu s ods. 2 a ods. 3 Etického kódexu reklamnej praxe. http://www.rpr.sk/sk/nalezy/body-the-exhibition
V závere sa uvádza že: V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v, Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy, alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Napriek nálezu Arbitrážnej komisie RPR sú napr. na moste SNP v Bratislave nepretržite, od začiatku reklamnej kampane umiestnene banery Body the Exhibition s vizuálom mŕtvych, ľudí inej (zrejme žltej) rasy, stiahnutých z kože. Táto reklama nebola odstránená, ani po Arbitrážnom náleze RPR zo dňa 21. 09. 2017 (dôkaz č. 1: foto zo dňa 10. 11. 2017).

Napr.: po meste jazdí aj naďalej, električka č. 8 s reklamou Body the Exhibition, umiestnenou po celom boku električky s vizuálom mrtvých ľudí inej (zrejme žltej) rasy, stiahnutých z kože nainštalovaných do rôznych póz. Videl som ju dňa 8. 11. 2017 cca o 13:00 hod. na Šafárikovom námestí.

Na megabillboarde pri benzínovej pumpe Slovnaft (neďaleko Wolkrovej ulice), hneď vedľa Panónskej cesty v smere do Petržalky, bol začiatkom tohto týždňa (zrejme 7. 11. 2017, znovu vylepený plagát s mŕtvolou človeka, neznámeho pôvodu a inej (zrejme žltej) rasy, ktorý bol stiahnutý z kože (dôkaz: foto č. 2 zo dňa 9. 11. 2017).

Podobný billboard je umiestnený aj pred vjazdom do tunela Sitina v smere na Malacky, ale aj pred vjazdom na most Lafranconi v smere do Petržalky (dôkaz č. 3 – foto. zo dňa 4. 11. 2017).
Na základe vyššie uvedeného, vzniká podozrenie, že billboardová reklamná kampaň: Body the Exhibition zadávateľa JVS GROUP s.r.o., Česká republika, aj napriek nálezu Arbitrážnej komisie RPR, nebola ukončená, ale dokonca bezočivo pokračuje ďalej. Preto Vás žiadam o okamžité prešetrenie a prípadne vyvodenie dôsledkov za nerešpektovanie nálezu Arbitrážnej Komisie RPR. Taktiež žiadam o písomnú odpoveď na moju sťažnosť.

Sťažnosť voči pokračujúcej nehumánnej, ale aj úplne novej reklamnej kampani Body the Exhibition s mŕtvolami ľudí inej (zrejme žltej) rasy a neznámeho pôvodu, ktoré sú stiahnuté z kože a nainštalované do rôznych póz a to aj napriek nálezu Arbitrážnej komisie RPR zo dňa 21. 9. 2017

V Bratislave 10. 11. 2017

A. Čulen

———- Správa poslaná ďalej ———-
Od: Schusterová Lucia, Mgr. <lucia.schusterova@bratislava.sk>
Dátum: 13. novembra 2017, 12:47
Predmet: RE: Sťažnosť voči pokračujúcej nehumánnej, ale aj úplne novej reklamnej kampani Body the Exhibition s mŕtvolami ľudí inej (zrejme žltej) rasy a neznámeho pôvodu, ktoré sú stiahnuté z kože.
Komu: „uskutocnujte.slovo@gmail.com“ <uskutocnujte.slovo@gmail.com>

Dobrý deň, pán Čulen,

na základe Vášho mailu zo dňa 10. 11. 2017 sme prijali Vašu Sťažnosť voči pokračujúcej nehumánnej reklamnej kampani Body the Exhibition, ktorú môžeme začať vybavovať, keď bude sťažnosť spĺňať zákonné náležitosti. Preto Vás žiadam o vlastnoručné podpísanie sťažnosti. Inak sťažnosť po 5 dňoch bude odložená.

Podmienky podávania sťažností upravuje § 2 ods. 4 v dokumente Zásady vybavovania podmienok samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Citujem:

§ 2

Podávanie a prijímanie sťažností

(4) Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou (okrem zaručeného elektronického podpisu) sa

považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od doručenia potvrdí podpisom, inak

poverený zamestnanec sťažnosť odloží.

Odporúčam, zaslať sťažnosť s vlastnoručným podpisom poštou, alebo osobne ju priniesť na podateľňu Magistrátu hlavného mesta Bratislavy.

Ďakujem,

S pozdravom,

Mgr. Lucia Schusterová

cid:part1.09000303.01080205@bratislava.sk

Útvar vybavovania sťažností a peticií
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
T: +421 259 356 153
E-mail: lucia.schusterova@bratislava.sk

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
http://www.bratislava.sk

———- Správa poslaná ďalej ———-
Od: Schusterová Lucia, Mgr. <lucia.schusterova@bratislava.sk>
Dátum: 14. novembra 2017, 8:07
Predmet: RE: Sťažnosť voči pokračujúcej nehumánnej, ale aj úplne novej reklamnej kampani Body the Exhibition s mŕtvolami ľudí inej (zrejme žltej) rasy a neznámeho pôvodu, ktoré sú stiahnuté z kože.
Komu: Anton Culen <uskutocnujte.slovo@gmail.com>

Dobrý deň, pán Čulen,

potvrdzujem prijatie Vašej podpísanej sťažnosti.

S pozdravom,

S pozdravom,
Mgr. Lucia Schusterová

Útvar vybavovania sťažností a peticií
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
T: +421 259 356 153
E-mail: lucia.schusterova@bratislava.sk
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
http://www.bratislava.sk