ZA SLOVENSKO PRED EUCHARISTIOU: Slávnostné odprosenie a zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Slávnostné odprosenie a zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Pane, náš Bože a Otec, ktorý si jediným kráľom neba a zeme a ktorého rukou sú vytvorené všetky kráľovstvá a štáty, Ty všetko riadiš, Bože zástupov. Nad všetkým bdie Tvoja spravodlivosť. Ty si tvorca všetkého, čo existuje.

Ty si nám dal dych života. Všetko je odhalené pred Tvojim majestátom a nič sa neskryje. Otče, ľútostivý, skutočná večná milovaná večnosť, všetci, ktorí sú tu zhromaždení v ……….., spolu so všetkými, ktorí sú duchovne zjednotení s nami, padáme na tvár spolu s celou Cirkvou a vyznávame:
Všetci: Odpusť nám, Otče, pretože sme zhrešili proti Tebe)

● Teraz, v týchto dramatických časoch pre svet, ale aj pre Kristovu Cirkev, voláme: Otče na nebi, obráť k nám svoju milosrdnú tvár, Pane. Neodháňaj nás od seba, za to, že sme nedodržali Tvoje prikázania. Za to, že sme znevážili Tvoju svätú vôľu. Za to, že sme zanedbali svoje povinnosti voči Tebe, našej vlasti, našim bratom i sestrám.
Všetci: Odpusť nám, Otče, pretože sme zhrešili proti Tebe

● Naše srdcia sa obrátili proti Tebe, zľutuj sa nad nami a milosťou svojou, znič našu nespravodlivosť. Nech nás neriadi pýcha. Zhrešili sme proti tebe, samému Bohu a teraz voláme k Tebe, Tvojmu trónu, aby si nás umyl z našich hriechov. Odišli sme dosť ďaleko, išli sme svojimi cestami, blúdili sme v temnotách hriechu. Naše rany zapáchajú a hnisajú, ale odnikadiaľ niet záchrany, preto voláme k Tebe, Bože, vylieč naše rany! Prostredníctvom rúk Matky, ktorú si nám dal prinášame naše biedne srdcia. Cez Jej ústa voláme k Tebe:
Všetci: Zľutuj sa nad nami!

● Nech hriech nevládne nad nami! Naše pery Ťa chválili, ale srdcom sme boli ďaleko od Teba. Daj, aby sme viac neurazili Tvoj majestát a aby sme bývali v Tvojom dome naveky. Dnes, v týchto ťažkých a nepokojných časoch, kedy mnohí odmietajú Teba a Tvoju lásku, keď mnohí z našich bratov a sestier žije ďaleko od Teba podľa vlastných pravidiel – idú cestou tohto sveta. Niektorí odchádzajú od učenia evanjelia a učenia Tvojho Syna Ježiša Krista.
Všetci: Prosíme Ťa Otče, obráť na nás svoju tvár – plnú milosrdenstva!

Odpusť nám hriechy a nespravodlivosti, ktoré boli vykonané na tejto Slovenskej zemi. Ty, ktorý si milosrdenstvo a spravodlivosť, túžime Ťa požiadať o odpustenie našou modlitbou a našim pokáním – aby zastavili tvoj spravodlivý hnev, aby si vykonal zmŕtvychvstanie sŕdc našich a našej vlasti. Otče na nebi, nedovoľ nám zmariť dedičstvo všetkých tých, ktorí kedykoľvek žili na Slovenskej zemi. Ja tých všetkých vzývam a prosím, aby sa prihovorili pred Tvojím trónom, aby si všetky naše viny a nespravodlivosti nechal v zabudnutí. Otče, Pane náš Všemohúci, pozri sa na zásluhy našich predkov, ktorí vždy, ako Tvoji verní sluhovia, celé kresťanstvo chránili, bránili a volali k Tebe.

Prosme Sedembolestnú Pannu Máriu, kráľovnú Slovenska, aby sa prihovorila a modlila tu a teraz, kedy prosíme Boží majestát o odpustenie a oslobodenie od všetkého zla a moci satana v našej vlasti. Matka milosrdná, naša kráľovná, Matka najcitlivejšia, ktorá stojíš pred tvárou nebeského Stvoriteľa, oroduj za nás, volaj, pros, pretože si najčistejšia a najmilovanejšia dcéra nebeská. Cez Teba nech vstupuje naša modlitba. Zaveď nás, Matka, do náručia milosrdného Otca a nedovoľ, aby nás niekto z neho vytrhol.

Z tohto miesta v ………., voláme a prosíme o modlitby a duchovnú podporu sv. Michala archanjela – vodcu nebeských zástupov, sv. Jozefa, svätých patrónov Slovenska: sv. Cyrila a Metoda, sv. Gorazda, sv. Mojseja Uhrína, sv. Bystríka biskupa a mučeníka, sv. Svorada-Andreja, sv. Benedikta, sv. Alžbetu Uhorskú, sv. troch košických mučeníkov, bl. Jána Simonidesa, bl. Sáru Salkaháziovú, bl. Pavla Petra Gojdiča, bl. Dominika Metoda Trčku, bl. Titusa Zemana, bl. Zdenku Schelingovú, bl. Vasiľa Hopka, bl. Anku Kolesárovú, bl. Miriam Teréziu Demjanovičovú.

Voláme všetkých svätých a blahoslavených Slovákov a tiež z tohto miesta prosíme o modlitbu za duše všetkých mŕtvych Slovákov, našich predkov, ktorí sa už radujú z toho, že môžu hľadieť na Teba v nebi. Svätý Ján Pavol II. povedal:
,,Stojíme pred najväčšou historickou konfrontáciou cez akú prešlo ľudstvo. Nemyslím si, že ľudstvo si to pripustí, dokonca ani kresťanské spoločenstvá. Ale stojíme v poslednej chvíli konfrontácie medzi Cirkvou a Anticirkvou, medzi evanjeliom a antievanjeliom.

Milosrdný Bože a Otče, Tvoj Syn Ježiš Kristus plakal nad svätým mestom Jeruzalem, ktoré nepochopilo znamenia čias, jeho ľud neuveril a neobrátil sa. Tamtí ľudia nechceli vidieť svoju neveru a nesprávnosť svojich hriechov a chýb. Uzavreli oči pred tým, čo vlastne narúšalo ich pokoj a preto sa z veľkého mesta Jeruzalem stali ruiny. Dnes nič nie je zahalené pred našimi očami.

Pred viac ako 100 rokmi, nám Panna Mária vo Fatime ukázala cestu záchrany
prostredníctvom zasvätenia hriešneho sveta Jej Nepoškvrnenému Srdcu.„ Otče Všemohúci, prišiel ten čas, keď sa chceme raz a navždy odvrátiť od našich hriechov a nespravodlivostí, ktoré zraňujú Tvoje otcovské srdce. Chceme sa zriecť satana – kniežaťa tohto sveta, otca klamstva a ilúzie a chceme sa obrátiť celým srdcom k Tebe. Túžime ako obyvatelia Ninive, prosiť Ťa o odpustenie našich hriechov, vín a nespravodlivostí. Spolu so svätým Jánom Pavlom II. voláme: ,,Nech zostúpi Duch Tvoj a obnoví tvárnosť tejto zeme.“

Nech plameň čistiaci a osvecujúci zostúpi tu, na nás prítomných. Na všetkých Slovákov, ktorí tu žijú. Zvlášť prosíme za naše rodiny. Za tých všetkých, ktorí nielen nežijú v súlade s vierou, ale aj za tých, ktorí sa úplne odvrátili od Teba. Za tých, ktorí hovoria Kristus áno, Cirkev nie. Za tých, ktorí hovoria Boh áno, Kristus nie. Nakoniec za tých, ktorí blúznia a hovoria: Boh je mŕtvy a Boh nikdy neexistoval.

Bože, Otče, Ty hovoríš cez knihu Zachariášovu, keď rozširuješ Ducha nábožnosti: Všetci budú plakať nad svojimi hriechmi. Nech tento Duch, ktorý sa kedysi rozšíril na svet, teraz nech zase otrasie naším svedomím. Duchu Svätý príď a nauč nás skutočnému žiaľu a pokániu.

Pane, Ty hovoríš vo Svätom Písme, že kňazi sú zvlášť vyberaní preto, aby prosili o odpustenie za hriechy ľudu. Preto ťa prosíme za biskupov, kňazov, kdekoľvek sa teraz modlia spolu s nami a budú sa v mene celého slovenského národa ospravedlňovať za hriechy a pri pohľade na Teba prosiť o Tvoje milosrdenstvo. Preto sa všetci postavíme pred Teba, Všemohúci Bože, ktorý poznáš naše srdcia a svedomia, a pred ktorým nič nemôže byť ukryté.

Vo svojej svätej pokore padáme na kolená. Spolu s našim jediným sprostredkovateľom, našim Pánom a Tvojim Synom, Ježišom Kristom, ktorý odovzdal svoj život za naše hriechy a prosíme Ťa o odpustenie a milosrdenstvo pre nás všetkých, zľutuj sa nad nami, milosrdný Otče, zachráň nás a spas nás, Ty, ktorý sa dáš viac presvedčiť žiaľom kajúcnikov a neurážaš sa nad hriechmi hriešnikov.

Teraz stojíme pred Tebou, spolu s našou Matkou a všetkými svätými a blahoslavenými, a v pokore Ťa prosíme (opakujme všetci):
Odpusť nám, Pane, a ukáž nám milosrdenstvo.

● Viny našich kráľov (opakujeme: Odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)
● Viny našich magnátov (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)
● Viny našej šľachty (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)
● Viny všetkých vládnucich v krajine (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje
milosrdenstvo)
● Viny všetkých, ktorí riadia ľud (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

● Viny našich arcipastierov (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)
● Viny našich pastierov (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)
● Viny nášho ľudu, spáchaných počas vojen a konfliktov (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)
● Viny otcov a matiek našich (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

● Viny našich bratov a sestier (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)
● Viny a zločiny obdobia komunizmu (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje
milosrdenstvo)
● Viny celého slovenského národa (odpusť nám Pane a ukáž nám svoje milosrdenstvo)

Dnes stojíme pred našim Bohom a Otcom v duchu viery a pravdy o sebe. Sme si vedomí toho, ako veľmi je Boh urážaný, nami všetkými, v tejto slovenskej krajine a na celom svete.

Slovensko nie je krajina na dočasný prospech. Je to krajina, kde prebieha veľká bitka medzi silami dobra a zla, medzi ľuďmi a duchovným priestorom. Menia sa časy, prebiehajú veky, menia sa generácie, ale duchovná vojna sa ďalej a ďalej zosilňuje o každú dušu, o naše dedičstvo, ktoré sa volá Slovensko.

Boh nám vo svojej veľkosti, dáva dnes tú milosť, aby sme Ho mohli poprosiť o odpustenie za všetky hriechy, ktoré boli spáchané v tejto krajine. Aby sme pretrhli všetky spojenia so silami zla a temnoty, aby na Slovensko zostúpilo Pánovo kráľovstvo, aby na každého z nás mohla zostúpiť Božia milosť. Tam, kde bol porazený hriech, rozšírila sa láska.

Stojíme v duchu a pravde pred Pánom a Bohom našim a sme si vedomí všetkých našich národných chýb, zla a krutostí, ktoré sa stali a stávajú v slovenskej krajine. Žiaľom a bôľom, ale zároveň so silnou vierou a nádejou, sa modlíme naše národné modlitby za Slovensko za odpustenie hriechov pre všetkých, ktorí žili a žijú na našej slovenskej zemi. Za všetkých našich rodákov duchovného aj svetského stavu.

Volaj, Slovensko, o lásku, o zľutovanie, že si sa spreneverilo tomu, čo si sľúbilo. Pros o milosrdenstvo. Posyp si hlavu popolom, aby si sa očistilo zo všetkej viny. V mene Ježiša Krista, Bože odpusť nám. Cez trápenie Matky milosrdenstva (vždy budeme opakovať: Odprosujeme Ťa Pane Ježišu!)

● Za odmietnutie Teba ako jediného Boha a tvorcu sveta a ľudí (Odprosujeme Ťa Pane Ježišu!)
● Za nedodržanie vernosti, sľubu pri krste a svätokrádeže v stave smrteľného hriechu (OŤPJ)
● Za hriechy nevery, žiaľu a pochybností (OŤPJ)
● Za hriechy zločinov, vraždenia a ľudskej nenávisti (OŤPJ)
● Za zločiny páchané na nenarodených deťoch (OŤPJ)
● Za hriechy nevinne preliatej krvi (OŤPJ)
● Za hriechy samovraždy (OŤPJ)
● Za hriechy zločinov komunizmu (OŤPJ)
● Za hriechy krutosti a politickeho prenasledovania (OŤPJ)
● Za hriechy odmietnutia Božích prikázaní a vierouky svätej Cirkvi (OŤPJ)
● Za hriechy kolaborácie a zrady národa (OŤPJ)
● Za hriechy chýbajúcej lásky voči vlasti a protiveniu sa voči národnej jednote (OŤPJ)
● Za hriechy pomsty a odvety (OŤPJ)
● Za hriechy rozdelenia, vášní a hádok (OŤPJ)
● Za hriechy, ktoré vyvolávajú závisť a materiálne túžby, ohováranie a zisk na úkor iných ľudí (OŤPJ)
● Za hriechy vyplývajúce zo zlých rozhodnutí tých, ktorí vládli vďaka čomu trpeli celé pokolenia Slovákov (OŤPJ)
● Za hriechy rúhania sa, zosmiešňovania Boha, všetkého svätého, veriacich ľudí a vierouky Cirkvi (OŤPJ)
● Za hriechy ľahostajnosti voči zlu (OŤPJ)
● Za hriechy mnohých Slovákov, ktorí sa priznávajú k viere v Boha, ale nežijú svoje kresťanstvo (OŤPJ)
● Za hriechy spáchané v rodinách, rozvody, opustenie manželov alebo detí, využívanie a zneužívanie detí a krivdy v rodinách (OŤPJ)
● Za hriechy egoizmu, neodpustenia v rodine a medziľudských vzťahoch (OŤPJ)
● Za hriechy nečistoty, pornografie, sexuálne hriechy, hriechy proti prirodzenosti, sexuálne zneužívanie detí, znásilnenia, manželskú nečistotu (OŤPJ)
● Za nedodržanie rádových sľubov, hriechy pohoršenia ľudí, ktorí boli zasvätení Bohu (OŤPJ)
● Za hriechy voči Panne Márii Bohorodičke, Jej Nepoškvrnenému počatiu a panenstvu (OŤPJ)
● Za hriechy krádeže, neodvádzaní daní, klamstva pre zisk a priekupníctva (OŤPJ)
● Za hriechy protikresťanských členstiev, slobodomurárskych organizácií, organizácii štátnych aj neštátnych, ktorí klamú a sú proti spoločnosti a škodia celej slovenskej národnej tradícii (OŤPJ)
● Za hriechy proti prvému prikázaniu, zvlášť všetky okultizmy, čary, mágie a uzatváranie dohôd so satanom (OŤPJ)

A preto, že sme neurobili všetko, čo je v našich silách, prosíme Ťa, aby Slovensko bolo skutočným kráľovstvom Krista a Jeho Matky Sedembolestnej Panny Márie, ktoré bude podliehať priamo pod ich vládu v osobnom, rodinnom, národnom aj spoločenskom živote.
Všetci: Prosíme Ťa Otče, vyslyš nás!

Uznávame ako národ Ježiša Krista za kráľa a Matku Božiu za našu kráľovnú. A preto odovzdávame a zasväcujeme seba, všetkých členov našich rodín i celý náš národ Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Otče milosrdenstva, celé veky a pokolenia sme pozývali zlo a temnosť do našich domov, do našich miest, rodín, do našich sŕdc, do nášho každodenného života cez početné hriechy, slobodné voľby, cez našu pýchu. Staviame sa vyššie nad Teba, začíname zbožňovať svoje schopnosti i telo. Prosíme Ťa o odpustenie. Z celého srdca ľutujeme všetky naše hriechy, ktorými sme urážali Teba, nášho Stvoriteľa a Spasiteľa. Ľutujeme, že sme Ťa spochybnili.

Ľutujeme, že sme pošliapali krv, ktorá bola preliata za nás. Nie sme hodní, aby sme sa nazývali Tvojimi deťmi. Sú nám odporné všetky naše hriechy – zriekame sa ich a teraz prosíme ako národ o odpustenie.

Otče, teraz stojíme pred Tebou spolu s Máriou, ktorá zvíťazila nad pekelnými mocnosťami – našou Kráľovnou a túžime sa ako národ v mene Tvojho Syna Ježiša Krista raz a navždy zbaviť pút zla, ktoré spútavajú všetky naše rodiny i celú našu krajinu a jednoznačne povedať satanovi a jeho sluhom nie.

Bože, Otče, Pán celého sveta, keď Tvoj Syn umieral na kríži, zvíťazil raz a navždy nad satanom, ale zlo nebolo úplne porazené. Satan vie, že už nemá veľa času. Ale my veríme Tvojej nekonečnej láske a milosrdenstvu. Túžime pretrhnúť akékoľvek vzťahy s ním, aj s tými, ktorí mu slúžia. Trojjediný Bože, prosíme Ťa prostredníctvom Panny Márie, svätého Michala archanjela a všetkých anjelov a svätých o tú veľkú milosť, aby sme porazili sily temnoty na Slovensku a po celom svete.

Spomíname si teraz na zásluhy mučeníctva nášho Pána Ježiša Krista a Jeho najdrahšej krvi, ktorá bola preliata za nás v agónii na kríži a všetky trápenia, ktoré boli v živote nášho Spasiteľa.

Naša Pani a Kráľovná, prosíme Ťa vrúcne, pošli našich anjelov, aby do pekla vyslali všetkých zlých duchov, a Ty vodca nebeských zástupov, dokonči svoje dielo, aby nás mohla neustále sprevádzať Božia milosť. Veď, všetky nebeské zástupy, aby boli zlé sily vyslané do pekla a použi celú svoju silu, aby porazila Lucifera a jeho anjelov, ktorí sa protivia Božej vôli a teraz chcú zničiť naše duše. Poraz ich, pretože máš takú moc.

Otče večný, prosíme Ťa, pozdvihni svoju mocnú ruku nad našu krajinu a nad každého z nás a vyžeň silu satana. Znič akékoľvek vzťahy so zlom a prekliatím našej krajiny. Znič všetkých démonov a ich diela.

Svätí patróni Slovenska, pozdvihnite svoje sväté ruky nad našu vlasť a modlite sa prosím o záchranu našej vlasti a za svätú kresťanskú vieru v tejto krajine.

Všemohúci Otče, znič všetky temné sily, ktoré nás zadržujú od Božej lásky, aby boli prekliate všetky zlé sily v našej krajine. Aby boli zviazané a pokorené v mene Ježiša Krista, všetky démonické inštitúcie v našej krajine, aby boli v mene Ježiša vykorenené a vyhnané.

Nech každá duchovná sila, ktorá v našom národe koná proti sile Krista, je v mene Ježišovom navždy zničená. Nech ohnivé kamene padnú na všetky satanistické činy i na diela satana v našom národe. Znič všetky túžby a plány nepriateľa v našej krajine, daj aby boli v mene Ježiša úplne zničené.

Znič všetko prekliatie a kliatby, ktoré sú na našom národe, daj, aby boli zviazané a úplne zničené v mene Ježiša Krista. Prostredníctvom krvi Ježiša, nech duchovia bezbožníctva a chýb nášho národa budú rozšliapaní, zastavení a zmĺknu v mene Ježiš.

Znič každé satanské spojenie, nech všetci démoni, ktorí sa spreneverujú a vládnu na Slovensku, boli pokorení v mene Ježišovom. Zviaž všetky zlé negatívne sily, ktoré pôsobia v každom živote, ktoré sú zodpovedné za našu krajinu, každý duch, ktorý sa protiví Pánovi, daj, aby bol zničený v mene Ježiša.

Daj, aby všetky formy bezbožníctva boli zničené Božským ohňom v mene Ježiša. Daj, nech je každý satanský oltár v našej krajine zničený v mene Ježiša Krista. Umlč každého falošného proroka a učiteľa, satanského kňaza a všetkých liečiteľov, ktorí pôsobia silou satana, prosíme Ťa o to v mene Ježiša. V mene Ježiša sparalyzuj všetkých démonov, bezprávie, závislosti od alkoholu, drog a sexu v našej krajine a rozkáž v mene Ježiša, všetkým hrozbách, ktoré sú proti stabilite národnej a politickej, aby boli zničené. Znič každú vonkajšiu diabolskú silu, ktorá môže vplývať na našu krajinu.

Skríž každé satanské dohody, akékoľvek prímeria, ktoré sú uzavreté s kýmkoľvek v našej krajine, daj aby boli navždy zničené v mene Ježiša Krista.

Mečom svätého Michala archanjela, mečom Panny Márie, mečom kríža nášho Pána, všetky sily satanské, vzdiaľte sa od našej krajiny, ktorá má byť kráľovstvom nášho Pána Ježiša Krista a Jeho Matky a našej kráľovnej Márie. V mene Ježiša Krista, nech sa tak stane. AMEN!

Daj, aby v našej vlasti panovala spravodlivosť v mene Ježiša Krista, Kráľa a Spasiteľa. Našou silou je Ježiš Kristus.

Mária – Kráľovná Slovenska, my tu zhromaždení v …….., prosíme Ťa, aby si nás zakryla svojim plášťom materskej starostlivosti, prosíme, aby každý našiel útočisko v Tvojom Nepoškvrnenom Srdci.

Prosíme, aby táto krajina bola oslobodená od všetkých hriechov a temnej moci, aby sme cez Tvoje Nepoškvrnené Srdce boli pripravení navždy brániť kráľovstvo Tvojho Syna.

Matka Božia, cez Tvoje Nepoškvrnené Srdce predkladáme Bohu naše volanie o to, aby sa zľutoval nad nami, aby Tvoje čisté ústa povedali tieto slová v mene nášho národa.

Nech sa zrútia múry civilizácie smrti, ktoré obklopujú Slovensko. Prosíme Ťa, aby sem prišlo kráľovstvo Boha prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Márie našej kráľovnej a Matky.

Svätí a blahoslavení Slovenska, orodujte za nás. Všetci spolu so sv. Jánom Pavlom II., voláme: ,,Otče, nech zostúpi Tvoj Duch a obnoví tvárnosť tejto zeme.“

Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým
svetom! (všetci opakujme 3x)

Nech sa tak stane v mene Ježiša Krista, Amen!
Nasleduje požehnanie s najsvätejšou Eucharistiou podľa poriadku.

https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/2-12-piatok-o-2000-za-slovensko-pred-eucharistiou-slavnostne-odprosenie-a-zasvatenie-slovenska/

0
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen