KBS, ktorá pred šiestimi mesiacmi neodporučila a navrhla zastaviť distribúciu knihy o sexuálnej výchove s názvom Láske sa treba učiť z Vydavateľstva Nové mesto, okrem iného aj na podnet trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, sa teraz rozhodla knihu povoliť

Pokračuje kauza kontroverzej knihy o sexuálnej výchove, hodnotenej KBS

Konferencia biskupov Slovenska, ktorá pred šiestimi mesiacmi neodporučila a navrhla zastaviť distribúciu knihy o sexuálnej výchove s názvom Láske sa treba učiť z Vydavateľstva Nové mesto, okrem iného aj na podnet trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, sa teraz rozhodla knihu povoliť a odporúča, aby knihu „po zvážení“ používali rodičia na sprevádzanie svojich detí.

Pozoruhodný obrat v hodnotení nastal podľa generálneho sekretára KBS Mariána Chovanca, ktorý poslal Vydavateľstvu Nové mesto vysvetľujúci list, preto, lebo si KBS uvedomila, že došlo k „nedorozumeniu“ ohľadom adresáta knihy:

„Sme si vedomí, že nesprávne pochopenie adresáta knihy viedlo k nedorozumeniu, v ktorom sa však vytvoril priestor pre diskusiu a vyjasnenie úmyslov na oboch stranách.“

Po vzájomnej komunikácií bolo podľa biskupa Mariána Chovanca upresnené, že kniha je určená pre rodičov.

Na druhej strane je však evidentné, že rodičia budú túto knihu ukazovať hlavne deťom (v prípade rodičov sa už znalosť pohlavného života zrejme logicky predpokladá) a v konečnom dôsledku je predsa len určená im. Pokiaľ mali rodičia o knihe doteraz nejaké pochybnosti, podobne ako Mons. Ján Orosch alebo Komisia pre katechizáciu a školstvo pri Konferencii biskupov Slovenska, na čele s jej predsedom, košickým arcibiskupom Bernardom Boberom, ešte pred 6 mesiacmi, tak teraz po rozhodnutí KBS tieto pochybnosti pravdepodobne stratia. V čom sa potom ale zmení dopad tejto publikácie na deti, ktorý bol pred šiestimi mesiacmi vyhodnotený ako negatívny a teraz ako pozitívny?

List biskupa Mariána Chovanca bol zverejnený na portáli Postoj, avšak na oficiálnej spravodajskej stránke TK KBS zverejnený nebol. Prečo tak tomu je, to nebolo zatiaľ oficiálne vysvetlené.

Ďalej by bolo dobré zistiť, či sa KBS domnieva, že pokiaľ arcibiskup Mons. Ján Orosch videl v knihe „prvky LGBT ideológie“, tak sa mýlil? A pokiaľ sa nemýlil, tak v čom nastala zmena? V tom, že skôr ako sa kniha dostane do rúk deťom, tak prejde ešte rukami rodičov? Zmiznú tieto „prvky LGBT ideológie“ z knihy, keď ju rodičia prelistujú?

Mons. Ján Orosch jasne vo svojej kritike publikácie uviedol: „Vnímam v nej podprahové podsúvanie prvkov LGBT ideológie, ako aj predčasnú sexualizáciu detí vo veku od 4 do 7 rokov.“ Znamená to, že nemal pravdu? Ktorému stanovisku majú veriaci teraz prikladať váhu?

Podľa dostupných informácií nie sú biskupi v hodnotení publikácie naďalej jednotní a kauza ohľadom publikácie bude pravdepodobne pokračovať.

Vydavateľstvo Nové mesto je naviazané na Hnutie fokoláre a práve toto ukotvenie uvádza biskup Marián Chovanec v liste ako záruku dôveryhodnosti vydavateľstva:

„Vedomie, že Vydavateľstvo Nové mesto, inšpirované charizmou Máriinho diela, Hnutia fokoláre, je otvorené dialógu aj s ľuďmi iného vierovyznania či náboženského presvedčenia, no zároveň bez akejkoľvek formy synkretizmu či iných spôsobov, ktoré by zavádzajúcim spôsobom podsúvali mylné učenie Cirkvi v oblasti viery a mravov, nás privádza k vnímaniu vašej úprimnej a všestrannej snahy prispieť k jednote ľudí s Bohom a medzi sebou navzájom. V tomto duchu chápeme aj zámer kníh.“

BM
https://www.christianitas.sk/kontroverznu-knihu-o-sexualnej-vychove-biskupi-najprv-odmietli-teraz-ju-zase-povolili/

0
0