O. Ľubomír Urbančok: Ako nám bránia hriechy nečistoty v modlitbe?

Pred niekoľkými dňami priniesol významný vatikánsky portál rozhovor s kardinálom a teológom Gerhardtom Mullerom. Položili mi aj otázku ohľadom situácie v Nemeckej cirkvi, na ktorú odpovedal nasledovné:

„Mnohí dobre platení úradníci „nemeckého cirkevného“ zriadenia (ako najväčšieho zamestnávateľa v Nemecku) trpia tým, že učenie Cirkvi o manželstve a 6. a 9. prikázaní Dekalógu je v rozpore s hlavným prúdom spoločnosti kvôli sexuálnej revolúcii z roku 1968. Vadí im rozpor s Božou vôľou v ich osobnom správaní a posmešné poznámky súčasníkov o tom, že „katolícky svet viery a morálky zostal v stredoveku“. Aj preto sa chcú prezentovať ako moderné a sledovať najnovšie poznatky psychológie a sociológie“.

V dnešnom evanjeliu Ježiš uzdravuje človeka chorého na vodnatieľku. Svätý Alfonz prirovnáva človeka chorého na vodnatieľku s nerestným človekom, ktorý žije nečisto. Človek, ktorý sa oddáva nečistote, je podobný človeku trpiacemu vodnateľnosťou. Ten je tak veľmi sužovaný smädom, že čím viac pije, tým viac je smädný. Taká je aj povaha prekliatej neresti nečistoty; nikdy sa nenasýti. „Ako,“ hovorí svätý Tomáš z Villanovy , „čím viac má vodnatieľka vlahy, tým viac žízni; tak je to aj s vlnami večných rozkoší.“

Minulý týždeň sme ukončili seriál katechéz o modlitbe a práve téma čistoty tela i duše je bytostne s témou modlitby spojená. Človek, ktorý žije nečisto má zo svojej podstaty odpor k modlitbe a duchovnému životu. Sexuálna revolúcia, ktorá zapríčinila súčasnú situáciu v nemeckej Cirkvi ale aj v celom svete má hlboké filozofické pozadie, siahajúce až k počiatkom novoveku. Je úzko spojené s oddelením rozumu a citovosti, s dôrazom na citovosť a tak vytvorením akejsi schizofrénie v celistvosti ľudskej osoby.

Mnohí ľudia sú dnes zabrzdení vo svojom duchovnom živote, pretože nevyznávajú vo svätej spovedi dôkladne hriechy nečistoty, ktoré sú ťažkými hriechmi, keďže sa jedná o hriechy proti šiestemu Božiemu prikázaniu. K platnosti svätej spovede je potrebné vyznanie všetkých ťažkých hriechov, teda , ktoré človek vykonal vedome, dobrovoľne a vo veľkej veci, teda aj proti Božím a cirkevným prikázaniam.

„Smilstvo a rozkoš,“ hovorí svätý Hieronym, „prevracajú rozum a menia ľudí na zvieratá.“ (In Oseam., c. iv.) Svätý Hieronym hovorí, že nie je nič odpornejšie a ponižujúcejšie ako nechať sa premôcť telom. „Nihil vilius quam vinci a carne.“ Svätý Tomáš hovorí, že každou neresťou, ale najmä neresťou nečistoty sa ľudia vzďaľujú od Boha. „Per luxuriant maxime recedit a Deo.“ (V knihe Jób, kap. xxxi.) Hriech nečistoty so sebou prináša hriechy ohovárania, krádeže, nenávisti a chválenia sa vlastnými ohavnosťami.

Totum hominem,“ hovorí svätý Cyprián, „agit in triumphum libidinis.“ (Lib. de bono pudic.) Žiadostivosťou triumfuje zlo nad celým človekom, nad jeho telom i dušou; nad jeho pamäťou, keď ju napĺňa spomienkami na nemravné pôžitky, aby sa v nich uspokojil; nad jeho intelektom, aby ho prinútil túžiť po príležitostiach na páchanie hriechu; nad vôľou, keď ju núti milovať svoje nečistoty ako svoj posledný cieľ a akoby nebolo Boha.

Svätý Alfonz dodáva nasledujúci, veľmi aktuálny komentár:

„Nečistota sa nazýva neprestajným hriechom kvôli tvrdohlavosti, ktorú vyvoláva. Niektorý človek závislý od tejto neresti hovorí: Vždy sa vyznávam z hriechu. Tým horšie; pretože sa vždy znovu dostaneš do hriechu, tieto vyznania slúžia na to, aby si v hriechu zotrvával. Strach z trestu sa zmenšuje tým, že sa hovorí: Vždy sa vyznávam z hriechu. Keby ste cítili, že tento hriech si určite zaslúži peklo, sotva by ste povedali: Je mi jedno, či budem zatratený. Diabol vás však klame. Hovorí; veď ho potom vyznávaš. Ale aby si sa mohol dobre vyznať zo svojich hriechov, musíš mať skutočnú ľútosť v srdci a pevný úmysel viac nehrešiť. Kde je tento smútok a tento pevný úmysel nápravy, keď sa vždy vraciate k zvratkom? Keby ste mali tieto dispozície a pri spovedi by ste prijali posväcujúcu milosť, nemuseli by ste sa vrátiť k hriechu alebo by ste sa aspoň na dlhší čas zdržali recidívy. Do hriechu ste vždy upadli do ôsmich alebo desiatich dní, a možno aj za kratší čas po spovedi. Aké je to znamenie? Je to znamenie, že ste vždy boli v nepriateľstve s Bohom“

Vyznávači žiadostivosti hovoria, že Boh sa nad týmto hriechom zľutúva; ale takto nehovorí svätý Tomáš z Villanovy. Ten hovorí, že vo Svätom písme nečítame o žiadnom hriechu, ktorý by bol tak prísne trestaný ako hriech nečistoty. „Luxuriæ facinus præ aliis punitum legimus.“ (Serm. iv., Dom. 1, Quadrag.) Vo Svätom písme nachádzame, že za trest za tento hriech sa z neba spustila na štyri mestá ohnivá záplava, ktorá v okamihu pohltila nielen obyvateľov, ale aj samotné kamene. „A Pán vylial na Sodomu a Gomoru dážď síry a ohňa z Pána z neba. A zničil tieto mestá i všetko, čo vyrastá zo zeme.“ (Gen. xix. 24.)

Aké sú prostriedky boja proti tomuto hriechu ? Sú to dva veľké lieky modlitba a útek z nebezpečných príležitostí. Modlitba, hovorí svätý Gregor z Nyssy, je ochranou čistoty. „Oratio pudicitiæ præsidium et tutamen est.“ (De Orat.)

Dnes sme svedkami, že mnohí rodičia ale aj iní kresťania sa vážne prehrešujú, keď nechávajú či už cestovať svoje vlastné deti s ich „partnermi“ ako keby vytvárali manželský zväzok, alebo ich prichyľujú pod svojou strechou takýchto ľudí. Zabúdajú však, že my nie sme povinní sa len vyhýbať hriechu, ale aj príležitosti k hriechu.

Modlime sa teraz spolu so svätým Tomášom Akvinským:

Najdrahší Ježiš! Dobre viem, že každý dokonalý dar, a predovšetkým dar čistoty, závisí od najmocnejšej pomoci Tvojej Prozreteľnosti a že bez Teba nemôže stvorenie urobiť nič. Preto Ťa prosím, aby si svojou milosťou bránil čistotu a cudnosť v mojej duši i v mojom tele. A ak som niekedy prostredníctvom svojich zmyslov prijal nejaký dojem, ktorý by mohol poškvrniť moju čistotu a cudnosť, nech Ty, ktorý si Najvyšším Pánom všetkých mojich síl, odoberieš mi ho, aby som s nepoškvrneným srdcom napredoval v Tvojej láske a službe a obetoval sa čistý po všetky dni svojho života na najčistejšom oltári Tvojho Božstva. AMEN.

S láskou Vás žehná Váš,

o. Ľubomír

PS: Neváhajte sa na mňa obrátiť s Vašimi otázkami a postrehmi na info@oteclubomir.sk.
https://www.oteclubomir.sk/blog/vskole-modlitby-vii

2
0

Podpíšte list biskupom:

X

Vážení priatelia a čitatelia,

        tvorba stránky AZN si vyžaduje veľa práce, času a námahy. Vzrastajú výdavky aj na zabezpečenie správneho chodu web stránky AZN a zabezpečenia pred útokmi hackerov (aj na osobné počítače členov AZN), čo sa prejavuje o.i. aj s problémami spojenými s načítavaním článkov, ktoré nám avizujete.

       Aby sme mohli lepšie zabezpečiť chod web stránky AZN a bezproblémový prístup čitateľov AZN k správnemu otváraniu článkov, potrebujem aj vašu podporu. Podporiť nás môžete zaslaním ľubovoľného príspevku na číslo účtu: IBAN SK05 0200 0000 0012 6606 0056

       Za pochopenie ďakujeme.

      Boh Vás žehnaj,

      Anton Čulen